Văn bản khác 1848/KH-UBND

Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2008.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1848/KH-UBND

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007-2010.

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực hiện

1. Mục đích

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

2. Yêu cầu

-Từng đơn vị, địa phương có sản phẩm cụ thể của từng Tiểu Đề án, sản phẩm phải đạt yêu cầu về chất lượng và báo cáo đúng thời gian quy định.

-Từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định bất hợp lý.

3. Phạm vi

Đơn giản hoá thủ tục hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau.

II. Nội dung thực hiện

Tiểu Đề án 1: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước

1. Mục tiêu, nội dung:

Theo quy định tại khoản 1,2 Tiểu Đề án 1 Mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010.

2. Cơ quan thực hiện

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Phân công thực hiện

3.1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện tiểu Đề án;

- Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của đơn vị, địa phương liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh;

- Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương;

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính;

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Định kỳ 6 tháng các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Sở Nội vụ tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành các quy định về cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

+ Định kỳ 6 tháng lập báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

+ Tháng 9/2010, xây dựng báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi Ban Điều hành Đề án.

3.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính nêu tại điểm 3.1 khoản 3 Mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010;

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính để gởi Ban Điều hành Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

4. Sản phẩm

- Văn bản của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Văn bản của UBND tỉnh quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị, địa phương.

- Báo cáo của UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ về những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương về việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Báo cáo tổng kết tiểu Đề án của UBND tỉnh gửi Ban Điều hành Đề án.

5. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010.

- Thời gian các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định điểm 3.1: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010;

- Thời gian Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 3.2,3.3: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 8 năm 2010;

- Thời gian các đơn vị, địa phương gửi Báo cáo tổng kết việc thực hiện : trước ngày 01 tháng 9 năm 2010.

Tiểu Đề án 2: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

1. Mục tiêu, nội dung:

Theo quy định tại khoản 1,2 Tiểu Đề án 2 Mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010.

2. Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch- Đầu tư

3. Phân công thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư làm đầu mối phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan hữu quan của tỉnh để thực hiện Tiểu Đề án này.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch- Đầu tư trong quá trình thực hiện Tiểu Đề án.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch -Đầu tư thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

4. Sản phẩm

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước được thiết lập và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

5. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến 31 tháng 12 năm 2008.

Tiểu Đề án 3: Đơn giản hoá mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính

1. Mục tiêu, nội dung:

Theo quy định tại khoản 1,2 Tiểu Đề án 3 Mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010.

2. Cơ quan thực hiện

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Phân công thực hiện:

3.1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện tiểu Đề án;

- Thực hiện bãi bỏ các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính không phù hợp theo yêu cầu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ban hành không đúng thẩm quyền;

- Công khai hoá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang thông tin điện tử của tỉnh trên cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ̉;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện tiểu Đề án của ngành, địa phương.

3.2. Sở Nội vụ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Kiểm tra việc thực hiện mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, kiến nghị hoặc đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bãi bỏ các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính không phù hợp theo yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ban hành không đúng thẩm quyền;

+ Định kỳ 6 tháng lập báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả công tác đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

+ Tháng 12 năm 2008, xây dựng báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiểu đề án gởi Ban Điều hành Đề án.

3.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính quy định tại điểm 3.1 khoản 3 mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010;

- Đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo quy định;

- Trên cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các Sở, Ban, ngành cung cấp, thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh định kỳ 6 tháng lập báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả công tác đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Tiểu Đề án gửi Ban Điều hành Đề án.

4. Sản phẩm

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về các mẫu tờ khai và mẫu đơn hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý được thiết lập, công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và của tỉnh;

- Báo cáo tổng kết Tiểu Đề án.

5. Thời gian thực hiện

- Thời gian các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được quy định: tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008;

- Thời gian các đơn vị, địa phương gửi Báo cáo tổng kết việc thực hiện: trước ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Tiểu Đề án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp

1. Mục tiêu, nội dung:

Theo quy định tại khoản 1,2 Tiểu Đề án 4 Mục III Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010.

2. Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh

3. Phân công thực hiện

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối giúp UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan của tỉnh để thực hiện Tiểu Đề án này;

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Tiểu Đề án.

4. Sản phẩm

- Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ.

5. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phân công chủ trì tổ chức thực hiện

1.1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tiểu đề án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp;

- Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.

- Chủ trì tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các Tiểu đề án.

1.2. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh:

- Chủ trì chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tiểu đề án 1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước và Tiểu đề án 3: Đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai hành chính;

- Phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện Tiểu đề án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp.

- Phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh..

1.3. Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh:

Chủ trì và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tiểu đề án 2: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

1.4. Giám đốc Sở Tài chính:

Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006; kiểm tra tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí, duyệt quyết toán kinh phí khi Đề án đã kết thúc.

1.5. Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Tổng biên tập Báo Quảng Nam:

Chịu trách nhiệm công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.

2. Trách nhiệm của các đơn vị:

2.1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tại đơn vị. Định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tỉnh) bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định

2.2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh:

Đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện các nội dung công việc được giao; theo dõi, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện các Tiểu đề án; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; dự thảo các báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết của các Tiểu đề án của tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Để báo cáo
- VP Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Nội vụ (HN, ĐN); Để báo cáo
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- BCĐ CCHC tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC, SNV.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1848/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1848/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2007
Ngày hiệu lực03/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1848/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1848/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Minh Ánh
        Ngày ban hành03/07/2007
        Ngày hiệu lực03/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh

        Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1848/KH-UBND triển khai đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh