Văn bản khác 159/KH-UBND

Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Kế hoạch 159/KH-UBND 2017 triển khai Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công văn số 3225/BTP-BTNN ngày 06/9/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi hành.

- Có lộ trình triển khai cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Ở cấp tỉnh:

Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức được phân công làm công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

1.2. Ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã:

- Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Cử Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự Hội nghị tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật do Bộ Tư pháp tổ chức

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện đại chúng.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

3.1. Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

3.2. Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

3.3. Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực bồi thường nhà nước

4.1. Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

4.2. Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp pháp luật.

Đối với những hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị được phân công có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

2. S Tư pháp

2.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

2.2. Tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2.3. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu về kết quả triển khai thực hiện Luật với Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

3.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3.2. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về ngân sách. Thẩm định dự toán chi tiết hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này, để tham mưu cho UBND tỉnh giao chung vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

5. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong triển khai thực hiện và báo cáo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Viện Kiểm sát nhân d
ân tnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC, MH ( 60b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 159/KH-UBND 2017 triển khai Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 159/KH-UBND 2017 triển khai Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành28/09/2017
        Ngày hiệu lực28/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 159/KH-UBND 2017 triển khai Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 159/KH-UBND 2017 triển khai Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Sơn La

           • 28/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực