Văn bản khác 1365/KH-BYT

Kế hoạch 1365/KH-BYT năm 2016 triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp" hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1365/KH-BYT triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/KH-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ, XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH - SẠCH - ĐẸP” HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NĂM 2017

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016, Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016, Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 120-KL-/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ”, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 07/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”;

Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp" hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XII và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

1.2. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế bằng những việc làm cụ thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

1.3. Khắc phục những nội dung bất cập, tồn tại trong năm 2016, trong năm 2017 tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tiếp tục nâng cao nhận thức về phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế gắn với triển khai xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; tiếp tục tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

2. Yêu cầu

2.1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, nhất là vai trò gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; kiểm tra thường xuyên nhằm đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

2.2. Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, Lãnh đạo các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương tiếp tục triển khai Kế hoạch này, thực hiện đầy đủ nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

2.3. Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức

Các đơn vị trong toàn ngành báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp tại địa phương, đơn vị để kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác cụ thể trong năm trên cơ sở rà soát những nội dung còn tồn tại, cần khắc phục, ưu tiên, cần làm ngay những nhiệm vụ cần thiết trong năm 2017 phù hợp đặc thù đơn vị.

2. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ

2.1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cá nhân liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói, hứa mà không làm”; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.2. Từng công chức, viên chức, người lao động thảo luận tại cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành Y tế để xây dựng kế hoạch và đề ra các dải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, quan tâm tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã thực hiện từ trước tới nay (như đối với đảng viên). Qua học tập, quán triệt, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo cấp ủy, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề hạn chế còn tồn tại.

2.3. Sau học tập nghiên cứu, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017, phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá công chức, viên chức, người lao động vào cuối năm

3. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, xây dựng cơ Sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh

3.1. Thực hiện Quy chế dân chủ

- Các đơn vị từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

- 100% đơn vị trong toàn ngành phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan sau khi có sự đóng góp, thảo luận công khai của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, với nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cáo đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Thủ trưởng các cơ sở y tế phải thực hiện nội dung công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng các quy chế điều chỉnh nội bộ kèm theo Quy chế dân chủ như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội quy, quy định của đơn vị...

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của công chức, viên chức, người lao động và của công dân, của người bệnh, không để tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài

- Các cơ sở y tế liên hệ Ban Dân vận các cấp tổ chức ký kết, triển khai, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế.

3.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

a) Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế:

- Tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 100% cán bộ y tế theo quy định tại Quyết định số 2151/QĐ-BYT.

- Lập danh sách, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về giao tiếp, ứng xử theo Hướng dẫn số 1013/HD-BYT ngày 11/11/2015 của Bộ Y tế, quan tâm đến các thành phần bảo vệ, trông xe, hành chính, thu ngân, phát thuốc, điều dưỡng...

b) Triển khai nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện

- Các bệnh viện nghiêm túc triển khai Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

c) Quy định trang phục của cán bộ y tế

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng lộ trình triển khai trang phục y tế cho công chức, viên chức, người lao động y tế theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời từng cán bộ y tế tiếp tục cam kết nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trang phục y tế.

d) Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT

- Tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh niêm yết công khai số điện thoại thống nhất trên toàn quốc là 1900-9095 ở các vị trí dễ thấy tại khoa lâm sàng, các vị trí công cộng theo mẫu quy định của Bộ Y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần phản ánh và giúp cho việc theo dõi, giám sát của cơ quan quản lý.

đ) Duy trì, củng cố hòm thư góp ý

- Các cơ sở y tế trong toàn ngành triển khai đặt hòm thư góp ý và xử lý thư góp ý theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế.

e) Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện’'

- Các bệnh viện tiếp tục phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của bệnh viện.

g) Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Thực hiện tốt khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, Người bệnh ở chăm sóc tận tình, Người bệnh về dặn dò chu đáo”; tổ chức các hội thi về kỹ năng giao tiếp, ứng xử từ cấp bệnh viện với thành phần tham gia là các đối tượng thường xuyên tiếp xúc người bệnh.

- Phát động phong trào thi đua “Tích Cực rèn luyện Y đức, tinh luyện y thuật”; xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.

- Các bệnh viện tiếp tục đưa ra những biện pháp cụ thể, khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của từng cán bộ y tế trong khoa, phòng với người bệnh.

- Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hằng năm gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn các cấp tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo Tiêu chí đánh giá xã hội học, gắn với công tác cải cách hành chính trong ngành Y tế,

- Các đơn vị ban hành quy chế, chế tài xử lý vi phạm cụ thể, đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

- Các đơn vị khám, chữa bệnh nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện,

h) Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác, như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động bệnh viện, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử, lắp đặt hệ thống Camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh..., nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

3.3. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, Tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau;

a) Nội dung Xanh: Duy trì, trồng, bổ sung, chăm sóc cây xanh.

b) Nội dung Sạch:

- Toàn bộ khuôn viên cơ sở y tế, các khoa/phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ.

- Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và xà phòng, dung dịch rửa tay cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế.

- Phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế (bao gồm cả nước thải y tế) được thực hiện theo quy định.

c) Nội dung Đẹp:

- Các khoa/phòng, trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.

- Trang phục của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp đầy đủ và đảm bảo sạch sẽ.

4. Công tác thông tin, truyền thông:

4,1. Nội dung thông tin, truyền thông:

- Nội dung Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành Y tế; nội dung Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 về hoc tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các nội dung quy định của Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; nội dung của Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Dẹp”

- Các Nghị quyết, văn bản của Đảng, của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực trong ngành Y tế, như: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dược - trang thiết bị, vật tư y tế, y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoạch hóa gia đình, y dược học cổ truyền, đào tạo, nghiên cứu khoa học..

- Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền về Kế hoạch công tác Y tế năm 2017 với mục tiêu chung toàn ngành là “Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công” cùng với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4.2. Hình thức tuyên truyền:

- Thông tin, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, website, bản tin nội bộ, đường dây nóng...

- Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban,

- Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế; tiêu chí cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người bệnh, người dân tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

- Tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là ngành, lĩnh vực, ngày truyền thống của ngành gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức y tế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử

- Căn cứ Kế hoạch số 995-KH/BCSĐ ngày 14/10/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” trong toàn ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2021, tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chung trong toàn ngành.

- Trên cơ sở nội dung chuẩn mực đạo đức chung của ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 3 xây (Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thần tự giác học tập; Xây dựng mối đoàn kết nội bộ)3 chống (Chống quan liêu, hách dịch; Chống tham ô, lãng phí; Chống bè phái, cục bộ) từng lĩnh vực chuyên môn sẽ cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp. Đồng thời phải xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và phương hướng phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân trong từng đơn vị.

+ Lĩnh vực chuyên môn cần quan tâm, tập trung chỉ đạo phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trên các mặt: Quản lý nhà nước về y tế; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền; dược, trang thiết bị - vật tư y tế.

+ Cụ thể hóa vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải cụ thể, sát thực với công việc hàng ngày, tránh chung chung, hình thức.

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế làm một việc tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

- Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí,

6. Phát động các phong trào thi đua

6.1. Hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Y tế phát động nhân dịp Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2017, kết hợp với các hoạt động thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị. Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch công tác y tế hằng năm với việc kiểm tra triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm,

6.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của công chức viên chức y tế,

6.3. Tiếp tục phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để ca ngợi những điển hình tiến tiến trong thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp với quy định trong Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế. Giao Báo sức Khỏe và Đời sống làm đầu mối tiếp tục tổ chức cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”.

6.4. Ban Thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

7. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

7.1. Bộ Y tế thường xuyên kiểm tra các cơ sở y tế trong toàn quốc theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 và Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

7.2. Các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh,

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy các cấp tại địa phương, đơn vị và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự Đảng và Ban Chỉ đạo Bộ Y tế.

2. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng làm đầu mối, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, Báo Sức khỏe và Đời sống, các cơ quan truyền thông, báo chí trong toàn ngành triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế; đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai tại đơn vị và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại các địa phương, đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, phối hợp với cấp ủy địa phương, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục tiêu của Ban Chỉ đạo ngành Y tế.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

6. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, hướng dẫn công đoàn các đơn vị cùng với chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo các nội dung trong Kế hoạch năm 2017.

7. Công tác thông tin, báo cáo:

Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm 2017 và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) vào trước ngày 25 tháng 11 năm 2017.

8. Kinh phí:

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có); giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan để thực hiện.

-Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch về Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh, báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch -Tài chính) để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về HTLTTGĐĐHCM;
- BCĐTW thực hiện QCDCCS (để báo cáo);
- BCĐTW phòng, chống tham nhũng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Ban Cán sự Đảng BYT;
- Đảng
ủy Khối các CQTW;
- Đảng bộ-Bộ Y tế;
- Công đoàn Y tế VN (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Th.tra Bộ, CQĐD Bộ Y tế tại TP HCM;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Cty, DN thuộc 2 Tổng Công ty;
- Y tế bộ, ngành;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1365/KH-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1365/KH-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1365/KH-BYT

Lược đồ Kế hoạch 1365/KH-BYT triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1365/KH-BYT triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1365/KH-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1365/KH-BYT triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1365/KH-BYT triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016

             • 30/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực