Văn bản khác 200/KH-BCĐCTGD

Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình năm 2017 do Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình 2016 tỉnh Hòa Bình 2017


UBND TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC

GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/KH-BCĐCTGĐ

Hòa Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 09/TB-BCĐCTGĐ ngày 13/01/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Củng cố và xây dựng gia đình các dân tộc trong tỉnh no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình: bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn, giảm dần số vụ bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách.

2. Chỉ tiêu

- Tỉ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 77,7%;

- Tỉ lệ hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình 92%;

- Tỉ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 91%;

- Giảm tỉ lệ các hộ gia đình có bạo lực trung bình từ 10-15%;

- Giảm tỉ lệ các hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội trung bình từ 10-15%;

- Giảm tỉ lệ các hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định trung bình 15% (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn giảm 10%);

- Tỉ lệ hộ gia đình giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục: 50% (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn 40%);

- Tỉ lệ hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt đối xử con, cháu là trai hay gái 89%;

- Tỉ lệ hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, cha mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ 89%;

- Tỉ lệ hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì lựa chọn giới tính 96%;

- Tỉ lệ hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo 92%;

- Tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chủ đề năm 2017: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Bố trí nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại các kế hoạch đã được ban hành:

- Kế hoạch hành động, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Kế hoạch triển khai “Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”;

- Kế hoạch triển khai “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2015-2020”;

- Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch khác về lĩnh vực gia đình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2.2. Triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác gia đình năm 2017;

2.3. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Liên đoàn Lao động tỉnh và các Cơ quan khác tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình năm 2017;

2.4. Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp, đặc biệt là cấp xã;

2.5. Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6).

3. Các nhiệm vụ thường niên

3.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, các hoạt động hưởng ứng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

3.2. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn thu thập bộ chi số theo dõi và đánh giá thực hiện chương trình hành động, quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;

3.3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và PCBLGĐ theo Thông tư hướng dẫn số 23/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

3.4. Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

3.5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động Bố trí kinh phí và huy động xã hội hóa, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện công tác gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cua tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực gia đình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác gia đình năm 2017;

- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan khác tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình năm 2017;

- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp, đặc biệt là cấp xã;

- Tổ chức Các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hưởng ứng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn thu thập bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020;

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư hướng dẫn số 23/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

1.2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai “Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”; xây dựng các văn bản hướng dẫn kiện toàn tổ chức và tập huấn chuyên môn cho bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới công tác viên gia đình cơ sở;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đề án trong Kế hoạch.

1.3. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn (2016-2020);

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các đề án theo Kế hoạch.

1.4. Sở Tư pháp

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên đối với công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên và các tổ hòa giải cơ sở nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình;

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các ngành Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới.

1.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, đưa một số chỉ tiêu của kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của tỉnh (giai đoạn 2016-2020);

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách cho các Sở, Ban, ngành liên quan để thực hiện các nội dung của Chiến lược.

1.6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học;

- Triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý về Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung về kiến thức gia đình tiến bộ, hạnh phúc vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học;

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện các đề án, chương trình trong Kế hoạch.

1.7. Sở Y tế:

- Hướng dẫn các trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, phường, thị trấn bố trí 01 phòng, tạm lánh để thực hiện chăm sóc ban đầu, tư vấn sức khoẻ cho nạn nhân bạo lực gia đình. Đối với các Trạm Y tế chưa đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã nếu có điều kiện thì bố trí 01 phòng tạm lánh để thực hiện chăm sóc ban đầu, tư vấn sức khoẻ cho nạn nhân bạo lực gia đình;

- Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lục gia đình được khám và điều trị theo định kỳ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp;

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

1.8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động, Thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng;

- Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình;

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em (Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũ) Luật Người cao tuổi;

- Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với gia đình người có công;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các đề án, chương trình trong Kế hoạch.

1.9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường các hoạt động, phổ biến kiến thức, khoa học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỹ thuật nông nghiệp; tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, chế biến sản phẩm để hỗ trợ cho các gia đình phát triển kinh tế gia đình;

- Lồng ghép việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với nội dung chương trình Xây dựng nông thôn mới, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chương trình phát triển kinh tế nông thôn, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường,...

1.10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền thường xuyên, tuyên truyền các hoạt động về công tác gia đình. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

1.11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo các gia đình quân nhân thực hiện các tiêu chí của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Đề án trong kế hoạch. Khuyến khích các gia đình quân nhân không có bạo lực, đưa việc thực hiện công tác gia đình vào các nội dung phát động thi đua và tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị.

1.12. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Có kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biên, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.13. Công an tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động việc thành lập Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên tham gia tình nguyện viên, cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình... Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong, nội dung tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở.

1.15. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong các cấp Hội và cán bộ hội viên phụ nữ; chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố trong công tác phối hợp các nội dung có liên quan về phòng, chống bạo lực gia đình và tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Hoạt động 3 tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2015-2020; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản; xây dựng góc tư vấn về giáo dục giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân; chú trọng nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2015-2020;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các đề án, chương trình trong Kế hoạch.

1.16. Liên đoàn lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền về giới, bình đẳng giới; về hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; đưa thực hiện công tác gia đình vào các nội dung phát động thi đua và tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các cấp công đoàn;

- Phối hợp giữa với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề và công tác gia đình năm 2017.

1.17. Hội Nông dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vận động nam nông dân tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

1.18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; Kế hoạch triển khai “Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”; Kế hoạch triển khai “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và các văn bản, kế hoạch khác về lĩnh vực gia đình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, thành phố, đặc biệt là cấp xã;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các hoạt động truyền thống phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

- Thực hiện thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư hướng dẫn số 23/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, yêu cầu các Sở, Ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng kế hoạch gửi về về BCĐ công tác gia đình tỉnh trước ngày 20/3/2017). Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2017 về Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, trước ngày 10/11/2017 (qua Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời qua email: [email protected]) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (B/c);
- Vụ gia đình (B/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Chương – PCT UBND tỉnh - Trưởng BCĐ CTGĐ tỉnh; (Chỉ đạo)
- Các ngành thành viên BCĐ CTGĐ tỉnh; (thực hiện)
- BCĐ CTGĐ các huyện, TP; (thực hiện)
- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ (A35).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
GIÁM ĐỐC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Bùi Ngọc Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/KH-BCĐCTGD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu200/KH-BCĐCTGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2017
Ngày hiệu lực08/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/KH-BCĐCTGD

Lược đồ Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình 2016 tỉnh Hòa Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình 2016 tỉnh Hòa Bình 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu200/KH-BCĐCTGD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Ngọc Lâm
        Ngày ban hành08/03/2017
        Ngày hiệu lực08/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình 2016 tỉnh Hòa Bình 2017

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình 2016 tỉnh Hòa Bình 2017

         • 08/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực