Văn bản khác 67/KH-UBND

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 an toàn giao thông nội địa khắc phục giao thông tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 1829/VPCP-CN ngày 06/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” (Chỉ thị số 18), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

2. Tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm TTATGT nhằm phấn đấu hàng năm giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông) từ 5% - 10%; tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân.

3. Xây dựng lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và TTATGT trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Xác định công tác bảo đảm TTATGT là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, trong đó Công an là lực lượng nòng ct.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được nêu trong Chỉ thị số 18 và triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu, yêu cu giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông.

2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT của các ngành chức năng và y ban nhân dân các cấp; tăng cường kiểm tra việc thực thi pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo định kỳ. Việc phân công quản lý nhà nước về TTATGT thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chnhˮ

Hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT chặt chẽ từ khâu lựa chọn tài liệu, đối tượng tuyên truyền đến phương pháp thực hiện; đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; quy định việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

3. Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các loại hình vận tải. Siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người được chủ doanh nghiệp thuê. Chấn chỉnh công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông, lòng đường, hè phố; thực hiện nghiêm Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2907/UBND-NC ngày 26/4/2019 về việc tăng cường quản lý hè phố, lòng đường trong khu vực đô thị. Thường xuyên khảo sát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, khắc phục và xử lý ngay “điểm đen” về tai nạn giao thông. Thực hiện các giải pháp phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

Tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đã được duyệt; nâng cao chất lượng công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh; ưu tiên phát triển các tuyến giao thông chính nối từ các khu kinh tế trọng điểm vào các trục quốc lộ, tỉnh lộ; đẩy mạnh xã hội hóa việc nạo vét luồng các tuyến vận tải đường thủy nội địa chủ yếu; kết nối hp lý mạng lưới giao thông giữa đường bộ, đường thủy, đường hàng không nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong mọi tình huống.

4. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy và các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đi đối với biện pháp bắt buộc chấp hành pháp luật về TTATGT. Đổi mới quản lý công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe. Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn giao thông. Có biện pháp kiên quyết để phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu gây mất TTATGT và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

5. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và TTATGT. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Gắn trách nhiệm trực tiếp của cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực được giao quản lý nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

6. Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm TTATGT; nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên những tuyến trọng điểm, phục vụ công tác xử lý vi phạm về an toàn giao thông và giám sát về an ninh trật tự. Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác xử lý vi phạm về TTATGT sử dụng cho toàn tỉnh.

7. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về TTATGT, đặc biệt là giữa ngành Công an vi ngành Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải và TTATGT.

III. TỔ CHỨC THC HIN

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại phần II Kế hoạch này, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với ngành Công an, ngành Giao thông vận tải và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh; trong đó, cần ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm TTATGT.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan quan rà soát nhu cầu mở lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu đưa vào kế hoạch bồi dưỡng của tỉnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành để chỉ đạo, kiểm tra về công tác bảo đảm TTATGT; kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của lực lượng Thanh tra giao thông vận tải; xây dựng lực lượng Thanh tra giao thông chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, đạo đức; có tác phong chuẩn mực và gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông.

- Tập trung nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thủy, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

3. Công an tỉnh

- Rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sỹ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đủ biên chế theo quy định để đảm đương được các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, sách nhiễu của lực lượng làm nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm TTATGT.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT; thường xuyên mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; có biện pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu. Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT.

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong bảo đảm TTATGT, nhất là trong lĩnh vực xử lý các vi phạm về TTATGT và giải quyết tai nạn giao thông.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT.

4. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT cho các đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh các nội dung có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường ở các cp học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

- Chđạo Hiệu trưởng các trường thuộc phạm vi quản lý phối hp với phụ huynh học sinh và các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát khu vực) thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên hàng năm.

6. SY tế

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp khám chiếu lệ, hình thức.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên tuyến giao thông củng cố nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra.

- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh củng cố và tăng cường nguồn lực cho Đội cấp cứu ngoại viện, kịp thời tham gia cấp cứu khi có tai nạn giao thông.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên, lái xe trên địa bàn về sơ, cấp cứu ban đầu đối với người bị tai nạn giao thông.

7. Sở Tư pháp

Phối hp với Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử tổ chức thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về TTATGT; tăng cường các chuyên mục, chuyên trang, bản tin phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về TTATGT; chú trọng đăng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền, giáo dục ý thức người tham giao giao thông; thường xuyên phản ánh về những hiểm họa, nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra; phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông.

9. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm TTATGT. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

10. Các sở, ban, ngành tỉnh; y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 20/6/2019. Hàng quý, đánh giá kết quả thực hiện, gửi về y ban nhân dân tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh).

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, gửi về y ban An toàn giao thông Quốc gia và y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ủy ban ATGT Qu
c gia (b/c);
- Thường trực TU, HĐND t
nh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Ban ATGT t
nh (VIC);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, TP.Cà Mau (VIC);
- LĐVP UBND t
nh (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- Các phòng khối NC-TH (VIC);
- NC (Ng05-VIC);
- Lưu: VT. Tr 14/5.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu67/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 an toàn giao thông nội địa khắc phục giao thông tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 an toàn giao thông nội địa khắc phục giao thông tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu67/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 an toàn giao thông nội địa khắc phục giao thông tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 an toàn giao thông nội địa khắc phục giao thông tỉnh Cà Mau

           • 28/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực