Văn bản khác 10635/KH-UBND

Kế hoạch 10635/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10635/KH-UBND 2019 triển khai công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10635/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐK LK NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Việc xây dựng Kế hoạch nhằm xác định các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2020; đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng theo quy định của Luật TGPL năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nhiệm vụ đã được nêu trong văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác TGPL, như: Luật TGPL năm 2017; Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Chương trình, Kế hoạch khác có liên quan.

2.2. Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch này phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có hiệu quả, đáp ng nhu cầu TGPL của đối tượng thụ hưởng đồng thời phù hp với nguồn lực được phân bổ cho hoạt động TGPL của tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ TGPL đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của đối tượng thụ hưởng

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh và các tổ chức thực hiện TGPL phối hợp với cơ quan tố tụng các cấp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Triển khai các hoạt động nâng cao chất lưng thực hiện vụ việc TGPL theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp

2.1. Tăng cường kiểm tra, tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành tại các tổ chức cung cấp dịch vụ TGPL.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Phòng Bổ trợ tư pháp phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

2.2. Tổ chức thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý để đánh giá chất lượng vụ việc hoàn thành tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh theo quy định.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3. Triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL

3.1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt về Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai bng các hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3.2. Triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và Chương trình phối hp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tnh phối hp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ đề ra tại các Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động ttụng.

4. Phát triển đội ngũ người thực hiện TGPL theo quy định của Luật TGPL năm 2017

4.1. Rà soát đội ngũ viên chức thuộc Trung tâm TGPL để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung, thăng hạng... đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý theo quy định.

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

4.2. Vận động tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TGPL; Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu TGPL và năng lực cung cấp dịch vụ TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL để trin khai ký hp đng thực hiện TGPL khi có nhu cu.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Phòng Bổ trợ tư pháp phối hp với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ ngưi thực hiện TGPL

5.1. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ TGPL, bồi dưỡng kiến thức về TGPL theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg .

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh chủ trì, các tổ chức thực hiện TGPL phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

5.2. Tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ người thực hiện TGPL tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh chủ trì, các tổ chức thực hiện TGPL phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

6. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng và công tác phối hp khác về TGPL

Thực hiện tốt công tác phi hp liên ngành vTGPL trong hoạt động ttụng đảm bảo 100% các đối tượng hưởng TGPL được giải thích, hướng dẫn về quyền được TGPL. Tăng cường triển khai hiệu quả các Đ án, Kế hoạch, Chương trình phi hợp TGPL cho người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu s, phụ nữ...

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của các Đề án, Kế hoạch, Chương trình.

7. Đánh giá kết quả, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020 do Ngân sách tỉnh đảm bảo và Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Việc sử dụng, quản lý kinh phí đối với hoạt động TGPL phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch theo phân công; chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trin khai các hoạt động đề ra trong Kế hoạch đạt hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan

- Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành bổ sung, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này vào việc triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao;

- Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh phí đúng mục đích để triển khai có hiệu quả các hoạt động TGPL đã nêu trong Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông về TGPL tại cơ sở; phản hồi kiến nghị của các tổ chức thực hiện TGPL và các hoạt động khác đã được nêu trong Kế hoạch;

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này ở địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch tại địa bàn mình.

4. Đ nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Luật TGPL năm 2017 và phối hp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đề ra tại Kế hoạch.

5. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội, t chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh: Quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua việc khuyến khích các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hoạt động TGPL bằng hình thức phù hợp theo quy định của Luật TGPL năm 2017; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT T
nh y, TT HĐND tnh (b/c);
- Lãnh đạo UBND t
nh;
- CA, VKSND,
TAND, ĐLS tnh (p/h);
- UBMTT
QVN, các hội, đoàn thể ở tỉnh (p/h);
- Các S
, ban, ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, NC (N_
15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10635/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10635/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10635/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10635/KH-UBND 2019 triển khai công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10635/KH-UBND 2019 triển khai công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10635/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10635/KH-UBND 2019 triển khai công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10635/KH-UBND 2019 triển khai công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk

           • 26/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực