Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Từng bước sử dụng hiệu quả sản phẩm, dữ liệu viễn thám; ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám trong các ngành, lĩnh vực; trọng tâm là điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó vi biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực viễn thám.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Công nghệ viễn thám được sử dụng phải tiên tiến, hiện đại, đồng bộ với công nghệ của đt nước, đáp ứng các nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 01/01/2014;

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật khoa học và công nghệ;

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tm nhìn đến 2040;

- Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch trin khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040.

2. Nội dung

- Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng công nghệ viễn thám.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt việc cập nhật, xử lý dữ liệu viễn thám, đáp ứng nhu cầu phát trin kinh tế - xã hội, quc phòng - an ninh.

- Triển khai thực hiện hoàn thành các Dự án sử dụng công nghệ viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu nền phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh sau:

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất chuyên trồng lúa của các huyện.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp vi GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát đất nhiễm mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động bờ sông, bờ biển.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông, ven bin.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm nước vùng cửa sông, vùng nuôi trồng thủy sản.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đu tư nâng cp hạ tng giao thông.

+ Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác lập, quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phSóc Trăng và các thị xã thuộc tnh.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về viễn thám. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đào tạo có địa chỉ; thu hút người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực viễn thám về công tác tại địa phương thông qua chính sách thu hút nhân tài. Phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cập nhật công nghệ viễn thám.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

3. Tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, các tỉnh thành phố trong hoạt động viễn thám.

4. Đầu tư cơ sở hạ tầng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho xử lý dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám nêu theo Kế hoạch. Định kỳ sơ kết, tổng kết từng dự án trong Kế hoạch, làm cơ sđể lập kế hoạch cho Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh chính xác và hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án trong Kế hoạch. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực viễn thám.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, cơ cấu bộ máy, vị trí việc đối với nhiệm vụ về viễn thám.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành, tổ chức có liên quan liên xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ viễn thám vào đời sống xã hội và hoạt động sản xuất.

- Tổ chức đánh giá, thẩm định công nghệ theo quy định, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án của Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, bố trí vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu việc ban hành chính sách phù hợp quy định để đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

6. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và thường xuyên cập nhật, chia sẻ dữ liệu của dự án.

7. Sở Xây dựng

Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát về quy hoạch xây dựng, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp cáo ngành chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển viễn thám.

9. Các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện các dự án trong Kế hoạch, đảm bảo việc ứng dụng công nghệ viễn thám hiệu quả và phù hợp thực tiễn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp quy định và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- Cục Viễn thám qu
c gia (số 83 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP.HN);
- Các sở ngành tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&CN, NV, NN&PTNT, CT, TC, GTVT, XD;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Email: p
qlhdvt@monre. gov.vn;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VIỄN THÁM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Kế hoạch s: 73/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên nhiệm vụ, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cập nhật dữ liệu sản phẩm

1

Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cu quản lý, ứng dụng công nghệ viễn thám.

Sở Nội vụ

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2022

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc cập nhật, xử lý dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2022

 

3

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

4

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất chuyên trồng lúa của các huyện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

5

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát đt nhiễm mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

6

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động bờ sông bờ biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2022

Từ tháng 01/2023

7

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đt rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2022

Từ tháng 01/2023

8

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm nước vùng cửa sông, vùng nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

9

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Sở Giao thông vận tải

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

10

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2022 đến 2023

Từ tháng 01/2024

11

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác lập, quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

12

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và các thị xã thuộc tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

 

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Kế hoạch s: 73/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên cơ quan cán bộ đầu mối

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

Đa chỉ email

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0299.3820514

 

2

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số 08 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0299.3820795

 

3

Ông Phùng Quốc Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0917449009

[email protected]

4

Ông Trịnh Hiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số 08 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0918595628

[email protected]

5

Bà Lê Thị Ngọc Lý

Sở Công Thương - S14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0975965744

lengocly@.gmail.com

6

Ông Nguyễn Hoàng Em

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Số 253 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0942231201

 

7

Ông Lâm Hồng Sơn

Công an tỉnh - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

 

 

8

Ông Lâm Quốc Cường

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 48 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

0986908770

lamquoccuong@.soctrang.edu.vn

9

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa

Sở Xây dựng - Số 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0937708877

 

10

Ông Lý Minh Thái

Sở Nội vụ - Số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0299.3820062

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám Sóc Trăng

            • 22/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực