Văn bản khác 134/KH-UBND

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 134/KH-UBND 2019 tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTg NGÀY 01/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt có trọng tâm, trọng điểm, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

- Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt sâu, rộng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thống nhất nhận thức, xác định việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực để thực hiện với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu quản lý phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc xây dựng đô thị văn minh hiện đại và phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực giao thông, xây dựng các cấp.

- Sử dụng ngân sách địa phương cùng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hp pháp khác, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ của xây dựng, phát triển đô thị.

2. Định hướng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững

2.1. Về quy hoạch xây dựng, quản lý theo quy hoạch xây dựng

- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

+ Lựa chọn khu vực lập quy hoạch và cân đối khả năng đáp ứng nguồn kinh phí để xác định thứ tự ưu tiên tổ chức triển khai thực hiện.

+ Khi thực hiện đầu tư xây dựng phải triển khai lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

- Tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị:

+ Đối với các đô thị chưa có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: Tổ chức lập, phê duyệt, công bố, ban hành, thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

+ Đối với các đô thị đã có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được phê duyệt và đang có hiệu lực: Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với ni dung quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, điều chỉnh quy hoạch đô thị cục bộ.

2.2. Về xây dựng, phát triển đô thị.

- Triển khai các nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 20/01/2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2014-2020.

- Lập Chương trình phát triển từng đô thị, Hồ sơ khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện, trình UBND tỉnh quyết định và công bố để các nhà đầu tư biết, lựa chọn và quyết định việc đầu tư các dự án.

III. GII PHÁP

1. Về cơ chế chính sách

- Thực hiện tốt Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị...; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch ở các cấp.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu tổng hợp về hiện trạng phát triển đô thị của tỉnh trong từng thời kỳ, giai đoạn đđưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp thực tế.

- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện theo quy hoạch thông qua Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá và điều chỉnh nội dung Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

2. Về nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu quản lý phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực giao thông, xây dựng các cấp. Thông qua kết quả kiểm tra, thanh tra hàng năm; căn cứ hành vi vi phạm, đề xuất đưa ra khỏi bộ máy những công chức lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực không đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị.

3. Về khoa học công nghệ

Là vấn đề then chốt và quan trọng trong giai đoạn hiện nay, vì vậy cần chủ động ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật txây dựng, hành chính công... nhằm từng bước cải thiện hiệu quả công tác quản lý đô thị với mục tiêu chính: Tăng hiệu quả kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa; Môi trường sống ngày càng tốt hơn; Người dân được phục vụ tốt hơn; Người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền; đô thị phát triển bền vững với các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của công dân, tổ chức, công khai hóa thông tin, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Quản lý Quy hoạch và giám sát các tiêu chí phát triển bền vững thông qua việc số hóa toàn bộ bản đồ quy hoạch; Hoàn chỉnh quy hoạch trên cơ sở hệ thống dữ liệu chung, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng rộng rãi, nghiêm túc tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia. Liên tục rà soát để sớm phát hiện các nguy cơ phát triển thiếu bền vững, vấn đề tắc nghẽn nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

- Quản lý trật tự xây dựng thông qua việc Công bố rộng rãi tất cả các đồ án quy hoạch được duyệt để cộng đồng tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền. Việc công bố quy hoạch được thực hiện dưới nhiều hình thức trong đó có cập nhật trên các trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố và Sở Xây dựng. Đề xuất giải pháp tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng qua mạng. Khuyến khích cộng đồng phát hiện và cung cấp thông tin đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động xây dựng qua hộp thư góp ý tại Cổng thông tin của các Sở quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố.

4. Về cơ chế tài chính

- Sử dụng ngân sách địa phương cùng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ của xây dựng, phát triển đô thị.

- Khuyến khích kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu đô thị mới, khu nhà ở.

- Bố trí kinh phí, chỉ đạo các huyện, thành phố phân bổ kinh phí hàng năm để tổ chức lập: Quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu vực cần thiết cho việc quản lý đầu tư phát triển đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Chương trình phát triển đô thị, Hồ sơ khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh làm cơ sở UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành trước năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 932/CT-UBND , ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tham mưu UBND tỉnh từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng (nếu có).

- Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho.

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố:

+ Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị, Hồ sơ khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện, trình UBND tỉnh quyết định và công bđể các nhà đầu tư biết, lựa chọn và quyết định việc đầu tư các dự án theo định hướng tại Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 20/01/2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2014-2020. Hoàn thành trong năm 2019.

+ Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu vực cần thiết cho việc quản lý đầu tư phát triển đô thị, khả năng đầu tư xây dựng các dự án; làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; đồng thời là cơ sở để cho người quyết định đầu tư, chủ đầu tư lựa chọn, sắp xếp ưu tiên đầu tư các công trình theo quy hoạch xây dựng đô thị; thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cho việc xây dựng phát triển đô thị.

+ Tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Thường xuyên rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn. Hoàn thành trong năm 2019.

+ Tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị...; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch các cấp.

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu tổng hợp về hiện trạng phát triển đô thị của tỉnh trong từng thời kỳ, giai đoạn đđưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp thực tế.

+ Kiểm soát công tác triển khai thực hiện theo quy hoạch thông qua Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá và điều chỉnh nội dung Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

2. S Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực, xây dựng đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn lực trong khả năng cân đối ngân sách địa phương, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị.

4. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đề xuất lựa chọn thứ tự ưu tiên để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo về hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đề xuất các phương án sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

6. Ban Tổ chức - Ni v

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đề xuất các phương án về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên viên đô thị các cấp theo Đề án tại Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

7. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh; mục tiêu quản lý phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng phát triển đô thị.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực. Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đu giá quyền sử dụng đất đthực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, phù hợp với điều kiện đặc thù, tiềm năng thế mạnh của địa phương.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn theo thẩm quyền và phân cấp quản lý. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân, của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

9. Chế đ báo cáo: Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

10. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện chủ động đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp tình hình thực tế, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP (CVP, PCVPptk);
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV NCTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu134/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(24/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 134/KH-UBND 2019 tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 134/KH-UBND 2019 tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu134/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (24/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 134/KH-UBND 2019 tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 134/KH-UBND 2019 tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Giang

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực