Văn bản khác 510/KH-UBND

Kế hoạch 510/KH-UBND năm 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Kế hoạch 510/KH-UBND 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin cung ứng thuốc Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc;

Căn cứ Thông báo kết luận số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc giai đoạn 2017 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn;

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích

Bảo đảm 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn được cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý hệ thống thuốc và kết nối mạng cung ứng thuốc; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế xã, doanh nghiệp phân phối thuốc) bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc.

II. Nội dung triển khai

1. Khảo sát cơ sở hạ tầng mạng, tư vấn, lắp đặt đường truyền kết nối internet đảm bảo yêu cầu tối thiểu để sử dụng phần mềm ổn định

- Đơn vị thực hiện: Viettel Đắk Nông phối hợp với Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thị xã.

- Thời gian: Tháng 9-10 năm 2018.

- Địa điểm: Các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh.

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền để cài đặt, sử dụng phần mềm

- Các nhà thuốc, quầy thuốc: Chuẩn bị một máy vi tính, một thuê bao internet, yêu cầu đường truyền internet ổn định, đảm bảo kết nối ổn định trong quá trình sử dụng.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở cung ứng thuốc.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

3. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm liên quan lên máy tính của các cơ sở cung ứng thuốc

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế, Viettel Đắk Nông, các cơ sở cung ứng thuốc.

- Thời gian: Từ quý IV năm 2018 đến hết quý I năm 2019, tất cả nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế xã sử dụng phần mềm quản lý thuốc.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh gồm:

Địa phương

Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Mil

Cư Jút

Đắk Song

Krông Nô

Tuy Đức

Đắk Glong

Đắk R’Lấp

Số cơ sở

69

96

57

80

60

55

45

120

- Đảm bảo 100% các cơ sở cung ứng thuốc được tập huấn, hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm.

- Các cơ sở bán lẻ thuốc được sử dụng thử phần mềm của Viettel Đắk Nông trong vòng 03 tháng.

- Viettel Đắk Nông có trách nhiệm cung cấp phần mềm và hướng dẫn sử dụng cho các cơ sở bán lẻ thuốc.

- Các cơ sở bán lẻ thuốc có thể sử dụng phần mềm của Viettel Đắk Nông hoặc một nhà cung cấp khác.

Ill. Kinh phí thực hiện

- Các cơ sở bán lẻ thuốc chủ động nguồn kinh phí để thực hiện các phần việc được phân công.

- Viettel Đắk Nông là đơn vị cung cấp dịch vụ, bảo đảm kinh phí để thực hiện các nội dung trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời phần mềm sử dụng thử phải có giá hợp lý và mức khởi điểm thấp nhất để hỗ trợ cho các cơ sở bán lẻ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Làm đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp danh sách chi tiết các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn cung cấp cho Viettel Đắk Nông để khảo sát hạ tầng về công nghệ thông tin (đường truyền internet, máy tính…).

- Phổ biến nội dung của kế hoạch tới tất cả các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn.

2. UBND các huyện, thị xã

Chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện các nội dung:

- Phổ biến nội dung Kế hoạch tới tất cả các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Viettel Đắk Nông thực hiện rà soát cơ sở hạ tầng mạng internet, máy tính...

3. Viettel Đắk Nông

- Cung cấp đường truyền internet, tốc độ tối thiểu 15Mbps, phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ, sử dụng tiện ích, hiệu quả và liên thông với các đơn vị quản lý.

- Tập huấn, đào tạo các cơ sở về phần mềm quản lý thuốc, bảo đảm 100% các cơ sở được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm.

4. Các cơ sở cung ứng thuốc

- Các cơ sở cung ứng thuốc tự trang bị máy tính, lắp đặt đường truyền internet để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo triển khai đúng lộ trình.

- Tham gia nghiêm túc các buổi tập huấn do cơ quan chuyên môn tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế, TT&TT, BHXH tỉnh;
- Viettel Đắk Nông;
- UBND các huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Cổng TTĐT, KGVX (Ph).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 510/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu510/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 510/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 510/KH-UBND 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin cung ứng thuốc Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 510/KH-UBND 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin cung ứng thuốc Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu510/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 510/KH-UBND 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin cung ứng thuốc Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 510/KH-UBND 2018 triển khai dự án công nghệ thông tin cung ứng thuốc Đắk Nông

            • 02/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực