Văn bản khác 156/KH-BCA-C67

Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 năm 2017 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của phương tiện giao thông do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 2017 xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phương tiện giao thông


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/KH-BCA-C67

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM CHỞ HÀNG QUÁ TẢI TRỌNG CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016; Thông báo số 13/TB- BCA-V11 ngày 08/9/2016 về Kết luận Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA của liên Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe; Điện số 88/ĐK ngày 14/02/2017 của Bộ về thực hiện nghiêm Thông báo số 13/TB-BCA-V11 và các chỉ đạo của Bộ Công an về việc kim tra, xử lý các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng đến tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

2. Phát huy những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát tải trọng xe thời gian qua, tập trung khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, cơ bản giảm hẳn vi phạm chở hàng quá tải lưu thông trên đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, làm giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.

3. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy trình và chế độ công tác.

II. NỘI DUNG

1. Lực lượng Cảnh sát giao thông

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát kỹ các tuyến đường, địa bàn, loại phương tiện, thời gian thường xảy ra hành vi vi phạm về chở hàng quá tải, nơi có các trạm cân tải trọng cố định của các doanh nghiệp để yêu cầu phối hợp khi cần thiết, khảo sát nơi dừng xe để kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng có hiệu quả cao nhất; rà soát, thống kê số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp quản lý; tuyên truyền đến các chủ xe, lái xe không tham gia chở hàng quá tải.

- Phối hợp với Cục Tài chính, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương đề xuất hoàn thiện việc trang bị hệ thống cân tải trọng cố định tại các Trạm Cảnh sát giao thông theo Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005 (gọi tắt là Đề án 334). Rà soát, thống kê hiện trạng các cân xách tay để có sự điều chỉnh, phân bổ cho phù hợp, đề xuất trang bị mới để tuần tra, kiểm soát lưu động phát hiện, xử lý các xe quá tải trên các tuyến giao thông.

- Vận hành và sử dụng có hiệu quả hệ thống cân tải trọng cố định đã được Bộ Công an lắp đặt tại các Trạm Cảnh sát giao thông phục vụ giám sát, phát hiện, xử lý xe quá khổ, quá tải, thay đổi thiết kế để chở hàng quá tải.

- Bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng trên các tuyến giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát có liên quan và Công an địa phương xử lý nghiêm đối với các đối tưng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện. Tại các địa bàn, đoạn đường có tình hình phức tạp về xe chở hàng quá tải trọng, lãnh đạo Phòng hoặc chỉ huy các Đội, Trạm Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải trực tiếp chỉ huy và tham gia việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe vi phạm chở hàng quá tải trọng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến đến chủ phương tiện, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện nắm được các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Xây dựng các phóng sự về kiểm tra, kiểm soát phương tiện chở hàng quá tải trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông để tuyên truyền.

2. Lực lượng Cảnh sát hình sự

Phân công cán bộ tổ chức công tác nắm tình hình, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; phòng ngừa, đấu tranh với hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo kê, môi giới, dẫn dắt tiếp tay cho hoạt động xe quá tải, quá khổ để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công an các địa phương

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an các địa phương giao lực lượng Cảnh sát giao thông là lực lượng chủ chốt trong việc kiểm soát tải trọng xe, chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát khác phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe, xử lý các tình huống phức tạp, các hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ trong kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe. Tổ chức nắm chắc tình hình, rà soát, thống kê các trường hợp xếp hàng, chở hàng quá tải tại các cảng, bến bãi, cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời phân tích số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn để có biện pháp quản lý, tuyên truyền, kịp thi báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Cảnh sát giao thông

Chủ trì, giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Chỉ đạo lực lượng của Cục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở hàng quá tải, nhất là xe ô tô; có kế hoạch phối hợp với Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề này trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Trao đổi thông tin với ngành Giao thông vận tải về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động vận tải, nhất là việc xử phạt các hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép đề phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm. Phối hợp V22 đề xuất nguồn vốn mua sắm, lắp đặt các trạm cân tải trọng cố định và cân tải trọng xách tay cho CSGT.

2. Tổng cục Cảnh sát

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và kết thúc Quy chế số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát về phi hp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các đơn vị Cảnh sát phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh với các đối tượng bảo kê, môi giới và các hành vi vi phạm liên quan đến kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe.

3. Công an các đa phương

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế tại địa phương. Lãnh đạo, chỉ huy Công an địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc và phòng ngừa sai phạm, tiêu cực. Việc phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải trong việc kiểm soát tải trọng xe phải thực hiện nghiêm túc theo đúng Thông báo số 13/TB-BCA-V11 ngày 08/9/2016 về Kết luận Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA của liên Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe và Điện số 88/ĐK ngày 14/02/2017 của Bộ Công an.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Kế hoạch này; đề xuất sử dụng các nguồn kinh phí (như Quỹ bảo trì đường bộ, kinh phí bảo đảm TTATGT...) đđầu tư trang bị phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, cân trọng tải, cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia thực hiện kiểm soát tải trọng xe; đề xuất việc bố trí mặt bằng để lắp đặt các trạm cân tải trọng cố định của lực lượng Cảnh sát giao thông.

- Căn cứ danh mục quy hoạch và xây dựng Trạm Cảnh sát giao thông trên quốc lộ đã được Bộ Công an phê duyệt, từ tình hình thực tế ở địa phương, có văn bản báo cáo UBND tỉnh, thành phố và cơ quan có liên quan bố trí đất để lp đặt cân tải trọng cố định, phục vụ việc kiểm soát tải trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

4. Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông nghiên cứu, đề xuất bố trí nguồn vốn mua sắm, trang bị hệ thống cân tải trọng cố định và xách tay; trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ khác phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe thực hiện trong thời gian sm nhất.

5. Tng cục Chính trị Công an nhân dân

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc lực lượng Công an nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về kiểm soát tải trọng xe nói riêng và các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói chung để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và định hướng đúng dư luận xã hội; đưa tin về các hoạt động kiểm soát tải trọng xe của lực lượng Công an nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục Cảnh sát, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và đầu tư, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Định kỳ Quý, 6 tháng và hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an (qua C67) để tổng hợp, theo dõi; đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo, Giao Cục Cảnh sát giao thông giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, hưng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, TTg; Để báo cáo
- Đ/c Trương Hòa Bình, PTTg, Chủ tịch UBATGTQG; Để báo cáo
- B/c Tô Lâm, Bộ trưởng; Đ
ể báo cáo
- Các đồng chí Thứ trưởng (Để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBN
D các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, BTL, đơn vị trực thuộc Bộ; Để
t/hiện
- Công an các tnh, thành phố trực thuộc TW; Để t/hiện
- Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia;
- L
ưu: VT, V11, C67.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/KH-BCA-C67

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu156/KH-BCA-C67
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/KH-BCA-C67

Lược đồ Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 2017 xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phương tiện giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 2017 xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phương tiện giao thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu156/KH-BCA-C67
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành30/05/2017
        Ngày hiệu lực30/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 2017 xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phương tiện giao thông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 156/KH-BCA-C67 2017 xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phương tiện giao thông

           • 30/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực