Văn bản khác 224/KH-UBND

Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 224/KH-UBND 2019 triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2019 về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh,...

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tnh;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đnh và phòng, chống bạo lực gia đnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tnh Thanh Hóa năm 2020, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020.

1.2. Xây dựng kế hoạch triển khai bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tnh và thí điểm mô hình tại 03 vùng miền trong tnh (Theo Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức thực hiện thđiểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình).

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2020.

1.3. Duy trì và nhân rộng mô hình, câu lạc bộ về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình phòng, chống bạo lực trên sở giới (Theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020).

a) Tổ chức xây dựng mới 10 mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 03 vùng miền trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng cho nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.4. Triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại trường học trên địa bàn tnh và thí điểm 10 mô hình tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (Theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Quyết định số 1273/QĐ-BVHTTDL ngày 04/4/2019 của Bộ Văn ha, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch hoạt động thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 13/8/2019 ca Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020.

2. Nhiệm vụ thường xuyên

2.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

a) Tổ chức sự kiện truyền thông "Xây dựng gia đình hạnh phúc vì một tương lai tốt đẹp hơn" tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Xây dựng tin, bài về công tác gia đình trên trang tin của ngành y tế; in treo băng zôn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tại 27 Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Tổ chức hoạt động truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Tổ chức Ngày hội bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trong đoàn viên thanh niên năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020.

2.2. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cn bộ cơ sở trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

a) Tập huấn thí điểm cho nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình tại huyện Quảng Xương và huyện Thạch Thành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương và huyện Thạch Thành.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

b) Tổ chức tập huấn tuyên truyền về công tác gia đình cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Cơ quan phi hợp: SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức tập huấn cho thành viên ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các điều tra viên, cán bộ chiến sỹ làm công tác ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

d) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về nội dung giáo dục đời sống gia đình cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho Mô hình địa chtin cậy tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

f) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

2.3. Xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với giáo dục rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ, trên cơ sở đó, xây dựng, quảng bá hình ảnh con người Thanh Hóa trong nước và quốc tế (Theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Thanh Ha về việc ban hành quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu).

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tnh ủy.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.4. Sưu tầm, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình cấp phát cho Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở ngành cấp tnh; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.5. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực gia đình trong đó có pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định quy phạm khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.6. Tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động và kế hoạch thực hiện công tác gia đình trong hệ thống MTTQ các cấp trong tnh năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: y ban Mặt trận Tổ quốc tnh.

- Cơ quan phối hợp: Mặt trận tổ quốc cấp huyện và các tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.

2.7. Kiểm tra giám sát việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh tại 6 huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I. III/2020.

2.8. Tổ chức kiểm tra liên ngành về kết quả chđạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình các cấp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

2.9. Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. KINH PHÍ

1. Giao Sở Tài chính căn cứ chế độ, định mức thẩm định, tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trình Chtịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Các ban, sở, ngành được giao triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đối với các nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị cấp tỉnh căn cứ chế độ, định mức chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành, chủ động sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên được giao trong dự toán kinh phí năm 2020 để triển khai thực hiện.

3. Đề nghị y ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nguồn kinh phí cấp cho triển khai nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020 lồng ghép chỉ đạo, triển khai các hoạt động về công tác gia đình tại kế hoạch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng (trước ngày 01/7) và năm (trước ngày 01/12) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Đề nghị y ban Mặt trận tổ quốc tnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, báo cáo viên và nhân dân, nhất là nam giới thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia tuyên truyền, định hướng, giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của địa phương.

4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung; các ngành, đơn vị, địa phương có thông tin kịp thời, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đon thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu224/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 224/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 224/KH-UBND 2019 triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 224/KH-UBND 2019 triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu224/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 224/KH-UBND 2019 triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2020

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 224/KH-UBND 2019 triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2020

          • 05/11/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/11/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực