Văn bản khác 1608/KH-UBND

Kế hoạch 1608/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1608/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017), kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018) của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá các quy định thủ tục hành chính (TTHC) đã được công bố, công khai, tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính của tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện TTHC, trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đồng thời áp dụng bộ công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định của OECD tại Công văn số 11932/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Các phương án kiến nghị đơn giản hóa TTHC phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện, giảm bớt khó khăn, chi phí thực hiện TTHC.

II. NỘI DUNG

1. Thủ tục hành chính rà soát

Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết (theo bảng phụ lục đính kèm kế hoạch).

Ngoài các TTHC trên, trong quá trình thực hiện TTHC các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập tiến hành rà soát và báo cáo phương án, kiến nghị gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

2. Cách thức rà soát

Thực hiện rà soát đánh giá thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Điều 25 và các biểu mẫu Phụ lục VII tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Việc tính toán chi phí tuân thủ của TTHC thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 và biểu mẫu Phụ lục IX tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

3. Kết quả rà soát

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC kèm theo Biểu mẫu rà soát do các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung.

Phương án đơn giản hóa TTHC do UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền hàng năm gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và Bộ, ngành liên quan có TTHC được rà soát, đánh giá.

Ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh do các sở, ban, ngành, địa phương dự thảo và trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

4. Kinh phí: thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan đối với hoạt động kiểm soát TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

a) Căn cứ các TTHC được giao tại Kế hoạch này và những thủ tục phát hiện trong quá trình giải quyết để thực hiện.

b) Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian rà soát theo quy định tại Mục 1, Phần II của Kế hoạch này, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC (bao gồm: biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chi phí tuân thủ; chất lượng phương án đơn giản hóa; tỷ lệ cắt giảm số lượng thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính) của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã gửi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung.

c) Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định hành chính, TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ trì có trách nhiệm soạn thảo văn bản trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

d) Trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát quy định TTHC; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ rà soát quy định TTHC.

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh:

a) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

b) Kiểm tra kết quả rà soát TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương. Trường hợp chưa đạt yêu cầu thì gửi trả lại và hướng dẫn bổ sung hoặc chỉnh sửa đảm bảo theo quy định.

c) Tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan trước 15/9/2018 theo thẩm quyền và theo quy định.

d) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các sở ban, ngành, địa phương phản ánh đến Văn phòng UBND tỉnh (qua Phòng Kiểm soát TTHC, điện thoại: 0633533428; email: kstthc@lamdong.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 1608/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

I

Các sở, ban, ngành

1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành liên quan

01/4/2018

31/5/2018

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

2

Thủ tục chi trả các khoản phí liên quan (bao gồm cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất và nhượng quyền sử dụng đất

Sở Tài chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Xây dựng

01/4/2018

31/5/2018

Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

01/5/2018

30/6/2018

Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

4

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cho hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 1748/QĐ- UBND ngày 09/8/2017

5

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng quản lý

Sở Giao thông vận tải

 

01/4/2018

31/5/2018

Quyết định số 1544/QĐ- UBND ngày 12/7/2016

6

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Sở Xây dựng

 

01/4/2018

20/5/2018

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

7

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

Sở Công thương

 

01/4/2018

20/5/2018

Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

01/4/2018

20/5/2018

Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

9

Thủ tục chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

10

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

11

Thủ tục thẩm định lại và cấp quyết định công nhận hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

01/5/2018

30/5/2018

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

12

Thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Sở Y tế

 

01/4/2018

20/5/2018

Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

13

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

14

Thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo dạy nghề cho người lao động

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

01/4/2018

20/5/2018

Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 11/3/2017

16

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

01/5/2018

20/6/2018

Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

17

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

Thanh tra tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

01/5/2018

20/6/2018

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

18

Thủ tục công chứng bản dịch

Sở Tư pháp

 

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

19

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

20

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Ngoại vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/5/2018

31/5/2018

Quyết định số 2543/QĐ- UBND ngày 11/12/2013

21

Thủ tục xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thành phố

01/5/2018

31/5/2018

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

22

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án (trong khu công nghiệp)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Sở Xây dựng

01/5/2018

20/6/2018

Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

II

Cấp huyện

 

1

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

2

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

3

Thủ tục cấp giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ

- Phòng Quản lý đô thị (các thành phố)

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (các huyện)

 

01/4/2018

30/6/2018

Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

III

Cấp xã

 

1

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Cấp xã

 

01/4/2018

15/6/2018

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

2

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp xã

 

01/4/2018

15/6/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1608/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1608/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1608/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1608/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1608/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1608/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1608/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1608/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Lâm Đồng

             • 23/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực