Văn bản khác 847/KH-UBND

Kế hoạch 847/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 847/KH-UBND 2018 phát triển du lịch Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/KH-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI NĂM 2018

Phần I

ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện được trong năm 2017:

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy ban hành Chương trình 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, có sự giám sát triển khai thực hiện hiệu quả. Từ đó nhiệm vụ phát triển du lịch bước đầu đã củng cố được công tác quy hoạch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về du lịch, các địa phương đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động du lịch của tỉnh, vai trò tham mưu về hoạt động du lịch đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ hiện nay của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của du lịch đạt 22%, vượt kế hoạch du lịch đề ra[1].

Thực hiện tốt công tác nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch thông qua việc tổ chức 04 hội nghị phổ biến, lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, người lao động ngành du lịch (Nghị quyết 08-NQ/TW, chương trình 43-CTr/TU, Quyết định 116/QĐ-UBND , Luật Du lịch năm 2017, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch); hầu hết các địa phương đã xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020[2], một số địa phương còn lại do điều kiện về tiềm năng du lịch chưa thuận lợi nên còn xem xét trong việc xây dựng kế hoạch du lịch. Đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực du lịch được quan tâm thực hiện[3].

Đã triển khai các quy hoạch chi tiết và dự kiến hoàn thành trong năm 2018, gồm các quy hoạch sau: Quy hoạch phân khu xây dựng điểm du lịch Hồ Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo). Xây dựng một số đề án về du lịch, trong đó một đề án đã hoàn thành và còn lại đang tiếp tục triển khai trong năm 2018[4].

Hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương được triển khai có hiệu quả, đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với các địa phương Hà Nội, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Phú Yên....; tổ chức đón các đoàn Famtrip (khảo sát du lịch) của Sở Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, báo, đài của các địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nghệ An; xây dựng sản phẩm chung của 03 tỉnh “Đăk Lăk - Gia Lai - Kon Tum, Tây Nguyên đại ngàn”.

Những địa phương có tiềm năng về du lịch cũng đã đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch của các địa phương, ban đầu cũng thu được một số kết quả rất đáng khích lệ[5].

2. Một số hạn chế, tồn tại:

Công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng, quan tâm đầu tư và thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển, tuy nhiên trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:

- Tỉnh Gia Lai chưa có Khu du lịch nào đảm bảo các dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng ... đủ sức hấp dẫn thu hút khách lưu lại dài ngày. Một số địa điểm danh lam thắng cảnh, công trình xây dựng, công viên, các điểm có hoạt động du lịch nhưng lại thiếu dịch vụ và chất lượng phục vụ chưa đảm bảo, chưa thật sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

- Vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch được quan tâm nhưng còn nhỏ lẻ, dàn trải qua nhiều năm nên hiệu quả thu hút đầu tư từ doanh nghiệp không cao. ... Chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực vào lĩnh vực du lịch.

- Chính sách đất đai ưu tiên cho đầu tư du lịch chưa hấp dẫn với doanh nghiệp; công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hạn chế, một số doanh nghiệp chỉ mới đăng ký xây dựng dự án, chưa có doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư du lịch...

- Công tác quản lý, tham mưu của ngành và địa phương về du lịch còn yếu, đội ngũ làm công tác về du lịch còn hạn chế về chuyên môn và lực lượng mỏng. Còn bị động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động du lịch trong tỉnh về mặt thời gian và quy mô tổ chức, dẫn đến hạn chế trong công tác tuyên truyền và quảng bá du lịch.

- Kinh phí sự nghiệp cho hoạt động du lịch còn hạn chế, chủ yếu phục vụ một số nhiệm vụ về tổ chức các hội nghị, khảo sát, tham gia một số hội chợ du lịch và tổ chức các sự kiện trong tỉnh.

- Doanh nghiệp du lịch trong tỉnh còn yếu về năng lực kinh doanh và quy mô nhỏ, nguồn lao động du lịch còn hạn chế về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Xuất phát điểm của ngành du lịch Gia Lai thấp, đóng góp về du lịch cho GNDP của tỉnh không đáng kể (gần 3%). Hệ thống cơ sở hạ tầng đến các điểm có tài nguyên du lịch còn khó khăn, chưa được đồng bộ. Cơ sở vật chất của ngành du lịch tập trung chủ yếu vào khối khách sạn có quy mô vừa và nhỏ. Do đó, việc đẩy nhanh hoạt động du lịch phát triển gặp nhiều khó khăn.

+ Xu hướng du lịch nghỉ dưỡng biển đang chiếm ưu thế, đặc biệt đối với du lịch nội địa, nên Gia Lai có những hạn chế trong việc thu hút đầu tư cũng như thu hút khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về phát triển du lịch chưa được đồng bộ. Tư duy về phát triển du lịch chưa kịp đổi mới để phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

+ Sự phối hợp giữa các ngành chưa được chặt chẽ trong việc hỗ trợ hoạt động du lịch phát triển.

+ Cán bộ làm công tác du lịch còn mỏng và yếu từ cơ quan chuyên môn của tỉnh đến địa phương (huyện, thị xã, thành phố) nên công tác tham mưu về du lịch chưa được kịp thời.

+ Công tác liên kết, hợp tác phát triển về du lịch với các tỉnh thành chưa phát huy hiệu quả, chưa xây dựng được các sản phẩm chung, công tác hỗ trợ quảng bá vẫn còn hạn chế.

+ Kinh phí tỉnh còn hạn hẹp để ưu tiên đầu tư hạ tầng, chưa tạo hành lang thuận lợi để thu hút đầu tư dự án du lịch, nên Gia Lai chưa thu hút được dự án du lịch tầm cỡ khu vực và quốc gia để tạo điểm nhấn của tỉnh.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2018

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2017 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch năm 2018 với những nội dung và công tác tổ chức thực hiện như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV có hiệu lực từ ngày 01/01/2018;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Chương trình 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (viết tắt: Chương trình 43-CTr/TU);

- Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL ngày 09/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Kế hoạch 397/KH-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai;

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Kế hoạch số 116/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 (viết tắt: Kế hoạch số 116/QĐ-UBND).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế thông thoáng cho thu hút đầu tư du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng cường quảng bá du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai “Du lịch khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử”; nâng tầm một số sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương tạo thành chuỗi sự kiện trong năm; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và chất lượng nguồn nhân lực.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tổng lượt khách đến Gia Lai: 620.000 lượt, tăng 23% so với năm 2017, trong đó: khách quốc tế: 15.000 lượt, tăng 50%, khách nội địa: 605.000 lượt, tăng 22%. Doanh thu: 300 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017.

- Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới, thu hút đầu tư và các dự án du lịch. Duy trì các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh tạo sự phong phú cho việc xây dựng tour du lịch và tăng thời gian lưu trú của khách, đặc biệt tập trung nguồn lực tổ chức Festival cồng chiêng Gia Lai 2018.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cải thiện môi trường đầu tư, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (ưu tiên các địa bàn trọng điểm, các dự án phát huy được hiệu quả đầu tư), chú trọng công tác đầu tư tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở cải thiện trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay.

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng bá du lịch để xây dựng và giới thiệu hình ảnh du lịch Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong nước và hỗ trợ nhau phát triển nhằm phát huy thế mạnh du lịch của mỗi địa phương, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch về nguồn; liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk với chủ đề “Biển xanh kết nối Đại ngàn” và các tỉnh đông Bắc Campuchia và Nam Lào theo chủ trương của Chính phủ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Chuẩn hóa dần các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn và tạo được sản phẩm lưu niệm, đặc sản ổn định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, hỗ trợ chính sách phát triển du lịch:

1.1. Nội dung:

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Quy hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia theo Thông báo kết luận số 45/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

- Triển khai lập Quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya thành Khu du lịch quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành các quy hoạch đã triển khai năm 2017 - 2018: Quy hoạch xây dựng điểm du lịch Hồ Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo); Hoàn thành xây dựng khu Di tích Văn hóa Lịch sử xã Kroong, huyện Kbang.

- Hoàn chỉnh trình phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng”; xây dựng Đề án “Khu phố ẩm thực tại thành phố Pleiku”.

- Ban hành quyết định về Mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh; Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

- Khảo sát lại tiềm năng du lịch của các địa phương để bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1.2. Các đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ quy hoạch, đề án phát triển du lịch trên đảm bảo đúng tiến độ theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo “Quyết định về Mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh”, “Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng” tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và trình UBND tỉnh phê duyệt trước 30/9/2018.

+ Khảo sát, đánh giá lại tiềm năng du lịch của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch phát triển du lịch Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cho phù hợp với yêu cầu về đẩy mạnh hoạt động du lịch của tỉnh, trong quý II năm 2018.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành các nhiệm vụ về quy hoạch du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và các dự án du lịch đã được phê duyệt, trong đó thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư như: sân golf, khách sạn từ 4 sao trở lên, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- UBND thành phố Pleiku: phối hợp các sở, ngành liên quan, khảo sát chọn địa điểm và xây dựng Đề án “Khu phố ẩm thực tại thành phố Pleiku”, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trước 30/9/2018.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng: hoàn chỉnh Đề án “Phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng” theo ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Củng cố sản phẩm hiện có, xây dựng sản phẩm du lịch mới, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tạo sự phong phú của điểm đến bằng các nguồn vốn từ ngân sách, của doanh nghiệp...

2.2. Nội dung thực hiện:

- Hoàn thiện một số hạng mục, tổ chức các hoạt động và dịch vụ du lịch để khai thác hiệu quả tại các điểm: Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, thác Phú Cường, thác Mơ (huyện Ia Grai), Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chư Đang Ya, 3 điểm du lịch địa phương (Thủy điện Ia Ly, Khu du lịch sinh thái Hoàng Vân, công viên Đồng Xanh), Làng kháng chiến Stơr (huyện Kbang), Làng Ốp (thành phố Pleiku), Làng Kép (huyện Chư Păh), Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Khu phố ẩm thực tại thành phố Pleiku...

- Tổ chức, đăng cai các sự kiện thể thao cấp quốc gia; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan cồng chiêng, hội thi văn hoá, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh (có danh mục kèm theo).

- Tập trung tổ chức hiệu quả sự kiện “Festival cồng chiêng tại Gia Lai năm 2018”, duy trì và hoàn thiện quy mô các sự kiện văn hóa, du lịch của các địa phương đã tổ chức:

+ “Lễ hội hát cầu huê” vào ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch; Lễ kỷ niệm 226 năm ngày mất Hoàng Đế Quang Trung do thị xã An Khê tổ chức;

+ “Ngày hội văn hóa cồng chiêng” của huyện Kbang, kết hợp một số hoạt động văn hóa của người Bahnar tại làng Kháng chiến Stơr, giới thiệu mô hình làng phục dựng phục vụ khách tham quan.

+ “Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya” của huyện Chư Păh tổ chức.

- Hình thành du lịch tâm linh trên cơ sở khai thác tiềm năng của tỉnh như: Chùa Minh Thành, chùa cổ Bửu Minh, Tượng quan Âm (Biển Hồ)...

- Phát huy các thương hiệu đã được công nhận như Phở khô, Mật ong... Xây dựng một số thương hiệu có tiềm năng...

2.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với các địa phương, các đơn vị, tổ chức liên quan đến các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng hỗ trợ về việc tổ chức, kịch bản, kết nối các sự kiện phù hợp hỗ trợ cho hoạt động du lịch, tạo sự phong phú của điểm đến; phối hợp với Hiệp hội Du lịch của tỉnh để giới thiệu, tuyên truyền sự kiện, xây dựng tour du lịch kết hợp với các sự kiện của tỉnh, khai thác thế mạnh về du lịch tâm linh, du lịch thể thao trên thương hiệu bóng đá của Học viện Hoàng Anh Gia Lai; theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đầu tư du lịch, tổ chức các hoạt động du lịch tại các điểm trên triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, hoàn thiện dần sản phẩm du lịch của tỉnh; chú trọng các sự kiện tiêu biểu có ảnh hưởng lớn trong xã hội để hỗ trợ về việc xây dựng kế hoạch cụ thể cho địa phương, khắc phục những tồn tại, nâng tầm sự kiện của các địa phương.

- Sở Công thương: nghiên cứu xúc tiến các sản phẩm, đặc sản của địa phương đã được công nhận như phở khô, mật ong... thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh, hình thành một số sản phẩm lưu niệm mới có tiềm năng để hỗ trợ phát triển du lịch.

- UBND thành phố Pleiku: triển khai công tác chỉnh trang đô thị, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Pleiku như: Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, làng Ốp; xây dựng đề án và triển khai “Khu phố ẩm thực tại trung tâm thành phố Pleiku”; đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn có đầu tư du lịch triển khai hiệu quả các dự án đã đăng ký.

- UBND thị xã An Khê, huyện KBang, huyện Chư Păh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức tốt sự kiện của địa phương như: Lễ hội Hát cầu huê; Lễ kỷ niệm 226 năm ngày mất Hoàng Đế Quang Trung; Liên hoan cồng chiêng và Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya; phát huy lợi thế về văn hóa bản địa để phát triển du lịch cộng đồng tại Làng kháng chiến Stơr (huyện Kbang), Làng Kép (huyện Chư Păh).

- Hiệp hội Du lịch của tỉnh: chủ động xây dựng sản phẩm mới, tour mới, kết nối các điểm tham quan phong phú, đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền sản phẩm, hỗ trợ các địa phương trong khai thác du lịch.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch:

+ Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có trách nhiệm hoàn thiện một số hạng mục phục vụ cho việc khai thác du lịch, tham quan thắng cảnh tại khu vực đồi vọng cảnh Biển Hồ; sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hạng mục mới để khai thác dịch vụ vui chơi, giải trí của Công viên Diên Hồng, có giải pháp quản lý và khai thác đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng mỹ quan của điểm đến du lịch.

+ Ban Quản lý Nhà máy Thủy điện Ia Ly, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vân, Công ty cổ phần Gia Lai CTC có kế hoạch chỉnh trang, đầu tư các dịch vụ đảm bảo thu hút du khách, duy trì chất lượng và điều kiện của 03 điểm du lịch địa phương đã được công nhận (Thủy điện Ia Ly, Khu du lịch sinh thái Hoàng Vân, Công viên Đồng Xanh).

3. Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch:

3.1. Nội dung thực hiện:

- Tập trung chỉnh trang đô thị Pleiku.

- Bảo tồn tôn tạo Khu di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Kroong, huyện Kbang; di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, huyện Kông Chro, huyện Kbang).

- Đầu tư hạ tầng du lịch đến các điểm du lịch có lợi thế khai thác trước mắt như: di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê), Hồ nước Kho tiền ông Nhạc (huyện Kông Chro), Cánh đồng Cô Hầu (huyện Kbang); Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang); Biển Hồ (thành phố Pleiku), núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh).

- Tập trung rà soát hạ tầng phục vụ du lịch tại các địa phương để thẩm định đề xuất đưa vào kế hoạch năm 2019.

3.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn vốn ưu tiên đầu tư các dự án, điểm du lịch trên; đồng thời có kế hoạch giám sát chặt chẽ đảm bảo đầu tư đúng mục đích, hỗ trợ cho du lịch phát triển.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đầu tư hạ tầng du lịch.

- UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện KBang, huyện Chư Păh... chịu trách nhiệm triển khai dự án đầu tư hạ tầng du lịch được giao, đảm bảo chất lượng công trình và đúng tiến độ.

4. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và trong khu vực:

4.1. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức khảo sát (famtrip) xây dựng sản phẩm du lịch kết nối Gia Lai với các tỉnh của Campuchia - Lào và triển khai Kế hoạch 621/KH-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Gia Lai - Việt Nam và tỉnh STung Treng - Vương quốc Campuchia.

- Tổ chức các đoàn khảo sát (famtrip), hội nghị triển khai việc liên kết xây dựng sản phẩm với các tỉnh thành theo chương trình đã ký kết như:

+ Bình Định - Phú Yên - Gia Lai - Đắk Lắk.

+ Gia Lai - Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Hà Nội - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng.

- Mở rộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành: Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghệ An - Đà Nẵng thông qua sự kết nối với hàng không,

4.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai chương trình hợp tác du lịch giữa hai tỉnh Gia Lai - STung Treng; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các đoàn khảo sát (famtrip) xây dựng sản phẩm du lịch kết nối Gia Lai với các tỉnh của Campuchia - Lào; kết nối với các tỉnh thành trong nước triển khai các chương trình liên kết trên.

- Sở Ngoại vụ là đầu mối liên lạc, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai chương trình hợp tác du lịch giữa Gia Lai với các tỉnh của Campuchia - Lào.

- Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ động kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh xây dựng sản phẩm, tour mới, tăng cường liên kết giữa các địa phương có du lịch phát triển.

5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch:

5.1. Nội dung thực hiện:

- Tăng cường thời lượng và chất lượng quảng bá, tuyên truyền về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Lao động, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số báo, đài khác.

- Khai thác hiệu quả các phương tiện internet: mạng xã hội, báo điện tử... phục vụ cho công tác quảng bá du lịch.

- Tham gia quảng bá du lịch tại các sự kiện du lịch trong nước như: Ngày hội Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4), Hội chợ du lịch VITM - Hà Nội (tháng 5), Hội chợ du lịch quốc tế ITE - Hồ Chí Minh (tháng 9).

- Tham gia trình diễn văn hóa cồng chiêng tại phố đi bộ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đổi mới chất lượng và hình thức các ấn phẩm quảng bá du lịch phục vụ tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ du lịch.

- Nâng cấp trang thông tin điện tử về du lịch dulichpleiku.gialai.gov.vn tạo sự phong phú và tiện ích truy cập, hỗ trợ thông tin cho khách du lịch.

- Hình thành quầy thông tin du lịch phục vụ du khách tại trung tâm thành phố Pleiku.

- Xây dựng kế hoạch giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ những dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm kêu gọi đầu tư trong giai đoạn phát triển tiếp theo; vận động, thu hút các nguồn lực, tập trung ở khu vực tư nhân để đầu tư vào các dự án hạ tầng, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

5.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, khai thác kênh mạng xã hội...

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và các địa phương có tiềm năng du lịch triển khai công tác quảng bá du lịch; tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá trong nước tại các hội chợ, hội thảo về du lịch.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về du lịch đối với các cấp, ngành, địa phương:

6.1. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng “Chương trình nâng cao nhận thức về du lịch”, phổ biến vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch đến với các cấp, ngành, địa phương và người dân, nhằm đảm bảo sự đồng bộ về phát triển du lịch, phát huy hiệu quả tính liên ngành, liên vùng của du lịch.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch nhằm thực hiện chuẩn hóa bộ tiêu chuẩn nghề du lịch (VTOS) đối với các doanh nghiệp du lịch; tổ chức các khóa bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho các địa phương có điểm văn hóa du lịch; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố về công tác du lịch...

- Tổ chức hội nghị “Khởi nghiệp du lịch” cho doanh nghiệp về lĩnh vực du lịch, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với đầu tư dịch vụ du lịch.

6.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng "Chương trình nâng cao nhận thức về du lịch", phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai cụ thể chương trình này; phối hợp với các cơ sở đào tạo du lịch trong nước triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, ngoại ngữ... cho lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch; chú trọng bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho các địa phương có tiềm năng phát triển loại hình du lịch này; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức hội nghị "Khởi nghiệp du lịch".

- Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ... cho lao động của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đề ra của Kế hoạch.

- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị liên quan chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành khối lượng và tiến độ đề ra. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy nhanh các thủ tục của các dự án đầu tư như: sân golf, khách sạn từ 4 sao trở lên, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Lập dự toán chi tiết kinh phí, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng; vận động, thu hút các nguồn lực, tập trung ở khu vực tư nhân để đầu tư vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ Luật Du lịch năm 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch để hướng dẫn cho các địa phương có tài nguyên du lịch thực hiện việc đầu tư, hoàn thiện các điều kiện đáp ứng điểm du lịch của địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiệm vụ.

2. Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh:

- Tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất cho ngành du lịch như các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo về du lịch để giới thiệu, quảng bá về du lịch Gia Lai.

3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trên cơ sở các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: bố trí các nguồn vốn cho phát triển du lịch theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh; giới thiệu các dự án du lịch cho doanh nghiệp. Đôn đốc, thúc đẩy nhanh các thủ tục để triển khai các dự án đầu tư như: sân golf, khách sạn từ 4 sao trở lên, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

5. Công an tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong công tác đảm bảo về an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên địa bàn tỉnh và các quy định khác liên quan an ninh, trật tự.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn.

6. Sở Giao thông vận tải: phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đường bộ, đường thủy phục vụ du lịch kết hợp phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

7. Sở Xây dựng: phối hợp với các ngành, địa phương quản lý, kiểm tra thực hiện các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư phát triển du lịch theo đúng kế hoạch.

8. Sở Công thương: phối hợp với các ngành, địa phương đầu tư khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống kết hợp khai thác phục vụ du lịch. Tổ chức các hội chợ, triển lãm, chịu trách nhiệm về xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh tạo sự kiện hỗ trợ cho hoạt động du lịch. Có kế hoạch quảng bá các thương hiệu đã được chứng nhận như Phở khô Gia Lai, Mật ong... và xây dựng một số thương hiệu mới mà Gia Lai có tiềm năng.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: tăng cường công tác kiểm tra và quản lý việc sử dụng đất theo các quy hoạch được duyệt, sử dụng tài nguyên và công tác bảo vệ môi trường của các dự án. Tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất các chủ đầu tư để triển khai đầu tư dự án.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đáp ứng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tại các khu du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn báo, đài tăng cường tuyên truyền quảng bá về du lịch tỉnh Gia Lai.

11. Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; ưu tiên các nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển.

12. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku:

- Chủ trì xây dựng Đề án “Thành phố Pleiku xanh - sạch - đẹp”, “Khu phố ẩm thực”, có kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh,... tạo môi trường an toàn cho nhân dân nói chung và hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển nói riêng.

- Rà soát lại biển báo giao thông trong nội thị, xây dựng các biển báo hướng dẫn vào các điểm du lịch.

- Xây dựng kế hoạch bảo tồn, trùng tu các hạng mục như nhà rông, nhà sàn, nhà mồ,... tại làng Ốp để xây dựng làng văn hóa du lịch và các điểm tham quan trên địa bàn do UBND thành phố Pleiku quản lý.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình ca nhạc, cồng chiêng hàng tháng tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

- Xây dựng thương hiệu đặc sản của thành phố.

13. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án du lịch:

- Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai có trách nhiệm triển khai các dự án đầu tư đã đăng ký.

- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức khai thác du lịch sinh thái và có trách nhiệm bảo vệ môi trường bền vững.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Triển khai công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương góp phần cho hoạt động du lịch của tỉnh phát triển. Chuẩn bị các điều kiện và kinh phí tham gia các hoạt động theo kế hoạch phát triển du lịch. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival cồng chiêng Gia Lai năm 2018.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các hiệp hội, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- T/T Tỉnh ủy (để b/c);
- T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh;
- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh;
- Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

DANH MỤC

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2018
(Kèm theo kế hoạch số: 847/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018)

STT

Tên sự kiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Quy mô

Địa điểm

1

Chương trình giao lưu cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 trong chương trình từ thiện của Hội Doanh nhân trẻ

Hội Doanh nhân trẻ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

05/02/2018

Cấp tỉnh

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

2

Đêm văn nghệ, dạ hội cồng chiêng với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

Huyện Đak Đoa

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

06/02/2018

Cấp huyện

Công viên đồi thông huyện Đak Đoa

3

Đêm văn nghệ, bắn pháo hoa chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

15/02/2018

Cấp thành phố

Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku

4

Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2018) gắn với tái hiện Hội hát cầu huê của người Việt tại An Khê

Thị xã An Khê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Ngày 19/02/2018, nhằm ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất

Cấp huyện

An Khê Đình, An Khê Trường (thị xã An Khê)

5

Các hoạt động giao lưu cồng chiêng, múa xoang

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

1 tháng/1 lần, vào tối thứ 7 tuần thứ 2 của tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2018

Cấp thành phố

Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku

6

Triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam”

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Bảo tàng tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

01 - 30/3/2018

Cấp tỉnh

Bảo tàng tỉnh

7

Giải Billiards và Snooker Vô địch quốc gia

Tổng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

10 - 20/3/2018

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

8

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

10 - 06/10/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, TP Pleiku

9

Đêm nhạc Pleiku nhân dịp 43 năm ngày giải phóng Pleiku - Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2018)

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

17/3/2018

Cấp thành phố

Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku

10

Giải Vô địch Teakwondo trẻ khu vực miền Trung

Tổng cục Thể dục Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

21 - 27/3/2018

Quy mô Khu vực miền Trung

Nhà Thi đấu thể thao tỉnh

11

Giải U19 Quốc tế Cúp báo Thanh niên

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

21/3 đến ngày 31/3/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng

12

Các hoạt động văn hóa quảng bá du lịch

Huyện Phú Thiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, năm 2018

Cấp huyện

Di tích Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện

13

Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn huyện lần thứ V năm 2018

Huyện Ia Pa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Dự kiến trong tháng 3/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Ia Pa

14

Liên hoan cồng chiêng - Hát dân ca toàn huyện

Huyện Đak Đoa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Tháng 4/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Đak Đoa

15

Hội thi văn hóa cồng chiêng năm 2018

Huyện Chư Pưh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Tháng 4/2018

Cấp huyện

Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh

16

Hội thi tiếng hát công nhân viên chức - lực lượng vũ trang năm 2018

Huyện Ia Grai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình

19 - 22/4/2018

Cấp huyện

Nhà thi đấu Đa năng huyện Ia Grai

17

Giải bóng đá Cúp Quốc gia

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

Từ ngày 15/4 - 14/10/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, thành phố Pleiku

18

Hội thi văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2018

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tháng 5/2018

Cấp huyện

Trung tâm thành phố Pleiku

19

Sự kiện văn hóa, ẩm thực và liên hoan cồng chiêng - Hát dân ca toàn huyện năm 2018

Huyện Ia Grai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

15 - 17/5/2018

Cấp huyện

Thác Mơ, xã Ia Khai, huyện Ia Grai

20

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn huyện lần thứ II/2018

Huyện Kbang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

19/5/2018

Cp huyện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu niên huyện Kbang

21

Liên hoan tiếng hát Công nhân viên chức toàn huyện

Huyện Chư Prông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

19/5/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Chư Prông

22

Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái thành lập huyện (30/5/1988 - 30/8/2018)

Huyện Kông Chro

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

30/5/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Kông Chro

23

Giải bóng đá U17 Quốc gia (vòng loại)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

01 - 23/6/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, thành phố Pleiku

24

Giải Quần vợt Thanh, Thiếu niên khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tổng cục Thể dục Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

20 - 30/6/2018

Quy mô Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Trung tâm thành phố Pleiku

25

Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Đak Pơ

Huyện Đak Pơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

24/6/2018

Cấp huyện

Đền tưởng niệm liệt sĩ Đak Pơ; Hội trường huyện Đak Pơ

26

Liên hoan văn hóa cồng chiêng cấp huyện năm 2018

Huyện Ia Pa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Dự kiến trong tháng 6/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Ia Pa

27

Giải bóng đá U15 Quốc gia (vòng loại)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

09 - 31/7/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, thành phố Pleiku

28

Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Huyện Ia Grai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Trung tuần tháng 7/2018

Cấp huyện

Nhà thi đấu Đa năng huyện Ia Grai

29

Liên hoan cồng chiêng và hát ca thanh thiếu niên học sinh hè năm 2018

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

tháng 7/2018

Cấp thành phố

Trung tâm TP Pleiku

30

Giải bóng đá U21 Quốc gia (vòng loại)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai

05 - 15/7/2018

Quy mô toàn quốc

Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Tp Pleiku

31

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn huyện

Huyện Kbang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

19 - 20/7/2018

Cấp huyện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu niên huyện Kbang

32

Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng thanh thiếu nhi toàn huyện

Huyện Kbang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

20/7/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Kbang

33

Giải vô địch các Câu lạc bộ mạnh Karatedo quốc gia

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

22 - 30/7/2018

Quy mô toàn quốc

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

34

Giải vô địch Kich Boxing trẻ quốc gia

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

Dự kiến 01 - 10/7/2018

Quy mô toàn quốc

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

35

Liên hoan cồng chiêng toàn huyện

Huyện Kông Chro

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Kông Chro

36

Hội thi Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số năm 2018

Huyện Chư Pưh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2018

Cấp huyện

Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh

37

Giải vô địch câu cá thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, UBND thành phố Pleiku

Dự kiến Tháng 9/2018

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

38

Tổ chức Liên hoan đàn, hát dân ca toàn huyện

Huyện Đak Pơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 9/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Đak Pơ

39

Lễ kỷ niệm 226 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792 -2018)

Huyện An Khê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Ngày 08/9/2018, (nhằm ngày 28/7 năm Mậu Tuất)

Cấp thị xã

Khu vực An Khê Trường, Cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo (Tổ 14, phường Tây Sơn, thị xã An Khê)

40

Lễ hội cầu mưa tại Di tích Vua lửa Plei Ơi

Huyện Phú Thiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến tháng 10/2016

Cấp huyện

Xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện

41

Tổ chức quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2018 (Tuần lễ cỏ hồng Đak Đoa)

Huyện Đak Đoa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2018

Cấp huyện

Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa

42

Liên hoan đàn, hát dân ca toàn huyện

Huyện Chư Prông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

20/10/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Chư Prông

43

Hội thi Văn hóa - Thể thao cấp huyện

Huyện Chư Păh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Cuối tháng 10/2018

Cấp huyện

Trung tâm huyện Chư Păh

44

Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2018

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2018

Cấp thành phố

Trung tâm thành phố Pleiku

45

Liên hoan đàn, hát dân ca huyện Đức Cơ lần thứ I, năm 2018

Huyện Đức Cơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

15/10/2018

Cấp huyện

Công viên Văn hóa huyện và Trung tâm VHTTTT huyện Đức Cơ

46

Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya

Huyện Chư Păh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến tháng 11/2018

Cấp huyện

Xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh

47

Giải dù lượn Việt Nam mở rộng

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, UBND huyện Chư Păh

Dự kiến Tháng 11/2018

Quy mô toàn quốc

Xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh

48

Tổ chức Festival cồng chiêng tại Gia Lai năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến tháng 11/2018

Quy mô cấp tỉnh, có sự tham gia của các tỉnh Tây Nguyên

Trung tâm thành phố Pleiku, huyện Kbang, huyện Chư Păh

49

Ngày hội Cà phê Việt Nam lần thứ 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến tháng 11/2018

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku,

50

Tổ chức Ngày di sản văn hóa Việt Nam

Huyện Phú Thiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh vả các cơ quan liên quan

23/11/2018

Cấp huyện

Di tích Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện

51

Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện

Huyện Đak Pơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

09/12/2018

Cấp huyện

Quảng trường 24/6 huyện Đak Pơ

52

Vòng II và chung kết Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

26 - 30/12/2018

Quy mô toàn quốc

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

53

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam

Tổng cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, UBND thành phố Pleiku

Dự kiến Tháng 12/2018

Quy mô toàn quốc

Đang khảo sát địa điểm

 [1] Tổng lượt khách đến Gia Lai đạt 500.000 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế đạt 9.650 lượt, tăng 6,3%, khách nội địa đạt 490.350 lượt, tăng 22%), tổng doanh thu đạt 245 tỷ đồng, tăng 21%, nộp ngân sách đạt 23 tỷ đồng, tăng 19%. Tính đến nay, toàn tỉnh có 81 khách sạn, với tổng số buồng là 2.095 buồng, số khách sạn hạng 1-4 sao có 52 khách sạn, chiếm 64,2%.

[2] thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Đak Đoa, Đức Cơ, Kbang, Chư Sê, Ia Pa, Chư Păh, Ia Grai, Kong Chro, Phú Thiện, Mang Yang, Chư Prông và Ban Quản lý Khu kinh tế.

[3] Đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; 01 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch; 01 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, thị xã, thành phố làm công tác du lịch; Tổ chức 02 khóa đào tạo về quản lý khách sạn và 01 khóa đào tạo lễ tân cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

[4] Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh; bổ sung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya thành Khu du lịch quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Tổ chức Festival cồng chiêng tại Gia Lai năm 2018; Phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Đề tài khoa học “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển vọng thành lập Công viên địa chất toàn cầu”.

[5] Lễ hội hát cầu huê vào ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch tại Thị xã An Khê; Ngày hội văn hóa cồng chiêng năm 2017 tại huyện Kbang; Tuần lễ cỏ hồng Đak Đoa năm 2017 tại huyện Đak Đoa; Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017 tại huyện Chư Păh... đã thu hút hàng ngàn lượt du khách quan tâm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 847/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu847/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 847/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 847/KH-UBND 2018 phát triển du lịch Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 847/KH-UBND 2018 phát triển du lịch Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu847/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Đức Hoàng
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 847/KH-UBND 2018 phát triển du lịch Gia Lai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 847/KH-UBND 2018 phát triển du lịch Gia Lai

         • 26/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực