Văn bản khác 178/KH-UBND

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 1635/QĐ-TTg và Chương trình hành động 80-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 178/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạoĐảng phòng chữa cháy Thanh Hóa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-TTG NGÀY 22/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 80-CTR/TU NGÀY 14/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY”

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thtướng Chính phủ và Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”. UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện xã hội hóa trong công tác PCCC và CNCH; huy động sức mnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH. Xác định rõ nhiệm vụ PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động s80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện), các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCCC và CNCH

- Người đng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH;

- Xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình;

- Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hàng năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

- Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH với các hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức, thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH;

- Chỉ đạo Đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường xây dựng, phát các tin, bài, phóng sự về công tác PCCC và CNCH; các khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC, các biện pháp chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nxảy ra.

- Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về CCCC và CNCH; mở các chuyên trang, chuyên mục về PCCC và CNCH; thông tin, tuyên truyền kiến thức, nghiệp vụ trong công tác PCCC, các tình huống có thể xảy ra và biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

- Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt trên địa bàn tỉnh; mở rộng quan hệ đi ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Bố trí thời lượng hợp lý phát sóng chương trình, chuyên mục tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH.

- Cảnh sát PCCC tỉnh

+ Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền pháp luật, nghiệp vụ PCCC; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân.

+ Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin, bài, phóng sự, khuyến cáo về PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC để giáo dục, phòng ngừa chung;

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình bồi dưỡng, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phát hành cẩm nang, tờ rơi... cho đoàn viên, hội viên; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCCC vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào tiêu chí bình xét, thi đua.

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH

- Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện, các cơ quan, đơn vị:

+ Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về PCCC và CNCH tại các đơn vị, địa phương.

+ Rà soát, xây dựng, củng cố và duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng theo quy định; thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về PCCC, CNCH và đầu tư kinh phí trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH, có chế độ chính sách cho lực lượng này.

+ Tổ chức các hoạt động PCCC với nhiều hình thức sinh động như hội thao, hội thi, mít tinh... hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC 4/10” và Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và PCCN hàng năm.

+ Chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân tham gia PCCC” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phương châm bn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chhuy tại chỗ), nòng cốt là lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành. Tăng cường vận động khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH. Xây dựng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCCC tại các đơn vị, khu dân cư, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại...

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghin

Chỉ đạo các đơn vị chức năng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi quản lý thành lập, duy trì hoạt động và trang bị phương tiện chữa cháy cho đội PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định; nhân rộng các điển hình tiên tiến về PCCC, CNCH theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 182/TB-UBND ngày 01/12/2015.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC

- Cảnh sát PCCC tỉnh

+ Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan để có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, thanh tra, kiểm tra về PCCC; phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác thường trc sẵn sàng chiến đấu 24/24h, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

+ Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, lập danh sách, nghiên cứu đxuất xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lc; có phương án di chuyn, bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC đi với kho chứa và cơ sở kinh doanh sản phẩm du mỏ, khí đt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi đông người.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cơ sở vi phạm; xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khc phục ngay tn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành phương án điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 182/TB-UBND ngày 01/12/2015.

+ Có kế hoạch giám sát công tác PCCC thường xuyên, định kỳ để kịp thời phát hiện và khắc phục ngày tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

+ Phối hợp phối hợp Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn các đơn vị (khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không...) thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành theo quy định.

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, n, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia quy cấp tỉnh trước mắt năm 2016 diễn tập 01 phương án và rút kinh nghiệm thc hiện trong những năm tiếp theo.

+ Xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC và CNCH với các đơn vị liên quan khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về PCCC và thực hiện tốt nhiệm vụ CNCH.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC; các văn bản pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 01/7/2013 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh...

+ Chủ trì trong công tác rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo yêu cầu về PCCC; các cơ sở có nguy hiểm về cháy nnhư xăng dầu, gas, hóa chất, chế biến gỗ... và đề ra phương án di dời ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người.

+ Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

+ Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia trên địa bàn quản lý.

- Sở Nông nghiệp và Pt triển nông thôn

+ Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ; rà soát, bổ sung phương án PCCC; đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ công tác PCCC rừng; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng. Tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tuyên truyền, phổ biến cho chủ tàu cá nắm vững các văn bản quy định về phòng chng cháy nổ, tăng cường kiểm tra phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ trên tàu cá, tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng phòng chống cháy nổ, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cho chủ tàu cá.

- Sở Công thương

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tnh ban hành hệ thống tiêu chí đảm bảo an toàn PCCC áp dụng đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh và phối với Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng các điển hình tiên tiến, kiểu mẫu về PCCC và CNCH.

- Sở Xây dựng

Phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng cấp, thoát nước, công trình công cộng thực hiện quy hoạch, xây dựng, bảo quản, vận hành, duy tu các trụ nước, bến lấy nước; tiếp tục triển khai các trụ nước, bến lấy nước nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC.

- Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ công tác PCCC và CNCH.

5. Nâng cao hiệu quả công tác CNCH

- Cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống chữa cháy và CNCH có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng nhất là với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khác trong triển khai thực hiện công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng, điều động phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH khi có yêu cầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm CNCH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các cấp tổ chức thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

6. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chữa cháy và CNCH

- Cảnh sát PCCC tỉnh:

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản nhà nước về PCCC. Chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng PCCC chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ CBCS Cảnh sát PCCC có bản lĩnh chính trị vững vàng, nm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc yêu cu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và xây dựng các tiểu dự án đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH theo Quyết định 993-QĐ/TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Phối hợp UBND các cấp và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng trụ sở làm việc Cảnh sát PCCC tỉnh, Trung tâm huấn luyện và các phòng Cảnh sát PCCC khu vực; bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác PCCC và CNCH.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

- UBND cấp huyện:

+ Quan tâm btrí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát PCCC khu vực theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và CNCH.

+ Ưu tiên bảo đảm nguồn ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật, trang bị phương tiện, bố trí kinh phí đầu tư thực hiện các dự án, tiểu dự án trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay,

+ Hằng năm bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động PCCC trên địa bàn trong dự toán ngân sách quốc phòng - an ninh địa phương theo quy định của pháp luật; quan tâm hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, thực tập phương án chữa cháy, tuyên truyền bảo đảm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

+ Đảm bo các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy theo Thông báo Kết luận số 182/TB-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch UBND tnh.

- Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch chiến lược PCCC nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao. Từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính

+ Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đđầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC; lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành.

+ Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng cường kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương và bố trí ngân sách tỉnh hỗ trđầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC.

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

- Sở Tài nguyên Môi trường:

Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh btrí quỹ đất để xây dựng trụ sở các phòng Cảnh sát PCCC khu vực và Trung tâm huấn luyện PCCC, CNCH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch này các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật và Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh) trước ngày 15/8.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Giao Cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu178/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 178/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạoĐảng phòng chữa cháy Thanh Hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 178/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạoĐảng phòng chữa cháy Thanh Hóa 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu178/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 178/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạoĐảng phòng chữa cháy Thanh Hóa 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 178/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạoĐảng phòng chữa cháy Thanh Hóa 2015

           • 29/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực