Văn bản khác 5029/KH-UBND

Kế hoạch 5029/KH-UBND thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5029/KH-UBND 2018 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5029/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng gii vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”;

Thực hiện Công văn số 3189/LĐTBXH-BĐG ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018; Công văn s 555/LĐTBXH-BĐG ngày 06/02/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018; Quyết định số 02/QĐ-UBQG ngày 30/01/2018 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam năm 2018; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch s 2735/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đng Nai liên quan đến bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

b) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới nhằm giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực của đời sng xã hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị lao động việc làm tạo điều kiện giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

2. Yêu cầu

a) Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2018; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2020.

b) Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông; tổ chức thanh kiểm tra và tăng cường công tác phối hợp liên ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ n- tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

c) Nội dung thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với nhim vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành

Triển khai xây dựng các văn bản, kế hoạch để thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiu sgiai đoạn 2018 - 2025”.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đng giới

Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, địa phương, từng nhóm đối tượng, dân tộc phong tục, tập quán... như thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyn chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật vbình đẳng gii; xây dựng và tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn tờ-rơi, pa-no, áp-phích, tranh cổ động về bình đng giới....

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện công tác bình đẳng gii và vì sự tiến bộ của phụ nữ

a) Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở; Phối hợp một số đơn vị, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về giới, bình đng giới, hướng dẫn quy trình xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới theo Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới,... cho các huyện có đông đồng bào dân tộc; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức sơ kết 03 năm (2016-2018) việc thực hiện Chương trình và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (2014 - 2018) sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử các cấp, nữ cán bộ quản lý, lãnh đo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch

Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trang bị một số kỹ năng cơ bản giúp phụ nữ tự tin, năng động và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình như: Kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý lãnh đạo; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng giao việc; kỹ năng tự tin và quyết đoán; vai trò tham mưu, chỉ đạo góp phần thúc đy vai trò giới trong giải quyết những vấn đề quyết sách của địa phương.

5. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Năm 2018, các đơn vị, địa phương phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch này, cụ thể như sau:

a) Mục tiêu 1: Tiếp tục duy trì và quy hoạch nguồn cán bộ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dn khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đảm bảo ít nhất 60% các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có cán bộ chủ chốt là nữ (trừ các cơ quan đặc thù như: Lực lượng vũ trang nhân dân, Hội cựu chiến binh...).

b) Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

- Chỉ tiêu 1: Tổng số người được tạo việc làm mới bảo đảm ít nhất 45% cho mỗi giới (nam và nữ).

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ doanh nghiệp nữ đăng ký thành lập mới/tổng số doanh nghiệp được thành lập mới có nữ làm chủ hoặc tham gia làm chủ doanh nghiệp đạt trên 32,34% trong năm 2018.

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 36% trở lên vào năm 2018.

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ chủ hộ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100%.

c) Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Ch tiêu 1: Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt trên 99%.

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 47% và tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 23% trên tng sngười tham gia đào tạo.

d) Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái.

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống dưới 9/100.000 trẻ đẻ sống.

- Chỉ tiêu 3: Duy trì tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên 95%.

- Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ phá thai xuống dưới 13/100 trẻ đẻ sống.

đ) Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin.

- Chỉ tiêu 1: Đảm bảo ít nhất 81% sản phẩm truyền thông được xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại trừ nội dung định kiến giới.

- Chỉ tiêu 2: Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, trên 90% đài truyền thanh huyện và trên 80% hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới ít nhất mỗi tháng một lần.

e) Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 1,5 lần so với hiện tại.

- Chỉ tiêu 2: Đảm bảo 100% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 80% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ tiêu 3: Có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện, hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng (nếu có).

g) Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Chỉ tiêu 1: Có trên 90% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

- Chỉ tiêu 2: Có trên 95% thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật các cấp được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.

- Chỉ tiêu 3: Tiếp tục kiện toàn, bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cơ quan, đơn vị các cấp; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở cơ sở.

- Chỉ tiêu 4: Có 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần trong năm.

6. Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng gii và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 (từ ngày 15/11/2018 - 15/12/2018)

a) Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các địa phương thực hiện Tháng hành động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở gii trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều lao động nữ với nội dung, thông điệp phù hợp với chủ đề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức lễ mít tinh, biểu diễn văn nghệ, diễu hành, treo băng-rôn, khẩu hiệu, pa-no, áp-phích, tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

b) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số hoạt động như: Tổ chức hội thi “Đàn ông xây tổ ấm”, in ấn tài liệu, tờ rơi, pa-no tuyên truyền,... trong Tháng hành động nhằm huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng chung tay vì mục tiêu bình đng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

7. Tchức các hoạt động triển khai Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động theo Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2018”.

b) Triển khai, hướng dẫn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bình đẳng giới, các mô hình dịch vụ hỗ trợ cả nam và nữ trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương.

8. Triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát trin hệ thống trợ giúp xã hội năm 2018

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như: Triển khai hỗ trợ dịch vụ đường dây nóng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho các đơn vị làm điểm (hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, kỹ thuật và vận hành đường dây nóng nhằm kịp thời tư vấn, can thiệp hỗ trợ nạn nhân; xây dựng và phát triển tài liệu nâng cao kỹ năng tham vn, tư vn cho cán bộ phụ trách đường dây nóng; thí điểm cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới thông qua sử dụng đường dây nóng kết ni với các đơn vị liên quan, kết nối với các mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng và cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới) sau khi có hướng dẫn và kinh phí phân bổ cụ thể từ Trung ương.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm,... sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương.

c) Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

d) Tiếp tục duy trì mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã An Phước, huyện Long Thành, trong đó chú trọng nâng cao cht lượng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” tại cng đồng. Nhân rộng mô hình ra 04 xã thuộc huyện Định Quán (thị trấn Định Quán và xã Thanh Sơn) và huyện Cm Mỹ (xã Xuân Mỹ và xã Xuân Tây).

9. Tăng cường các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

a) Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra các hoạt đng bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị trực thuộc và cấp dưới.

b) Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giữa các đơn vị, địa phương và các tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 cấp tỉnh được phân bổ là: 1.683.000.000 đng (một tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu đồng chn).

2. Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương quan tâm btrí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Luật Ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trên cơ sở lng ghép các mục tiêu, ch tiêu vào Chương trình kế hoạch năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo kế hoạch của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

b) Tham mưu ban hành kế hoạch và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động về bình đng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 (từ ngày 15/11/2018 - 15/12/2018); Kế hoạch tổ chức Hội thi “Đàn ông xây tổ ấm” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức về giới, bình đng giới, phân tích gii, lồng ghép giới,... cho các huyện có đông đồng bào dân tộc; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cán bộ nữ.

đ) Tổ chức tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng lao đng giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

e) Chủ trì tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương và các tỉnh; chủ trì thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

g) Tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 1, 3, 4 thuộc Mục tiêu 2 và Chỉ tiêu 4 thuộc Mục tiêu 7 của Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuyển dụng, đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ nữ bổ sung cho hệ thống chính trị của tỉnh để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước.

b) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 5329/KH-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ dân cử, nữ cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác tại các địa phương có tỷ lệ phụ nữ tham gia hệ thống chính trị thấp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Chỉ tiêu 2 thuộc Mục tiêu 2 của Kế hoạch này. Hướng dẫn các đơn vị lồng ghép giới trong các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm theo quy định của Trung ương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

b) Chủ động triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho cán bộ, học sinh, sinh viên,... trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý của ngành; tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 1 thuộc Mục tiêu 3 của Kế hoạch này.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện Mục tiêu 4 của Kế hoạch này.

6. SThông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền định hướng các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giảm thiu mt cân bằng giới tính khi sinh cũng như nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới. Tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 1 thuộc Mục tiêu 5 của Kế hoạch này.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng quy ước và hương ước đảm bảo nguyên tc bình đẳng giới; thực hiện các nội dung lồng ghép giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đưa nội dung thực hiện bình đẳng giới là một trong các tiêu chí để đánh giá, công nhận gia đình văn hóa; tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 1, 2 thuộc Mục tiêu 6 của Kế hoạch này.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bình đẳng giới trong lực lượng công an nhân dân. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ nữ có năng lực vào các vị trí lãnh đạo của đơn vị.

9. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành cho phù hợp với nguyên tắc bình đng giới; đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của văn bản.

b) Tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 1, 2 thuộc Mục tiêu 7 của Kế hoạch này. Tiếp tục tổ chức thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ Tư pháp.

10. Sở Tài chính

Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch chiến lược và chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018. Thực hiện thẩm định kinh phí và kiểm tra quyết toán theo quy định.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về bình đng giới. Tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ tiêu 2 thuộc Mục tiêu 3 của Kế hoạch này (đào tạo sau đại học) nhằm đảm bảo chỉ tiêu nữ thạc sỹ, tiến sỹ trong kế hoạch bình đẳng giới của tnh.

12. Ban Dân tc

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục duy trì điểm tư vn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 03 huyện: Đồng bào X’ tiêng (Tân Phú) đồng bào Chơro (Định Quán) và đồng bào Chăm (Xuân Lộc).

b) Tham mưu triển khai các nội dung liên quan theo Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.

13. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả bình đẳng giới năm 2018 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Có kế hoạch tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhân Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới.

15. ĐnghBan Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện bình đẳng giới. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị theo quy định.

16. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 đến các cấp Hội địa phương và cơ sở.

b) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 5329/KH-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cán bộ nữ.

17. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ tiêu 4 thuộc Mục tiêu 2 của Kế hoạch này.

18. Trường Chính trị tỉnh

Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trong chiêu sinh các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị đảm bảo có trên 40% nữ học viên trong mỗi lớp; tiếp tục đưa Luật Bình đẳng giới vào các chương trình giảng dạy của nhà trường.

19. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

Chủ động tham mưu triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết hàng tháng.

20. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của địa phương phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Btrí đủ kinh phí đthực hiện bình đng gii và vì sự tiến bộ phụ nữ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ ntrên đài truyn thanh cấp huyện, cấp xã...

21. Chế độ báo cáo

Trước ngày 10/12/2018 các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng gii và vì sự tiến bcủa phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018. Đề nghị các đơn vị, đa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Quốc gia VSTBPNVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (VX);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
tỉnh;
- Ban Dân tộc;
- Trường Chính trị t
nh;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND t
nh (VX);
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Đài PTTH Đồng Nai; Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5029/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5029/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5029/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5029/KH-UBND 2018 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5029/KH-UBND 2018 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5029/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành21/05/2018
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 5029/KH-UBND 2018 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5029/KH-UBND 2018 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai

         • 21/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực