Văn bản khác 81/KH-UBND

Kế hoạch số 81/KH-UBND năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 81/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tín dụng đen tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của “tín dụng đen”; tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; đề xuất chủ trương, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách trong tình hình hiện nay; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến “tín dụng đen” tại địa bàn phụ trách.

3. Phối hp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi tham gia, bảo kê, bao che, tạo điều kiện thuận lợi cho các băng, nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thng chính trị và toàn dân tham gia đu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; bảo vệ quyền, li ích chính đáng, hp pháp của người dân trong các hoạt động nói chung.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen”, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi... để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”; lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... không phù hợp quy định, đạo đức; xử lý nghiêm các trường hp vi phạm theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công an tỉnh

Tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan điều tra cơ bản trên toàn tỉnh về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia chơi hụi có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”.

Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đến” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý.

Chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên, liên tục tấn công trấn áp, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, tham gia chơi hụi; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao, nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phi hợp giữa các sở, ngành đối với việc quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh tài chính “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Thành lập Tổ công tác liên ngành do Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách phòng, chống tội phạm) làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách quản lý hành chính), lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau làm Tổ phó; các thành viên gồm: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm thường trực; tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật xử lý nghiêm theo quy định.

Tăng cường giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh với “tín dụng đen’’, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hp vi phạm.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau

Tuyên truyền, ph biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lp nhân dân.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai đa dạng các loại hình cho vay, nhiều sản phẩm cho vay, mở rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; thủ tục nhanh gọn, thuận tiện để mọi tầng lp nhân dân dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng, đáp ứng nhu cầu chính đáng, hp pháp phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh huy động vốn, nhất là huy động tối đa nguồn lực nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm hoặc chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung.

Quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các dịch vụ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ, cho vay để thành lập, phát triển doanh nghip để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, vay vốn thuận lợi, hiệu quả nhất.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cấp đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ; cung cấp thông tin doanh nghiệp; hậu kim doanh nghiệp; thông báo yêu cu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh; thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Sở Tài chính

Phối hp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Phối hp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xut sa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự; các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh; các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên; góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tăng cường quản lý nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản ấn phẩm và quảng cáo tích hp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Chỉ đạo Viễn thông Cà Mau phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến tín dụng đen, vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất... qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch.

Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

10. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc vay, mượn dân sự.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tòa án nhân dân phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án liên quan đến phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Đẩy mạnh các giải pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, lừa đảo thông qua huy động vốn; vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hp pháp. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tài chính vi mô, hoạt động của các Quỹ xã hội nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng, sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Nhân dân lên án, tgiác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan “tín dụng đen”.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

Chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

Phối hp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Ngân hành chính sách xã hội tỉnh và các ngành có liên quan thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần, gây mất an ninh, trật tự... Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, quảng cáo về cho vay tài chính, cầm đồ không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan tham gia Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an tỉnh để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những bin hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hp giữa các cơ quan chuyên môn trong kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh đúng quy định. Chỉ đạo, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng này triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/6), 01 năm (trước ngày 20/12) hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hp tình hình, kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo chung trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các s
, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP, PVP
UBND tỉnh;
-
iPEC;
- NC (P19);
- Lưu: VT, M.A10/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu81/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 81/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tín dụng đen tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 81/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tín dụng đen tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu81/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 81/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tín dụng đen tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 81/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tín dụng đen tỉnh Cà Mau

           • 28/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực