Văn bản khác 140/KH-UBND

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nội dung toàn văn Kế hoạch 140/KH-UBND 2019 lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1651/SKHĐT-TH ngày 21/10/2019;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động, phối hp triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm chất lượng, tầm nhìn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm nguồn lực và các điều kiện triển khai thực hiện Quy hoạch. Đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Bảo đảm sự phối hp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương trong việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Việc xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đng bộ, có sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nội dung chủ yếu sau:

- Lập Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh;

- Lập Quy hoạch tỉnh;

- Xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ca quy hoạch tỉnh;

- Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh;

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh;

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

(Có Kế hoạch chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hp kịp thời, chặt chẽ với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện đảm bảo hoàn thành Kế hoạch. Tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch tỉnh và phối hp với cơ quan lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng theo quy trình quy định của Luật Quy hoạch.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, UBND cấp huyện xây dựng.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện của Kế hoạch, các đơn vị liên quan chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường
trực HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các thành viên Ban Ch
đạo lập Quy hoạch tnh;
- Các s
, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- VP UB:
C, PVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth353.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nhim v

Nội dung công việc chính

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hp/ thc hin

Cơ quan quyết định

Thời gian thực hiện

I

Giai đoạn chuẩn bị

 

 

 

 

 

1

Thành lập Ban Chđạo lập Quy hoạch tỉnh

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chđạo lập Quy hoạch tỉnh (tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Đã hoàn thành

2

Ban hành quy chế hoạt động ca Ban Chỉ đạo

Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 10/2019

3

Quyết định giao cơ quan lập Quy hoạch tỉnh

Ban hành Quyết định giao cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (tại Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

4

Thành lập Tgiúp việc Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh

Tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chđạo lập quy hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Tháng 10/2019

5

Tổ chức Hội thảo định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi

- Tổ chức đoàn tham quan, thực địa ca các chuyên gia, nhà khoa học

- Tổ chức Hội thảo định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

SKế hoạch và Đầu tư/Tư vấn

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Quý I/2020

II

Lập Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

 

 

 

 

 

1

Lựa chọn đơn vị tư vn

- Lựa chọn nhà thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn.

SKế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Quý IV/2019

2

Lập Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

- Xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch (bao gồm nội dung đánh giá môi trường chiến lược); xây dựng dự toán kinh phí lập quy hoạch.

- Lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành ph vNhiệm vụ lập quy hoạch.

Đơn vị tư vn, SKế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Quý IV/2019

3

Hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến

- Hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo;

- Tiếp thu, hoàn thiện Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Tỉnh ủy

Quý IV/2019

4

Trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

- Hoàn thiện hồ sơ; trình Hội đng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chnh lý, hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ lập quy hoạch tnh.

Đơn vị tư vấn, SKế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Quý I/2020

5

Trình phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tnh.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành ph

Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2020

III

Lập quy hoạch tỉnh

 

 

 

 

 

1

- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tnh;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC đối với quy hoạch tỉnh).

- Lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT)

- Phát hành HSMT để mời thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu) và báo cáo kết quả;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

SKế hoạch và Đầu tư, STài nguyên và Môi trường

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Quý II/2020

2

Xây dựng quy hoạch tỉnh

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sdữ liệu tỉnh về kinh tế - xã hội; xây dựng mục tiêu, quan điểm phát triển, khung định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, của các ngành then cht; trin khai xây dựng Báo cáo tổng hợp.

- Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố (phối hợp với đơn vị tư vấn) tiến hành lập từng nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách đã được phân công trong Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến đề xuất, lựa chọn nội dung tích hợp quy hoạch; báo cáo Ban Chỉ đạo lập quy hoạch xem xét quyết định những vn đ còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại nội dung, phương án tích hợp theo ý kiến của Ban Chđạo lập quy hoạch và ý kiến của UBND tnh.

Đơn vị tư vấn, SKế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Quý II/2020-II/2021

3

Hoàn thành dự tho Quy hoch tnh (dự thảo lần 1)

- Xây dựng và hoàn thành dự thảo Quy hoạch tnh (dự thảo lần 1).

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tnh (dự thảo lần 1).

Đơn vị tư vấn, SKế hoạch và Đầu tư tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Quý II/2021

4

Hoàn thiện dự tho Quy hoạch tỉnh (lần 2) trình UBND tnh, Tnh ủy cho ý kiến

- Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh (lần 2).

- Tổ chức Hội thảo phản biện đối với dự thảo báo cáo tổng hợp trước khi trình UBND tnh xem xét;

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của UBND tnh; bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tnh (lần 2);

- Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học

Tnh ủy, UBND tnh

Quý II/2021

5

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tnh (lần 3)

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của Tnh ủy; tổ chức lấy ý kiến thống nhất ca Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đối với các nội dung quy hoạch liên quan tới biên giới, hải đảo.

- Hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh và tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, UBND cấp tỉnh các địa phương liền kề; UBMTTQVN tnh, UBND cấp huyện và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch tỉnh (theo Điều 19, Luật Quy hoạch và Điều 32 Nghị định 37/2019/NĐ-CP).

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học

Các bộ, ngành liên quan; UBND các địa phương trong vùng và liền kề; UBND tnh

Quý III/2021

6

Xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với quy hoạch tỉnh (thực hiện song song với xây dựng Quy hoạch tnh, đảm bảo cập nhật giữa các báo cáo)

- Thực hiện theo quy định về pháp luật bo vệ môi trường;

- Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Quý II-IV/2020

7

Trình thm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với quy hoạch tỉnh

- Trình thm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với Quy hoạch tỉnh;

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh, SKế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2021

8

Trình Trung ương thẩm định Báo cáo quy hoạch tnh

- Trình thm định Báo cáo tng hợp Quy hoạch tỉnh và các hồ sơ liên quan.

- Tổng hợp, gii trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chnh lý báo cáo Quy hoạch tỉnh theo kết luận của Hội đồng thm định; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh

Tư vấn; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

Quý IV/2021

9

Trình Hội đồng nhân dân tnh thông qua Quy hoạch tnh (UBND tỉnh trình)

- Tiếp thu ý kiến thm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Chính phủ); hoàn thiện quy hoạch tỉnh;

- Trình thông qua trong kỳ họp của HĐND tnh.

Tư vấn; S Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

HĐND tnh

Quý I/2022

10

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh (UBND tỉnh trình)

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tư vấn; SKế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2022

11

Tổ chức công bố Quy hoạch tnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Công bQuy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

UBND tnh

Quý I/2022

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu140/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 140/KH-UBND 2019 lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 140/KH-UBND 2019 lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu140/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 140/KH-UBND 2019 lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 140/KH-UBND 2019 lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

            • 28/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực