Văn bản khác 49/KH-UBND

Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2016

Thực hiện Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về đu giá quyn khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình s 9506/TTr-STNMT ngày 30/12/2015, số 35/TTr-STNMT ngày 06/01/2016, ý kiến của UBND huyện Sóc Sơn tại Văn bản số 134/UBND-QLĐT ngày 02/02/2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đu giá quyn khai thác khoáng sản năm 2016, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp tại các mỏ cát thuộc bãi nổi lòng sông Hồng làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khai thác cát san lp theo quy định của pháp luật, trên nguyên tc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

- Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn, đồng thời phát huy tim năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng ngun thu cho ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Quyết định s44/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

II. Nội dung:

1. Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016: gồm 05 khu vực nằm trong Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 và Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 30/12/2015, bao gồm:

STT

Tên khu vực, vị trí

Tên khoáng sản

Diện tích dự kiến (ha)

Ghi chú

1

Bãi ni sông Hồng, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

Cát san lấp

5,4

Nm trong mỏ Cam Thượng (diện tích 49,75ha, tiềm năng 1,88 triệu m3)

2

Lô 1, Bãi ni sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

Cát san lấp

25

Nằm trong mỏ Phú Châu (diện tích 132,6ha, tiềm năng 6,6 triệu m3)

3

Lô 2, Bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

25

4

Lô 3, Bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Cát san lấp

16,5

Nằm trong mỏ Hồng Hà (diện tích 194,7ha, tiềm năng 2,44 triệu m3)

5

Xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn

Cát san lấp

24,6

Thuộc Mỏ cát Tân Hưng, huyện Sóc Sơn (diện tích 24,6ha, tiềm năng 809.316 m3)

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hcụ thể cho từng khu vực bao gm: đo đạc xác định vị trí, diện tích, đánh giá tiềm năng khoáng sản, xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

3. Thời gian thực hiện: năm 2016.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản 05 mỏ nêu trên như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho từng khu vực cụ thể;

- Lập, phê duyệt dự toán kinh phí, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 mỏ nêu trên để thực hiện đấu giá, cho phép ứng vn đthực hiện và thanh toán theo thực tế từ nguồn cân đối tài chính năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trình tự, thủ tục đấu giá và các nội dung khác thực hiện theo Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND Thành phố.

2. Sở Tài Chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm của mỗi phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lực chọn Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

4. Các Sở, ngành khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch này.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện Ba Vì, Đan Phượng và Sóc Sơn:

- Đăng ký các điểm mỏ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm thực hiện xong việc chuyển Chùa Hiệu Chân, Nghè Hiệu Chân đến địa điểm mới, đảm bảo thuận lợi cho việc sinh hoạt, không gian cho hoạt động tín ngưỡng và làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

7. Văn phòng UBND Thành Phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải công khai Kế hoạch này kể từ ngày UBND Thành phố phê duyệt, trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi thực hiện xong Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có những vấn đề vướng mắc, các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện liên quan kịp thời phản ánh, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đ tng hp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TP, NN&PTNT;
- UBND huyện: Ba Vì, Đan Phượng; Sóc Sơn
- CVP, các PCVP;
- TH, KT, XDGT, TNMT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT, TNđ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 49/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội 2016
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 49/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 49/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội 2016

  • 04/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực