Văn bản khác 52/KH-UBND

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 52/KH-UBND xây dựng con người phát triển toàn diện trí tuệ đạo đức thể chất Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ TRÍ TUỆ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ THỂ CHẤT; ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, TẦM NHÌN 2030 CỦA TỈNH THÁI BÌNH”

Thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Thái Bình” (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt mục tiêu của Đề án;

- Trong giai đoạn 2015 - 2020 cần thực hiện:

+ Tng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới; củng cố ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình và cộng đồng, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội; xây dựng môi trường văn hóa phù hợp với điu kiện phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế;

+ Phấn đấu không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; 90% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; được trang bị kiến thức chính trị hành chính theo tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức;

+ 100% các trường từ Tiểu học đến Đại học có đủ giáo viên giáo dục thể chất đạt chuẩn theo quy định; 60% trở lên thôn, tổ dân phố có các câu lạc bộ thể dục thể thao;

+ Có 35% trở lên số người luyện tập thể dục, thể thao thưng xuyên (không tính số học sinh bậc tiểu học và trung học); có 25% trở lên gia đình đạt gia đình ththao; 100% thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn có sân th thao và có các dụng cụ luyện tập thể thao đơn giản;

+ Phấn đấu 100% người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế và được tiếp cận với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; 100% phụ nữ có thai được khám sàng lọc trước sinh và sau sinh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 5%;

+ Phấn đấu 95% trở lên số hộ gia đình không có bạo lực gia đình; có 70% trở lên số trường phổ thông không có bạo lực học đường; có 90% trở lên cha hoặc mẹ có con dưới 16 tui được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con; tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần;

+ 100% thôn (làng), tổ dân phố hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước và đưa vào thực hiện; triển khai Quy tắc ứng xử văn hóa ở khu dân cư.

- Tầm nhìn đến năm 2030: Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, số lượng các chỉ tiêu trong giai đoạn 2015 - 2020; chú trọng vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp cho con người như: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo để hướng tới hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, biết cảm nhận và yêu cái đẹp.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ quan, địa phương và đơn vị.

- Đcao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch

II. NỘI DUNG K HOẠCH (Có Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm;

2. Hằng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3. Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí vào ngân sách hằng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

4. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp nguồn lực tham gia thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ đề ra; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ TRÍ TUỆ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ THỂ CHẤT; ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, TẦM NHÌN 2030 CỦA TỈNH THÁI BÌNH”
(Kèm theo
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

2016

1

Tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung của Đề án

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

2

Xây dựng Góc tư vn gia đình tại xã, phường, thị trn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố

Quý IV

3

Xây dựng kế hoạch phát động, vận động, tuyên truyn nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

4

Tiếp tục thực hiện Đán sàng lọc trước sinh và sau sinh; phòng, chng suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

2017

5

Tiến hành nghiên cứu, phục hồi, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

6

Thực hiện Đtài “Nghiên cứu sự biến đi về các mi quan hệ trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

7

Xây dựng kế hoạch tuyên truyn, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, li sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

8

Tổ chức tọa đàm với nhân chứng lịch sử, những tm gương “Người tốt, việc tốt”

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

9

Tập huấn cho giáo viên Trung học phổ thông về kỹ năng tư vấn học đường

Sở Giáo dục và Đào to

Sở Văn hóa Thể thao và Du lch

Quý III

2018

10

Xuất bản tài liệu giáo dục đời sống gia đình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

11

Triển khai hệ giá trị chuẩn con người Việt Nam (theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Khi có hưng dẫn

12

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình cấp tnh, cấp huyện và cấp xã

Sở Văn hóa Thể thao và Du lch

 

Quý III

13

Tổ chức Đại hội Thdục Th thao các cấp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Cả năm

14

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

2019

15

Tổ chức tập hun công tác hòa giải ở khu dân cư cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12

2020

16

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

II. CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN (từ năm 2016 đến năm 2020)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức các hoạt động truyn thông về phòng, chng bạo lực gia đình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố

Cả năm

2

Tổ chức cho học sinh tham quan, học tập thực tế tại các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, khu lưu niệm các danh nhân trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; y ban nhân dân huyện, thành phố

Cả năm

3

Xây dựng kế hoạch tuyên truyn, ph biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

4

Tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thtrấn

Cả năm

5

Tổ chức chiếu các bộ phim vlịch sử, cách mạng trong các cấp, bậc học

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý III, IV

6

Mở chương trình dạy hát Chèo trên Đài Phát thanh và Truyn hình

Đài Phát thanh và Truyền hình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cả năm

7

Tổ chức Hội khỏe Phù Đng các cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố

Tháng 3 và tháng 11

8

Xây dựng một số mô hình dạy hát Chèo trong trường phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III, IV

9

Xây dựng chuyên mục “Tổ ấm gia đình” trên Đài phát thanh và truyn hình tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Tháng 6

10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 11

11

Tiếp tục triển khai Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2014 - 2030 tỉnh Thái Bình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

12

Tiếp tục trin khai thực hiện Quyết định s528/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Bình

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

13

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

14

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Sở Văn hóa Thể thao và Du lch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3

15

Tổ chức phát động “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6

16

Phát động ngày chạy Olympic

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Tháng 3

17

Xây dựng mô hình học tập sut đời theo tinh thn Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Hội Khuyến học tỉnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố

Cả năm

* Ghi chú

Ngoài những nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành đoàn thể; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu52/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 52/KH-UBND xây dựng con người phát triển toàn diện trí tuệ đạo đức thể chất Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 52/KH-UBND xây dựng con người phát triển toàn diện trí tuệ đạo đức thể chất Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu52/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 52/KH-UBND xây dựng con người phát triển toàn diện trí tuệ đạo đức thể chất Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 52/KH-UBND xây dựng con người phát triển toàn diện trí tuệ đạo đức thể chất Thái Bình 2016

           • 18/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực