Văn bản khác 270/KH-TANDTC

Kế hoạch 270/KH-TANDTC năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 270/KH-TANDTC 2013 cải cách chế độ công vụ công chức Tòa án nhân dân từ nay đến 2015


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Mục đích

Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Tòa án nhân dân, đáp ứng các yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Triển khai việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong Tòa án các cấp. Phấn đấu đến cuối năm 2015, có 100% các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và 80% các Tòa án nhân dân địa phương xây dựng, được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

b) Xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn các chức danh công chức ngành Tòa án nhân dân.

c) Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Phấn đấu đến hết năm 2015, thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức tại Tòa án nhân dân tối cao và 70% Tòa án nhân dân địa phương.

d) Xây dựng hướng dẫn và thực hiện đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Thực hiện thí điểm việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thông qua thi tuyển vào cuối năm 2015.

đ) Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả công vụ.

e) Xây dựng và thực hiện cơ chế giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, …

3. Các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung về cơ cấu tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân các cấp; trước mắt, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân địa phương bảo đảm ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao. Về lâu dài, cần sửa đổi, bổ sung toàn diện về cơ cấu tổ chức, bộ máy của hệ thống Tòa án theo hướng thể chế hóa thành các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), bảo đảm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

b) Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện tổ chức công vụ theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức Tòa án nhân dân địa phương cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, tránh chồng chéo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

c) Xác định danh mục vị trí việc làm theo hướng đẩy mạnh triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với từng Tòa án, từng đơn vị trong toàn ngành Tòa án nhân dân.

d) Hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn chức danh công chức ngành Tòa án nhân dân theo hướng nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chức danh theo ngạch công chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

đ) Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức bảo đảm lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào ngành hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn; từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt.

e) Xây dựng và ban hành Quy định của ngành về đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ theo hướng gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các quy định về khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ và đề bạt. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu các Tòa án, các đơn vị.

g) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức theo hướng xây dựng các tiêu chí cụ thể quy thành điểm để đánh giá, bảo đảm khách quan, chính xác; chú trọng thành tích, hiệu quả, kết quả công tác của cán bộ, công chức, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức và phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối với việc đánh giá cán bộ, công chức.

h) Thực hiện chính sách nhân tài theo hướng xây dựng thành Quy định của ngành về việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

i) Đổi mới công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý theo hướng trước mắt, xây dựng quy định về thi tuyển để lựa chọn công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý. Bước tiếp theo, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm bước trên, xây dựng và thực hiện cơ chế thông qua thi tuyển để bổ nhiệm từ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ trở xuống.

k) Thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức; đưa công tác thống kê báo cáo vào nề nếp để công tác này trở thành một công cụ quan trọng trong công tác xây dựng ngành.

II- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn hóa các chức danh công chức

a) Trên cơ sở các quy định của pháp luật và đặc thù công tác Tòa án:

- Xây dựng Quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức ngành Tòa án nhân dân.

- Xây dựng hướng dẫn về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong ngành Tòa án nhân dân.

b) Nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy chế, nội quy về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh trong ngành Tòa án nhân dân.

c) Xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn các ngạch công chức ngành Tòa án nhân dân.

d) Xây dựng và ban hành Quy định về chế độ sát hạch bắt buộc đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trở xuống và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Xây dựng Quy chế đánh giá công chức ngành Tòa án nhân dân gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của từng đơn vị, từng Tòa án trong toàn ngành Tòa án nhân dân

a) Tổ chức tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong toàn ngành Tòa án nhân dân.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong toàn ngành Tòa án nhân dân.

c) Triển khai thực hiện xây dựng Đề án xác định Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của từng đơn vị, từng Tòa án trong toàn ngành Tòa án nhân dân, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân

a) Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp.

b) Xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, quy trình quản lý trong cơ quan quản lý cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân.

c) Ban hành và thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành Tòa án nhân dân; bảo đảm yêu cầu kết nối hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức trên phạm vi toàn quốc.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

a) Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, các công chức có đủ điều kiện theo quy định đều được đăng ký dự thi nâng ngạch theo nguyên tắc không hạn chế số lượng công chức đăng ký dự thi trên mỗi chỉ tiêu.

b) Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, đơn vị cần tuyển dụng.

c) Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Tòa án nhân dân. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

a) Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng trong ngành Tòa án nhân dân.

c) Nghiên cứu, xây dựng quy định và thí điểm thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ cấp vụ trở xuống.

6. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, nghiên cứu và xây dựng Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ trong ngành Tòa án nhân dân.

7. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

a) Xây dựng chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ và công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trở xuống trong ngành Tòa án nhân dân.

b) Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

c) Xây dựng quy định miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý ngành Tòa án nhân dân.

d) Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tư pháp của ngành Tòa án nhân dân.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết tháng 12 năm 2015

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổ chức - Cán bộ:

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015; Chương trình thực hiện kế hoạch, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, ký ban hành và triển khai thực hiện;

- Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Tòa án nhân dân. Vụ Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo;

- Có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức ngành Tòa án nhân dân xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai, đồng thời hướng dẫn các Tòa án nhân dân địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý công vụ, công chức trong ngành Tòa án nhân dân theo các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Vụ Thống kê - Tổng hợp:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ để triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ tin học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

d) Viện Khoa học xét xử:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, nội quy quản lý công vụ, công chức ngành Tòa án nhân dân theo các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

đ) Trường cán bộ Tòa án:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các loại cán bộ, công chức theo các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

e) Vụ Thi đua - Khen thưởng:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ để triển khai các báo cáo chuyên đề và đưa vào báo cáo tổng kết ngành hàng năm; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung và rút ra những bài học kinh nghiệm trong phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phổ biến học tập, áp dụng trong toàn ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

g) Ban Thanh tra:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ để xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, nội quy quản lý công vụ, công chức ngành Tòa án nhân dân theo các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình thực hiện kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

h) Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi được giao quản lý; thực hiện chế độ tổng kết, đánh giá hàng năm về kết quả thực hiện và báo cáo về Vụ Tổ chức - Cán bộ để tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến hết năm 2015 (Kèm theo Chương trình thực hiện Kế hoạch). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức - Cán bộ để kịp thời báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chế độ CVCC;
- Bộ Nội vụ;
- Các đ/c PCA TANDTC;
- Đảng ủy cơ quan TANDTC;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC;
- Chánh án TAND cấp tỉnh;
- Lưu: Vụ TCCB (TH).

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/KH-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu270/KH-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/KH-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 270/KH-TANDTC 2013 cải cách chế độ công vụ công chức Tòa án nhân dân từ nay đến 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 270/KH-TANDTC 2013 cải cách chế độ công vụ công chức Tòa án nhân dân từ nay đến 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu270/KH-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 270/KH-TANDTC 2013 cải cách chế độ công vụ công chức Tòa án nhân dân từ nay đến 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 270/KH-TANDTC 2013 cải cách chế độ công vụ công chức Tòa án nhân dân từ nay đến 2015

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực