Quyết định 507/QĐ-UBND

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007-2010.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Kế hoạch số 1848/KH-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TVTU;
- TT HĐND, UBND;
- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam)

A. Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu đề án 1 và Tiểu đề án 3

TT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I

Công tác chuẩn bị

 

Xây dựng dự thảo Quyết định và Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30).

25/01/2008

01/02/2008

Sở Nội vụ

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30.

 

Dự thảo Công văn yêu cầu các Sở, Ban, Ngành có liên quan giới thiệu cán bộ, công chức tham gia Tổ công tác chuyên trách theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục III Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

12/02/2008

15/02/2008

Sở Nội vụ

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chọn nhân sự và xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách.

18/02/2008

22/02/2008

Sở Nội vụ

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chuẩn bị các điều kiện vật chất cho hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

12/02/2008

29/02/2008

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng làm việc, máy tính, điện thoại và các thiết bị khác

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

03/3/2008

30/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội.

 

Mua sắm máy chủ và tiếp nhận phần mềm chuyên dùng, lắp đặt, điều chỉnh, chạy thử nghiệm và tập huấn cho cán bộ Tổ công tác chuyên trách.

10/3/2008

30/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Tiếp nhận phần mềm chuyên dùng từ Tổ công tác chuyên trách của Văn phòng Chính phủ phục vụ cho hoạt động thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

 

Thiết lập trang tin điện tử của Tổ công tác phục vụ cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

01/3/2008

30/5/2008

Tổ công tác chuyên trách

Hình thành trang tin điện tử trên Internet.

II

Triển khai thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

 

Tham gia lớp tập huấn đào tạo chuyên viên chuyên trách thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh do Tổ công tác chuyên trách của Trung ương mở.

01/6/2008

30/6/2008

Tổ công tác chuyên trách.

Học viên tham gia khoá đào tạo nắm vững kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai.

 

Tập huấn đào tạo chuyên viên thực hiện Đề án 30 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

01/7/2008

04/7/2008

Tổ công tác chuyên trách.

Học viên tham gia khoá đào tạo nắm vững kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai.

 

Triển khai thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Văn phòng Chính phủ.

01/7/2008

31/12/2008

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các biểu mẫu thống kê được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách.

 

Thu nhận các biểu mẫu thống kê từ các địa phương, đơn vị và nạp dữ liệu vào phần mềm chuyên dùng.

01/8/2008

31/5/2009

Tổ công tác chuyên trách.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các địa phương, đơn vị.

 

Nộp biểu mẫu thống kê và chuyển dữ liệu cho Tổ công tác chuyên trách Văn phòng Chính phủ.

01/6/2009

01/7/2009

Tổ công tác chuyên trách.

Biểu mẫu thống kê và cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn.

`

Công bố cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các địa phương, đơn vị lên trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.

01/02/2009

28/02/2009

Tổ công tác chuyên trách.

Công khai cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các địa phương, đơn vị.

 

Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các địa phương, đơn vị.

01/8/2008

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách.

Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các địa phương, đơn vị.

III

Triển khai rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

 

Rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

01/8/2008

31/12/2009

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các biểu mẫu đã được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách tỉnh.

 

Nộp các biểu mẫu đã được rà soát và các kiến nghị của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính cho Tổ công tác chuyên trách Văn phòng Chính phủ.

01/01/2009

31/12/2009

Tổ công tác chuyên trách.

Các biểu mẫu rà soát đã được hoàn chỉnh gửi về Tổ công tác chuyên trách Văn phòng Chính phủ.

 

Công bố Báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/6/2009

30/8/2010

Tổ công tác chuyên trách.

Công khia trên trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách vào các thời điểm tương ứng

 

Xây dựng dự thảo văn bản đơn giản hoá (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo thẩm quyền ban hành.

01/6/2009

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách.

Ban hành văn bản đơn giản hoá (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

 

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu Đề án 1 và Tiểu Đề án 3.

01/9/2010

30/11/2010

Tổ công tác chuyên trách.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu Đề án 1 và Tiểu Đề án 3

B. Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu đề án 2

 

Thống kê, rà soát điều kiện kinh doanh.

01/3/2008

01/4/2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo đơn giản hoá điều kiện kinh doanh

 

Xây dựng dự thảo Quy định về đơn giản hoá điều kiện kinh doanh.

01/4/2008

01/5/2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trình UBND tỉnh dự thảo Quy định về đơn giản hoá điều kiện kinh doanh.

 

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 2.

01/6/2008

15/6/2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 2.

C. Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 4

 

Nghiên cứu, khảo sát về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về có chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các địa phương, đơn vị.

01/3/2008

01/4/2008

Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các địa phương, đơn vị.

 

Xây dựng dự thảo quyết định về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.

01/4/2008

01/5/2008

Văn phòng UBND tỉnh.

Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.

 

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 4.

01/6/2008

15/6/2008

Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 4.

D. Tổng kết và chuẩn bị cho giai đoạn sau

 

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

01/6/2010

31/12/2010

Văn phòng UBND tỉnh.

Trình UBND tỉnh báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 507/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu507/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 507/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu507/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành14/02/2008
       Ngày hiệu lực14/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá

           • 14/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực