Văn bản khác 195/KH-UBND

Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 195/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Quyết định số 630/QĐ-TTg), UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/19 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội, Báo cáo số 44/BCGS-ĐĐBQH ngày 29/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14; Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về PCCC và CNCH; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất (thực hiện khi có Chỉ đạo của Chính phủ).

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành; bố trí, di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tiến hành rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để tham mưu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC (hoàn thành trong năm 2021).

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

c) Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP , ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính).

d) Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến khi các Bộ tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC, nhất là quy chuẩn kỹ thuật đối với các loại hình cơ sở mới, quy mô lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham gia rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của địa phương (thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo).

e) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến PCCC đối với các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Triển khai thực hiện khi Bộ xây dựng ban hành cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống, thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Ban hành văn bản hướng dẫn khi có các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý nhà chung cư trong công tác PCCC, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư, bố trí nguồn kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và phục vụ hoạt động PCCC (thực hiện theo tiến độ của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014).

g) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia ý kiến vào Thông tư về việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học (dự kiến trong Quý IV năm 2020).

h) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH- BCA-BTC ngày 10/12/2015 hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu tình hình mới” của bộ Công an (thực hiện khi đề án được ban hành).

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai nội dung tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp bậc học theo quy định của Luật PCCC (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022).

d) Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa

Dành thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền để đảm bảo hiệu quả, thiết thực (kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, đảm bảo an toàn trong việc dùng lửa, điện, khí ga…) (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố các cơ quan báo chí địa phương xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh”.

- Tham mưu triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự kiểm tra an toàn PCCC (thực hiện từ Quý IV năm 2020 và những năm tiếp theo).

- Tham mưu củng cố, kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó với sự cố hóa chất tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc khen thưởng định kỳ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH vào dịp ngày toàn dân PCCC hàng năm (ngày 4/10) (thực hiện trong Quý III năm 2020).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

c) Các sở, ngành, cơ quan liên quan

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND cấp huyện với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH(thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó với sự cố hóa chất cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong Quý I năm 2021).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với UBND tỉnh thực hiện quy hoạch đồng bộ kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 995/QĐ- TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và mạng lưới cung cấp nước đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung nội dung hạ tầng cơ sở thông tin, dữ liệu PCCC và CNCH vào đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025.

b) Sở Công Thương

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

c) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm xây dựng kế hoạch, phương án, dự án phòng cháy và chữa cháy rừng cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, chủ rừng, để có đủ khả năng, nguồn lực kiểm soát, ngăn chặn các nguy cơ gây cháy rừng, chữa cháy kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

e) Các sở, ban, ngành liên quan

Khi xem xét, phê duyệt chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố bảo đảm an toàn PCCC và bảo vệ môi trường (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng PCCC; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng PCCC của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC

a) Công an tỉnh

- Xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Rà soát quy định về chế độ kiểm tra định kỳ an toàn PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để báo cáo Bộ Công an trình Chính phủ xem xét sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông (hoàn thành trong Quý II năm 2020).

- Chỉ đạo tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về PCCC (thực hiện năm 2020 và những năm tiếp theo).

- Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các sở, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện công tác kiểm định phương tiện PCCC theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng Công an tỉnh để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công Thương

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động PCCC theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Các cơ quan thông tin, báo chí, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh

Phối hợp với cơ quan Công an công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và PCCC, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Tổ chức kiện toàn bộ máy, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm về lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức phân cấp PCCC và CNCH cho Công an cấp huyện, cấp xã; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn, khu vực trọng điểm về cháy, nổ. Quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục rà soát các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy PCCC và CNCH trong lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và thực tiễn tại địa phương (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Tham mưu xây dựng các cơ sở huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của địa phương lân cận tham gia xử lý; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an phê duyệt (hoàn thành trong năm 2020).

- Triển khai bộ tài liệu của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình cơ sở nguy hiểm cháy, nổ (khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức xây dựng phương án và thực tập phương án CC, CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng Kiểm lâm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; PCCC cho tàu cá; xử lý nghiêm các vi phạm. Xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Công an tỉnh trong phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở cấp huyện; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC

a) Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu với UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức... để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch hạ tầng PCCC phù hợp với Luật Quy hoạch; quy hoạch tổng thể nguồn nước (trụ nước chữa cháy, bến, bãi lấy nước, hồ nước ...); hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương và mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về PCCC

- Tham mưu bố trí kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh theo dự toán đăng ký hàng năm.

- Tham mưu, hướng dẫn UBND các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hỗ trợ kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở thuộc diện thụ hưởng ngân sách theo quy định của Luật PCCC. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật PCCC, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Quan tâm bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Các sở, ngành chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với sở, ngành, lĩnh vực quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC theo hình thức xã hội hóa khi có hướng dẫn của Bộ Công an (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện nghiên cứu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH; nghiên cứu sản xuất các loại vật liệu chống cháy, ngăn cháy, chữa cháy mới và các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chữa cháy, CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC tại địa phương mình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH khi có yêu cầu để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực hiện trước ngày 01/10 hàng năm theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu195/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2020
Ngày hiệu lực14/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 195/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 195/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu195/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành14/09/2020
        Ngày hiệu lực14/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 195/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 195/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg tỉnh Thanh Hóa

           • 14/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực