Văn bản khác 3469/KH-UBND

Kế hoạch 3469/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2014 tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3469/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2014 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3469/KH-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2014 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ công văn số 5400/BKHĐT-HTX ngày 29/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2014 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2013

I. Tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2013

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch

1.1. Tổ hợp tác

Tổ hợp tác (THT) hiện có 315 tổ. Các tổ tự nguyện hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác tương trợ nhau về vốn, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động phổ thông. Đa số các THT còn lại là do các đoàn thể tổ chức thành lập và hoạt động trong các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt, tổ dịch vụ, vần đổi công. Nhìn chung, các THT hiện nay trên địa bàn tỉnh hoạt động không ổn định mà chỉ tổ chức hoạt động theo thời vụ.

1.2. Hợp tác xã

Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã tuyên truyền vận động thành lập mới được 08/14 hợp tác xã (HTX) bao gồm: HTX NN-DV-TM Đại Lộc, HTX VT Hải Phương, HTX Đức Phước Hạnh, HTX Minh Trí, HTX DV-MT Bình Thung, HTX NN-DV-TM Hưng Nghiệp, HTX Duy Hiển, HTX XD Tiếng An, với 65 xã viên, vốn điều lệ 13,14 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch năm 2013, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 119 HTX với 48.473 xã viên, vốn điều lệ 619,8 tỷ đồng. Các HTX được thành lập ở các đơn vị (Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, huyện Bến Cát, huyện phú Giáo và huyện Dầu Tiếng). Trong đó, các HTX ở từng lĩnh vực như sau: Vận tải: 24 HTX, Nông nghiệp: 22 HTX, Tiểu thủ công nghiệp:16 HTX, Xây dựng: 15 HTX, Thương mại: 32 HTX và QTDND: 10.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Trong 06 tháng đầu năm năm 2013 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng nên tình hình sản xuất kinh doanh của HTX cũng gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất kinh doanh, dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm 2012, tổng doanh thu ước đạt 621 tỷ đồng, đạt 40% so kế hoạch năm 2013, thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đến 04 triệu đồng/lao động/tháng.

 * Hoạt động của HTX theo từng lĩnh vực

- Về Nông nghiệp: Có 22 HTX (phát triển mới 05 HTX), hoạt động của các HTX thực hiện một số khâu dịch vụ kinh tế hộ xã viên như chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, cung ứng giống, vật tư, dịch vụ phục vụ nông nghiệp ổn định như HTX Thanh Tân, HTX Tân Ba, Hiệp Lực, Phước Thái… thu nhập bình quân từ 2,5 triệu đến 03 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn, nhất là bị tác động bởi giá cả thị trường và điều kiện tổ chức sản xuất, từ đó một số HTX không còn hoạt động như: HTX Bình Dương Nấm, HTX Hương Quê, HTX Ba Ngọc…đang được xem xét và yêu cầu giải thể bắt buộc theo Luật HTX.

- Về Tiểu thủ Công nghiệp: Có 16 HTX, các HTX hoạt động hiệu quả như: HTX Phước Thành, HTX Thép Toàn Lực, Thuận Lợi… thu nhập bình quân từ 3,5 đến 04 triệu đồng/người/ tháng. Các HTX khai thác khoáng sản hoạt động cầm chừng do nguồn nguyên liệu đã cạn kiệt hoặc nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp, nên rất khó khăn cho việc phát triển và ổn định lâu dài.

Về Vận tải: Có 24 HTX (phát triển mới 01 HTX): Đa số các HTX hoạt động tương đối ổn định theo mô hình dịch vụ, vận chuyển hành hóa, hành khách, hợp đồng du lịch góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các ngành kinh tế và đời sống dân sinh trong và ngoài tỉnh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho xã viên, từ đó có nhiều HTX hoạt động hiệu quả như: HTX VT Bình Dương, HTX VT Hữu Nghị, HTX Minh Giang, HTX vận tải Bến Cát… Thu nhập lao động bình quân từ 5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng.

- Về Thương mại – Dịch vụ: Có 32 HTX (phát triển mới 01 HTX) kinh doanh các lĩnh vực mua bán, dịch vụ môi trường, thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; làm các dịch vụ, cung ứng các vật tư thiết yếu cho các hộ xã viên, mở rộng địa bàn kinh doanh. Các HTX môi trường hoạt động tương đối ổn định, tổ chức thu gom rác góp phần giải quyết việc làm cho xã viên và hạn chế ô nhiễm môi trường như: HTX Bình An, HTX Đông Hòa, HTX An Sinh…Thu nhập bình quân lao động từ 03 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

- Về Xây dựng: Có 15 HTX (phát triển mới 01 HTX) tập trung trong lĩnh vực xây dựng như: san lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng, thi công đường giao thông… Một số HTX tổ chức liên kết với các doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm thường xuyên cho xã viên và người lao động. Các HTX khá trước đây tiếp tục duy trì hoạt động như HTX Thanh Long, Công Minh, Công Thành… Các HTX chỉ thi công xây dựng, sửa chữa nhỏ như: nhà ở, cầu cống, kênh mương, đường giao thông nông thôn, những công trình không phải qua đấu thầu. Tuy nhiên, các HTX ở lĩnh vực xây dựng chưa có đầy đủ năng lực để tham gia đấu thầu các công trình lớn. Thu nhập của người lao động bình quân từ 04 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

- Về Quỹ tín dụng nhân dân: Các Quỹ tín dụng đều hoạt động hiệu quả, tăng trưởng ổn định; tổng vốn huy động đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ; dư nợ đạt 819 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ, nợ xấu chiếm 0,97% tổng dư nợ. Các Quỹ hoạt động có hiệu quả như: QTD An Thạnh, Phước Hòa, Phú Hòa, Thanh Tuyền… đã đáp ứng được nhu cầu vốn cho dân cư trên địa bàn, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội góp phần giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương.

2. Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KTTT

2.1. Tình hình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Liên minh HTX tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cán bộ HTX, đối tượng là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thời gian là 13 ngày, lên lớp có 37 học viên tham dự.

2.2. Bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT

Trong thời gian qua, ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục giao Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo tình hình KTTT của tỉnh.

- Quản lý Nhà nước về KTTT ở cấp huyện, ngay khi Nghị định 14/CP của Chính phủ có hiệu lực, UBND cấp huyện đã giao lĩnh vực này cho phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý và đi vào hoạt động ổn định. Hiện tại còn 03 huyện giao phòng Kinh tế quản lý (Tân Uyên, Phú Giáo và Bến Cát).

- Các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực HTX có Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn đã có Chi cục phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương có phòng thanh tra, còn lại các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải tuy chưa hình thành phòng hoặc bộ phận nhưng cũng đã phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi tình hình HTX thuộc ngành.

2.3. Vận dụng thực hiện chính sách đối với KTTT

Thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/052009 và Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 “về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; đồng thời chỉ đạo các ngành hữu quan tham mưu UBND tỉnh vận dụng thực hiện một số chính sách đối với KTTT, cụ thể đã vận dụng được các chính sách như:

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX xét cho vay ngắn hạn 03 dự án với số tiền 700 triệu đồng, lũy kế đến nay là 12 dự án, tổng dư nợ với số tiền 13,997 tỷ đồng. Nhìn chung các HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả bảo đảm thực hiện hoàn trả vốn đúng quy định để góp phần cho HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết thêm lao động, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho xã viên, đồng thời giới thiệu vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 1 dự án cho 01 HTX với số tiền 400 triệu đồng.

- Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cho các HTX đi khảo sát thực tế mô hình sản xuất gạch không nung tại tỉnh Sóc Trăng và tổ chức giới thiệu công nghệ sản xuất gạch không nung tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh Bình Dương. Ngoài ra còn hỗ trợ cho mỗi HTX mới thành lập là 30 triệu đồng.

3. Đánh giá chung

3.1. Những kết quả đạt được

- Các tổ hợp tác đã giúp kinh tế hộ khắc phục được một số hạn chế, yếu kém về vốn, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát huy được vai trò của tập thể, giúp các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, nguồn nguyên liệu tại chỗ, lao động, vật tư và tiếp nhận thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập cho bộ phận lao động nông nghiệp; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

- Trong 6 tháng đầu năm, các HTX tiếp tục được củng cố và chú trọng chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh từng bước khắc phục những tồn tại thiếu sót trong tổ chức và hoạt động, hoàn chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, kết hợp dịch vụ với kinh doanh tổng hợp. Các HTX mới thành lập đảm bảo đầy đủ các quy định theo Luật HTX, huy động được nguồn lực, đa dạng hóa ngành nghề, chủ động góp vốn đầu tư, đổi mới công nghệ, nhà xưởng thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô tạo thêm sản phẩm mới, liên kết với các thành phần kinh tế, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phát triển sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cho HTX, xã viên, giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh sự năng nổ của cán bộ quản lý, sự đồng tình, đoàn kết cao của xã viên, cũng cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp các ngành và của các doanh nghiệp; nhất là các doanh nghiệp trực tiếp là đối tác làm ăn với hợp tác xã.

3.2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số mặt hạn chế sau:

- Việc triển khai quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động đối với KTTT chỉ tập trung trong tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên. Các đối tượng tuyên truyền chủ yếu mới đến được cán bộ các đoàn thể ở cơ sở, số đông quần chúng nhân dân chưa được hiểu sâu về KTTT. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, phương tiện, thông tin đại chúng, tài liệu trong công tác tuyên truyền còn hạn chế.

- Tổ hợp tác: hầu hết sản xuất theo mô hình thuần nông, khả năng sản xuất hàng hóa không đồng đều và còn nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Do tiếp tục chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên kết quả sản xuất kinh doanh của các HTX đạt thấp, một số HTX hoạt động với tính chất cầm chừng để tìm thị trường, số HTX ngưng hoạt động còn cao so với kế hoạch đề ra, một số HTX chưa tuân thủ các quy định của Luật HTX, việc huy động nguồn vốn trong nội bộ xã viên còn hạn chế, những khó khăn về nội tại của HTX chậm được khắc phục, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên trong Liên minh HTX còn một số HTX chưa chấp hành tốt như: chế độ hội họp, báo cáo, nộp hội phí.

3.3. Nguyên nhân hạn chế

- Công tác quản lý Nhà nước về KTTT tuy đã được sắp xếp, nhưng cán bộ làm tham mưu cho lãnh đạo sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp chủ yếu làm kiêm nhiệm, chắp vá nên khó phát huy hiệu quả. Mặt khác, các ngành các cấp chưa thể chế hóa Nghị quyết về KTTT của Đảng bằng các đề án, kế hoạch công tác của ngành và địa phương.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ các ngành và địa phương nhất là cán bộ lãnh đạo cơ sở chưa thấy được vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, nên chưa có sự quan tâm đúng mức.

- Nội lực các HTX về vốn, cơ sở vật chất, trình độ quản lý còn hạn chế, thiếu định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Một số chính sách hỗ trợ HTX của tỉnh tuy có quan tâm, nhưng do năng lực, trình độ cán bộ quản lý HTX còn yếu, việc lập phương án sản xuất kinh doanh và tài sản bảo đảm vay vốn ở một số HTX chưa đáp ứng yêu cầu, nên các HTX đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ còn thấp.

II. Dự kiến khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm 2013

1. Các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, tập huấn về KTTT cho 7 huyện, thị, thành phố và tổ chức 01 lớp tổ hợp tác để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Các Sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện, thị xã và thành phố tập trung kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã được xác định là yếu kém do ngưng hoạt động, thành lập nhưng chưa hoạt động…để có hướng củng cố đưa vào hoạt động đúng tính chất, nguyên tắc hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012. Những trường hợp không thể củng cố được thì kiên quyết vận động giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc hoặc chuyển sang loại hình tổ hợp tác, doanh nghiệp phù hợp; phấn đấu đến cuối năm không còn hợp tác xã tồn tại trên danh nghĩa.

- Các cấp ủy, các ngành các cấp và mặt trận, đoàn thể các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành và địa phương để từ đó có kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã theo ngành và địa phương; phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2013 (phát triển 14 HTX ).

- Các Sở, ngành, huyện, thị xã triển khai xây dựng chương trình hành động của ngành, địa phương và tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết cho cả giai đoạn 2012-2015 và hàng năm.

- Liên minh HTX tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Dự kiến khả năng thực hiện cả năm

- Hoàn thành công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về KTTT theo kế hoạch đề ra.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012, vận động thành lập các hình thức kinh tế tập thể, trong đó quan tâm phát triển hợp tác xã ở những địa phương đang thực hiện xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển hợp tác xã theo kế hoạch đề ra. Các nội dung tuyên truyền, vận động cần tập trung là: các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Trung ương, Chính Phủ và địa phương; Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giới thiệu các mô hình tiên tiến; hướng dẫn xây dựng các mô hình mới…

- Về phát triển hợp tác xã: 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 08 hợp tác xã; dự báo đến cuối năm sẽ tiếp tục vận động thành lập 06 hợp tác xã, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm (14/14 HTX đạt tỷ lệ 100%).

- Tỷ lệ cán bộ chủ chốt HTX qua bồi dưỡng đạt 100% kế hoạch.

- Thu nhập bình quân của người lao động khu vực HTX đến cuối năm 2013 đạt 3,5 – 4,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tỷ lệ hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh hợp tác xã đạt 88%.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KTTT NĂM 2014

I. Dự báo những thuận lợi, khó khăn

1. Những thuận lợi

- Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định để thi hành và các Bộ, ngành sẽ có thông tư hướng dẫn để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Các chính sách khuyến khích phát triển KTTT theo Nghị định của Chính phủ sẽ được các Bộ, ngành thể chế hóa và hướng dẫn thực hiện; đồng thời Nhà nước ban hành một số chính sách mới sẽ là cơ sở pháp lý, là động lực tạo điều kiện cho KTTT phát triển.

- Việc triển khai quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và nhất là việc ban hành một số chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đem lại hiệu quả thiết thực đối với HTX.

- Tuy còn nhiều khó khăn nhưng vai trò, vị trí của KTTT ngày càng được khẳng định thông qua việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương; thúc đẩy kinh tế hộ phát triển; giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp, nông thôn.

- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã trực thuộc Liên minh HTX quản lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển quy mô sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Những khó khăn

- Việc cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT ở các Bộ, ngành Trung ương chưa kịp thời (Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 nhưng đến nay Chính phủ chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật HTX).

- Hợp tác xã còn yếu về nhiều mặt: quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, trình độ quản lý còn yếu kém…cùng với giá cả thị trường biến động khó lường đã ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.

II. Định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển KTTT năm 2014

1. Định hướng chung về phát triển KTTT

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, phát triển kinh tế tập thể gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh.

- Mở rộng liên doanh, liên kết, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác HTX, quy mô khác nhau theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng chung của tỉnh.

- Phát triển và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực theo Luật hợp tác xã năm 2012, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực như: hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ, hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ nhà trọ, hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp tác xã suất ăn công nghiệp, hợp tác xã ngành nghề nông thôn, hợp tác xã chế biến tiêu thụ nông sản, hợp tác xã trang trại...tiến tới xoá trắng xã không có hợp tác xã.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã hiện có, thu hút thêm xã viên, vận động xã viên góp thêm vốn; đầu tư đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; vận động các hợp tác xã xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã; kiên quyết xử lý các hợp tác xã hình thức, hoạt động cầm chừng, thua lỗ kéo dài hoặc vi phạm Luật và Điều lệ hợp tác xã.

2. Mục tiêu

- Rà soát và củng cố các tổ hợp tác hiện có trên địa bàn.

- Tổ chức vận động phát triển thành lập mới 15 HTX.

- Tăng trưởng khu vực KTTT đạt 5%/năm trở lên.

- Hợp tác xã loại khá, giỏi đạt 55%, hợp tác xã trung bình đạt 40% và yếu kém còn dưới 5%.

- Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 100% trở lên, trong đó trung cấp và đại học đạt 40%.

- Thu nhập bình quân một lao động trong hợp tác xã đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tỷ lệ hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh hợp tác xã đạt 90%.

3. Các giải pháp thực hiện:

- Các sở, ngành, các cấp bằng nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tham mưu UBND tỉnh bổ sung một số chính sách hỗ trợ phù hợp với Luật HTX năm 2012. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn những quan điểm chỉ đạo cũng như vai trò, vị trí và sự cần thiết của KTTT trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Đối tượng tuyên truyền, tập huấn tập trung chủ yếu là cán bộ chủ chốt ở cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ mặt trận và các đoàn thể ở chi hội cơ sở, cán bộ tổ hợp tác, các chủ trang trại, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và mở rộng ra quần chúng nhân dân. Kinh phí cho công tác này do ngân sách địa phương của tỉnh hỗ trợ thông qua kế hoạch cụ thể của Liên minh HTX tỉnh.

- Các sở ngành và các địa phương căn cứ kế hoạch này và tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2014.

- Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức Liên minh HTX và củng cố Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT các cấp và bộ phận theo dõi KTTT ở các sở, ngành, đoàn thể; cấp huyện, thị, thành phố mỗi đơn vị phải có cán bộ chuyên trách làm tham mưu trong lĩnh vực này; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT của cấp trên đối với cấp dưới, của sở, ngành đối với địa phương cơ sở.

- Các sở, ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTTT; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện nghị quyết Trung ương; Chương trình hành động của Tỉnh ủy; kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT; định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KTTT:

I. Kinh phí hỗ trợ KTTT bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2014

1. Hỗ trợ thành lập mới HTX: Hỗ trợ 15 HTX thành lập mới theo quy định của tỉnh. Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách địa phương phân bổ cho UBND các huyện, thị, thành phố quản lý và giải quyết theo thực tế.

2. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KTTT: 264.650.000 đồng.

2.1. Bồi dưỡng cán bộ HTX:

- Số lượng 01 lớp, 40 học viên.

- Đối tượng: Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm, kiểm soát và kế toán.

- Thời gian 13 ngày liên tục (Trong đó có 03 ngày đi khảo sát thực tế).

- Giáo trình do Liên minh HTX Việt Nam biên soạn (một số vấn đề cơ bản về HTX và tập trung triển khai Luật HTX năm 2012).

- Kinh phí: 91.350.000 đồng (bao gồm tiền tài liệu, văn phòng phẩm, tổ chức lớp, khảo sát thực tế, giảng viên, báo cáo viên, hỗ trợ ăn trưa học viên, thuê hội trường…).

2.2. Bồi dưỡng cán bộ tổ hợp tác:

- Số lượng 01 lớp, 160 học viên.

- Đối tượng là tổ trưởng hoặc tổ phó ở những tổ hợp tác mang yếu tố kinh tế rõ nét.

- Thời gian 7 ngày liên tục (Trong đó có 02 ngày đi khảo sát thực tế).

- Giáo trình do Liên minh HTX Việt Nam biên soạn.

- Nội dung: Một số vấn đề cơ bản về HTX và tập trung triển khai Luật HTX năm 2012; nông nghiệp sản xuất kỹ thuật cao; kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; môi trường pháp luật trong kinh doanh; kỹ năng đàm phán và ký hợp đồng.

- Kinh phí cho 01 lớp: 173.300.000 đồng (bao gồm tiền tài liệu, tổ chức lớp khảo sát thực tế, giảng viên, hỗ trợ ăn trưa học viên, thuê hội trường…).

3. Hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn KTTT: 189.043.040 đồng.

Tổ chức 07 lớp tuyên truyền tập huấn cho 7 huyện, thị, thành phố với 1.500 học viên.

- Đối tượng là Ban Chỉ đạo KTTT huyện, thị, thành phố, lãnh đạo phòng ban; xã, phường, thị trấn; các đoàn thể; Bí thư, trưởng khu phố, ấp; tổ hợp tác, chủ trang trại.

- Thời gian: mỗi lớp 01 ngày.

- Chương trình nội dung của Liên minh HTX tỉnh.

3.1. Hỗ trợ công tác tuyên truyền: Kinh phí in tài liệu tuyên truyền (Luật HTX và các chính sách đối với KTTT) 50.000.000 đồng.

3.2. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, tập huấn cho Mặt trận và các đoàn thể: 139.043.040 đồng.

4. Hỗ trợ phát hành bản tin KTTT:

- Kinh phí 44.000.000 đồng. (Bao gồm tiền in bản tin, chi trả nhuận bút và cước phí phát hành).

- Phát hành mỗi quý 01 số.

- Số lượng 500 cuốn/số.

- Đơn vị xuất bản Liên minh HTX tỉnh.

5. Hỗ trợ Hội nghị tổng kết và phong trào thi đua:

- Tổ chức Hội nghị tại tỉnh mỗi năm 01 lần.

- Số lượng 280 đại biểu/hội nghị.

- Kinh phí: 37.635.000 đồng.

6. Hội nghị tổng kết thi đua cụm miền Đông Nam Bộ (Liên minh HTX tỉnh Bình Dương làm cụm trưởng):

- Số lượng 25 đại biểu.

- Kinh phí: 2.775.000 đồng.

7. Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam:

- Băng rôn khẩu hiệu, in pano tuyên truyền.

- Các thông tin báo, đài và xe đi thông tin lưu động.

- Kinh phí: 10.556.640 đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các khoản 2+3+4+5+6+7 là: 548.659.680 đồng. (Năm trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi đồng).

II. Kinh phí hỗ trợ KTTT do các cơ quan quản lý chương trình, dự án bố trí năm 2014.

1. Hỗ trợ đào tạo quản trị doanh nghiệp, kỹ năng xúc tiến thương mại: kinh phí 24.000.000 đồng (do Sở Công Thương chủ trì).

- Số lượng 01 lớp x 60 học viên.

- Đối tượng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng, cán bộ sản xuất, tiêu thụ…

- Thời gian 02 ngày.

- Chương trình và giảng viên: do Sở Công Thương mời.

2. Hỗ trợ khảo sát tìm kiếm thị trường trong nước: kinh phí 225.000.000 đồng (do Trung Tâm xúc tiến thương mại tỉnh chủ trì).

- Tổ chức 01 đoàn 30 người/năm.

- Đối tượng: là lãnh đạo một số HTX, cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT sở, ngành, huyện, thị, thành phố và Liên minh HTX.

- Thời gian 07 ngày/đợt.

- Địa điểm: ở các địa phương trong nước có hoạt động thương mại hỗ trợ HTX tốt.

- Kinh phí: hỗ trợ 50% cho các HTX và 100% cho các đối tượng còn lại.

3. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các Sở, ngành tổ chức một số hoạt động hỗ trợ đào tạo về môi trường, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ khuyến công với kinh phí 524.000.000 đồng.

Kinh phí hỗ trợ từ các chương trình dự án của các khoản 1+2+3 là 773.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng) do các Sở, ngành dự toán.

* Tổng cộng nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ phát triển KTTT năm 2014 (Mục I+II phần C) là 1.321.659.680 đồng. (Một tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi đồng)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

BIỂU 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2012

Năm 2013

Kế hoạch năm 2014

Kế hoạch năm 2013

TH 6 tháng đầu năm

Ước TH cả năm

I

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ trọng đóng góp GDP

%

 

 

 

 

 

2

Tổng số hợp tác xã

HTX

111

125

119

125

140

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã thành lập mới

HTX

16

14

8

14

15

 

Số hợp tác xã giải thể

HTX

7

12

5

12

0

3

Tổng số liên hiệp hợp tác xã

LH HTX

0

0

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX thành lập mới

LH HTX

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX giải thể

LH HTX

 

 

 

 

 

4

Tổng số xã viên

người

48,408

48,506

48,473

48,506

48,611

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số xã viên mới

người

128

98

65

98

105

5

Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã

người

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động thường xuyên mới

người

 

 

 

 

 

 

Số lao động là xã viên hợp tác xã

người

 

 

 

 

 

6

Doanh thu bình quân một hợp tác xã

triệu đồng/năm

12.9

13

 

 

14

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu của HTX với xã viên

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

7

Lợi nhuận bình quân một hợp tác xã

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

8

Thu nhập bình quân của xã viên hợp tác xã

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

9

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã

triệu đồng/năm

3.5

4

3.5

4

4.5

10

Tổng giá trị sản xuất trực tiếp của hợp tác xã

nghìn USD

 

 

 

 

 

11

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã

người

308

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

người

97

 

97

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

người

120

 

120

 

 

II

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số tổ hợp tác

THT

 

315

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số tổ hợp tác thành lập mới

THT

 

 

 

 

 

 

Số THT có đăng ký kinh doanh với chính quyền xã/phường/thị trấn

THT

 

 

 

 

 

2

Tổng số thành viên hợp tác xã

thành viên

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới thu hút

thành viên

 

 

 

 

 

3

Doanh thu bình quân một tổ hợp tác

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

4

Lợi nhuận bình quân một tổ hợp tác

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

5

Thu nhập bình quân của thành viên tổ hợp tác

triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

 

BIỂU 2: PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2012

Năm 2013

Kế hoạch năm 2014

Kế hoạch năm 2013

TH 6 tháng đầu năm

Ước TH cả năm

1

HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hợp tác xã

HTX

111

125

119

125

140

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp, thủy sản

HTX

17

22

 

 

 

 

Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

HTX

16

16

 

 

 

 

Hợp tác xã xây dựng

HTX

14

15

 

 

 

 

Hợp tác xã tín dụng

HTX

10

10

 

 

 

 

Hợp tác xã thương mại

HTX

31

32

 

 

 

 

Hợp tác xã vận tải

HTX

23

24

 

 

 

 

Hợp tác xã khác

HTX

 

 

 

 

 

2

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số LH hợp tác xã

LHHTX

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp, thủy sản

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH Hợp tác xã xây dựng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH Hợp tác xã tín dụng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH Hợp tác xã thương mại

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH Hợp tác xã vận tải

LHHTX

 

 

 

 

 

 

LH Hợp tác xã khác

LHHTX

 

 

 

 

 

3

TỔ HỢP TÁC

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số LH hợp tác xã

THT

 

 

315

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác nông - lâm - ngư nghiệp, thủy sản

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác xây dựng

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác tín dụng

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác thương mại

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác vận tải

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác khác

THT

 

 

 

 

 

 

BIỂU 3: KẾT QUẢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2013

STT

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị

Thực hiện năm 2012

Năm 2013

Kế hoạch năm 2013

TH 6 tháng đầu năm

Ước TH cả năm

I

Hỗ trợ thành lập mới

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

* Hợp tác xã

HTX

3

 

1

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

73.8

 

29

 

 

* Tổ hợp tác

THT

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

II

Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng

 

 

 

 

 

1

Bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

* Cán bộ HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp

người

35

37

37

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

66

 

75

 

 

* Tổ trưởng tổ hợp tác

người

153

120

 

120

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

129

 

 

2

Đào tạo

 

 

 

 

 

 

* Sơ cấp, trung cấp

người

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

 

* Cao đẳng

người

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

 

* Đại học, sau đại học

người

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

III

Hỗ trợ đất

 

 

 

 

 

1

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được giao đất

HTX

3

 

 

 

 

Tổng diện tích được giao đất

m2

222,207

 

 

 

2

Thuê đất

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được thuê đất

HTX

17

 

 

 

 

Tổng diện tích được thuê đất

m2

1.016.698

 

 

 

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được cấp giấy

HTX

 

 

 

 

 

Tổng diện tích được cấp giấy

m2

 

 

 

 

IV

Hỗ trợ thuế

 

 

 

 

 

1

Ưu đãi thuế

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được ưu đãi thuế

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền thuế được ưu đãi

tr đồng

 

 

 

 

2

Miễn thuế

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được miễn thuế

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền thuế được miễn

tr đồng

 

 

 

 

V

Hỗ trợ tín dụng

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

12

 

12

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

24,000

 

13,997

 

VI

Hỗ trợ xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

VII

Hỗ trợ về khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

VIII

Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

IX

Hỗ trợ tuyên truyền về kinh tế tập thể

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

 

 

 

 

X

Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

BIỂU 4: KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2014

STT

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị

Kế hoạch năm 2014

I

HỖ TRỢ CHUNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

1

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

 

 

 

* Số người được cử đi đào tạo

người

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

* Số người được tham gia bồi dưỡng

người

40

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

91

2

Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, thị trường mở rộng

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

30

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

225

3

Hỗ trợ về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

4

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

20

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

25,000

5

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

6

Hợp tác xã thành lập mới

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

15

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

450

II

HỖ TRỢ RIÊNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP

1

Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

2

Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ giao đất

HTX

 

 

Tổng diện tích đất được giao

m2

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ cho thuê đất

HTX

 

 

Tổng diện tích đất được cho thuê

m2

 

3

Ưu đãi về tín dụng

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

Tổng số vốn được ưu đãi

tr đồng

 

4

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

Tổng số tiền được hỗ trợ

tr đồng

 

5

Hỗ trợ về chế biến sản phẩm

 

 

 

* Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

tr đồng

 

 

BIỂU SỐ 15: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TẬP THỂ

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện 2012

Năm 2013

Kế hoạch 2014

Ước thực hiện 2013 so với thực hiện 2012 (%)

Kế hoạch 2014 so với ước thực hiện 2013 (%)

Kế hoạch

Ước thực hiện 6 tháng

Ước thực hiện cả năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7/4

10=8/7

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số hợp tác xã

HTX

111

125

119

125

140

112,6%

112%

 

Trong đó: thành lập mới

HTX

16

14

8

14

15

87,5%

107%

2

Tổng số Liên hiệp hợp tác xã

LHHTX

0

0

0

0

0

 

 

 

Trong đó: thành lập mới

LHHTX

0

0

0

0

0

 

 

3

Tổng số xã viên hợp tác xã

người

48,408

48,506

48,473

48,506

48,611

100,2%

100,21%

 

Trong đó: Xã viên mới

người

128

98

65

98

105

76,5%

107%

4

Tổng doanh thu hợp tác xã

Triệu đồng

1,435

1,550

621

1,319

1,384

92%

100,5%

 

Trong đó: doanh thu cung ứng cho xã viên

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã

Người

333

375

357

375

420

112,6%

112%

 

Trong đó: + Số có trình độ trung cấp, cao đẳng

Người

12

13

0

13

14

108%

107,6%

 

+ Số có trình độ Đại học trở lên

Người

17

19

0

19

20

111,7%

105%

7

Tổng số lao động trong HTX

Người

2,218

2,593

2,575

2,968

2,995

133,8%

100,9%

 

Trong đó: tổng số lao động là xã viên HTX

Người

2,218

2,593

2,575

2,968

2,995

133,8%

100,9%

8

Thu nhập bình quân một lao động của HTX

Triệu đồng

3-3,5

4-4,5

3,5-4

3,5-4,5

4,5-5

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3469/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3469/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực13/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3469/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3469/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2014 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3469/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2014 Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3469/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành13/11/2013
        Ngày hiệu lực13/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3469/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2014 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3469/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2014 Bình Dương

           • 13/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực