Văn bản khác 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 508/KH/BGDĐT-BVHTTDL TƯĐTN - HLHPNVN-HKHVN

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2009-2010

Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT – BVHTTDL – TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN -HKHVN ngày 22/4/2009 về việc chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010.

I. MỤC ĐÍCH

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng phối hợp hoạt động nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2009-2010. Mỗi bộ, ngành đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua của mọi cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp cùng cấp ở địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đảm bảo trường lớp an toàn – xanh – sạch – đẹp, tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp theo điều kiện của từng địa phương. Vận động đưa trẻ đến trường, khắc phục hiện tượng bỏ học, tạo điều kiện để không có trẻ em nào vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở mà phải bỏ học.

2. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh, gắn với thực tiễn, có tài liệu bổ trợ phong phú, sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Học sinh chủ động, tích cực, hứng thú trong học tập, rèn luyện đạo đức.

3. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trên cơ sở chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nâng cao điều kiện hỗ trợ học tập và hoạt động của học sinh tại gia đình, cộng đồng và trong nhà trường.

4. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian vào trường học. Xây dựng Qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Tổ chức Lễ “Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.

5. Chủ động hỗ trợ chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Tổ chức ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn 23/11 và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

1. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện và giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại Đền thờ Nhà giáo Chu Văn An, tỉnh Hải Dương vào ngày 22/8/2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2009-2010: Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tháng 9 Khuyến học, tháng An toàn Giao thông và phòng chống cúm A(H1N1).

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn việc tổ chức Lễ khai giảng, ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tháng An toàn giao thông và công tác phòng chống cúm A(H1N1).

- Hội Phụ nữ rà soát ở tất cả các cơ sở, tổng hợp số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong việc đến trường do thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Số liệu tổng hợp hoàn thành trước ngày 25/8/2009 để cùng phối hợp với Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên cùng ngành Giáo dục, Công đoàn giáo dục Việt Nam và chính quyền địa phương cùng các ban, ngành có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Việc có đủ đồ dùng học tập hoàn thành trước 5/9/2009; việc đủ ăn, đủ mặc hoàn thành trước ngày 15/11/2009.

- Đoàn Thanh niên chủ trì hướng dẫn chương trình “Thắp sáng ước mơ” và phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức tuần lễ tiếp sức đến trường và các hoạt động giao lưu, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tổ chức phần “Hội” sau Lễ khai giảng. Hoàn thành trước 20/8/2009.

3. Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi do Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ vào dịp tháng 10/2009 (15 tháng 8 âm lịch). Phát động trồng cây vào thời điểm thích hợp theo điều kiện của từng địa phương, Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục, các bộ, ngành khác có văn bản hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện trước ngày 5/9/2009.

4. Tổ chức Ngày Di sản văn hóa – Ngày Về nguồn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành khác vào dịp 23/11/2009. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức trước ngày 5/9/2009.

5. Công bố và cung cấp danh sách các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia, cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hoàn thành trước 31/12/2009. Ngành Giáo dục địa phương có kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục.

6. Xây dựng thư viện tư liệu trên mạng giới thiệu về quê hương đất nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng xây dựng văn bản hướng dẫn.

7. Tổ chức “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12 để tri ân cha mẹ, thầy cô giáo và rèn luyện đạo đức, ứng xử, kỹ năng chuẩn bị cho việc học tập, lao động ở giai đoạn tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trước ngày 5/9/2009 để thực hiện trong toàn ngành vào dịp sau khi kết thúc học kỳ I.

8. Hoàn thành việc biên soạn tài liệu hướng dẫn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục. Biên soạn bổ sung tài liệu về giáo dục kỹ năng sống và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành khác thực hiện.

9. Tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian: Đoàn Thanh niên chủ trì cung cấp tài liệu về giới thiệu trò chơi dân gian, ngành Giáo dục chủ trì cung cấp tài liệu về dân ca, bài hát về nhà trường, hoàn thành trước tháng 12/2009. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố hỗ trợ các nhà trường và Đoàn Thanh niên trong việc phổ biến, tổ chức và chấm thi các loại hình hoạt động văn nghệ dân gian. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức các hoạt động, hội thi ở các trường, khu vực phối hợp với các trường có thể thực hiện trong dịp các ngày lễ lớn như: 5/9, 20/11, 8/3, 26/3, 19/4, 15/5, 19/5, 28/6 v.v...

10. Tổ chức giới thiệu, tôn vinh ở mỗi tỉnh, huyện 01 thầy giáo và 01 cô giáo được học sinh yêu quí nhất thời gian vào dịp 8/3/2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện trước 5/9/2009.

11. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cụ thể hóa các tiêu chí công nhận trường đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực do ngành Giáo dục chủ trì, phối hợp liên ngành thực hiện vào tháng 4/2010.

12. Khánh thành cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

13. Tổ chức Hội thi Văn hóa, Thể thao các trường dân tộc nội trú tại Quảng Ngãi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 7/2010.

14. Tổ chức các trại hè kỹ năng, trại hè học từ thiên nhiên, trại sáng tác thơ văn tuổi học trò cấp cụm, khu vực và toàn quốc; tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, “Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian” tại một số khu vực vào tháng 7, 8/2010. Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với ngành Giáo dục và các ban, ngành khác cùng thực hiện.

15. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và tham gia hưởng ứng cuộc bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới:

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan để xây dựng hướng dẫn tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trước 31/12/2009.

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hướng dẫn bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới ở giai đoạn chung kết từ nay đến khi kết thúc.

- Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức Chương trình “1000 tiếng kèn Đội em” trong cả nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành chủ động có kế hoạch và văn bản hướng dẫn và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các đơn vị theo ngành dọc để thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở Giáo dục và Đào tạo, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học các tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) có kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch này và báo cáo chính quyền địa phương, các cấp quản lý ngành dọc để thực hiện.

Kế hoạch phối hợp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ Kế hoạch này các bộ, ngành triển khai theo ngành dọc đến các đơn vị, phổ biến đến các trường học, các tổ chức cơ sở và các cấp quản lý trong toàn ngành Giáo dục, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TƯ ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Đắc Vinh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

TM. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên

TM. HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tất Dong

 

Nơi nhận:
- VP TƯ Đảng, Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội KHVN (để báo cáo);
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội KHVN (để thực hiện);
- Các sở GD&ĐT, sở VHTTDL, tỉnh (thành ) Đoàn, Hội PN, Hội KH tỉnh/TP. trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội HVN;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV, Cục DSVH, Hội đồng Đội TW, Ban TG (Hội KH), Ban GĐXH (Hội LHPN).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2009
Ngày hiệu lực03/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Lược đồ Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN
        Cơ quan ban hànhHội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hoá, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thể thao và Du lịch
        Người ký***, Trần Chiến Thắng, Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Đắc Vinh, Hoàng Thị Ái Nhiên, Phạm Tất Dong
        Ngày ban hành03/08/2009
        Ngày hiệu lực03/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 508/KH-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào

            • 03/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực