Văn bản khác 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL

Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN - HLHPNVN-HKHVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Phong trào thi đua) trong năm học 2012-2013. Mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của Phong trào thi đua ở các cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG

1. Duy trì , mở rộng và tạo sự bền vững các mô hình THTT, HSTC ở các vùng khác nhau trong mỗi tỉnh/thành phố. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực của nhà trường, cộng đồng và gia đình. Có cơ chế giám sát và hỗ trợ thực hiện cụ thể, có giải pháp đỡ đầu đối với những trường còn khó khăn ở mỗi địa phương.

2. Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các nội dung của Phong trào thi đua, phù hợp với thực tiễn, sắc thái văn hóa của địa phương, đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững, không chạy theo thành tích, hình thức.

3. Tích hợp nội dung Phong trào thi đua vào xây dựng trường chuẩn Quốc gia và các hoạt động đánh giá trường học, chú trọng các nội dung hướng dẫn tự học, kĩ năng sống và xây dựng văn hóa trường học.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, giáo viên tư vấn. Đưa nội dung THTT, HSTC vào nội dung chương trình đào tạo của các trường sư phạm.

5. Chỉ đạo hệ thống thư viện tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngành Giáo dục phát triển mạng lưới thư viện trường học. Kiểm tra thực tế, đánh giá hiệu quả các hoạt động: bàn giao, hướng dẫn chăm sóc di tích; đưa nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian vào trường học. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, về thân thế sự nghiệp các nhân vật lịch sử gắn với di tích thờ tự, công trình lưu niệm danh nhân, anh hùng liệt sĩ và các di sản văn hóa tiểu biểu ở địa phương.

6. Tiếp tục lồng ghép nội dung Phong trào thi đua vào Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch”, vận động “Quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh khó khăn”; duy trì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập huấn về giáo dục toàn diện cho trẻ; Xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông về các nội dung gắn với Phong trào thi đua v.v…

7. Tiếp tục lồng ghép nội dung “Xây dựng THTT-HSTC” vào các hoạt động của Đoàn, Đội phù hợp với đặc thù của từng cấp học.

III. PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chú trọng xây dựng môi trường thân thiện, tích cực ở trong và ngoài nhà trường, đảm bảo “3 đủ” và tổ chức các hoạt động đầu năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo:

- Tổ chức phần “Lễ” trong khai giảng năm học mới; tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới tại các cơ sở giáo dục trung học giúp học sinh làm quen với thầy giáo, cô giáo, bạn bè, điều kiện và môi trường học tập.

- Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp tùy theo điều kiện mỗi địa phương. Học sinh tham gia tích cực trong việc bảo vệ và chăm sóc cảnh quan môi trường. Xây dựng lớp học đẹp, thân thiện ở tất cả các nhà trường.

- Đảm bảo an toàn trong trường học: phòng chống đánh nhau, chơi điện tử có nội dung không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác thâm nhập học đường.

- Xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống, ứng xử văn hóa, đạo đức, trách nhiệm xã hội, ý thức công dân trong học sinh. Thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo trong cả nếp sống và tinh thần học tập, làm việc.

- Giảm tối đa tỉ lệ học sinh bỏ học, có cơ chế tổ chức thực hiện ở từng cơ sở dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp xây dựng THTT, HSTC của các ban, ngành, đoàn thể ở mỗi địa phương.

- Nhà trường, cộng đồng và gia đình tích cực phối hợp trong từng công việc cụ thể dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện tốt cho học sinh học tập, vui chơi, rèn luyện.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì chỉ đạo:

- Tổ chức phần “Hội” trong khai giảng năm học mới.

- Tổ chức Chương trình “Khi tôi 18”.

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 và vận dụng phù hợp đối với học sinh lớp 9, lớp 5, mẫu giáo 5 tuổi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì chỉ đạo:

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện đảm bảo “3 đủ” ở tất cả các địa phương trong toàn quốc. Tích cực vận động, quyên góp, huy động sự giúp đỡ của cộng đồng để năm học 2012-2013 không có học sinh bỏ học do không đảm bảo “3 đủ”.

- Đảm bảo học sinh an toàn khi đi học và học tập tại nhà. Phối hợp, đề xuất giải pháp ngăn chặn tình trạng chơi game có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh tại nhà và ngoài xã hội.

Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì chỉ đạo:

Tổ chức tháng 9 khuyến học; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có hướng dẫn các cấp Hội triển khai và báo cáo kết quả.

2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đổi mới việc sử dụng các hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp, đặc biệt là các phương pháp hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin; thầy cô giáo hướng dẫn cách tự học tích cực trong cả chương trình, trong từng môn học và các hoạt động phù hợp với lứa tuổi; xây dựng chương trình bồi dưỡng kĩ năng tổ chức trò chơi dân gian, hát dân ca, giáo dục di sản, giáo dục kĩ năng sống cho một số cán bộ, giáo viên trực tiếp tổ chức thực hiện.

3. Phát huy tính tích cực, tự giác, chú trọng giáo dục kĩ năng sống, lối sống, giá trị sống, năng lực thực hành, sáng tạo cho học sinh. Tạo điều kiện và cơ chế để học sinh tham gia nhiều hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng, liên hệ với thực tiễn xã hội. Tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo:

- Đẩy mạnh xây dựng phương pháp tự học, ý thức tự giác của học sinh. Học sinh sáng tạo, tích cực trong học tập, vui chơi và rèn luyện.

- 100% các trường xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa; tiếp tục giáo dục văn hóa học đường, đặc biệt là văn hóa ứng xử, giao tiếp của học sinh với mục tiêu cụ thể của mỗi nhà trường, do nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Triển khai giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh các cấp.

- Trong chương trình hoạt động của nhà trường có thời lượng dành cho tổ chức vui chơi tập thể lành mạnh, chơi trò chơi dân gian, hát dân ca, các hoạt động giáo dục với sự chủ động, tự nguyện tham gia của học sinh. Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hoạt động này.

- Hình thành đội ngũ cán bộ, giáo viên tư vấn được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp … Trước mắt có thể giao cho giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn, tiến tới mỗi trường đều có cán bộ, giáo viên tư vấn chuyên trách với số lượng phù hợp để hình thành đường dây nóng liên lạc giữa nhà trường, giáo viên tư vấn, giáo viên chủ nhiệm lớp… với học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân khác để kịp thời giúp học sinh vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

4. Tiếp tục chăm sóc và phát huy giá trị lịch sử văn hóa; tổ chức hoạt động tập thể

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, phát huy giá trị lịch sử văn hóa; chỉ đạo các cấp, đơn vị theo ngành dọc để các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở địa phương phối hợp với các nhà trường đưa nghệ thuật dân gian truyền thống vào trường học; phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện và bảo tàng ở địa phương; chủ trì tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn (23/11/2012); hoàn thành bàn giao thuyết minh và đánh giá kết quả chăm sóc di tích lịch sử - văn hóa để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức các trại hè và hoạt động hè của học sinh; đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; chủ trì và phối hợp với ngành Giáo dục triển khai cuộc thi game giáo dục cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với Hội Phụ nữ và các đơn vị khác tổ chức Đêm hội trăng rằm đón Trung thu (ngày 15/8 âm lịch) vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của học sinh...

- Ngành Giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, tổ chức ngày hội đọc sách ở các nhà trường; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu việc dạy học thông qua di sản trong các trường phổ thông; triển khai ứng dụng phần mềm di tích lịch sử cấp quốc gia trong dạy học và các hoạt động giáo dục; chủ động phối hợp với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các cấp tổ chức thi tìm hiểu di sản văn hóa, đưa bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào trường học.

5. Kiểm tra, đánh giá và tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2008-2013

- Ngành Giáo dục chủ trì tổng kiểm tra, rà soát kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở từng cơ sở giáo dục. Từ đó, đánh giá khách quan, hiệu quả của Phong trào thi đua và xây dựng kế hoạch tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đến 2015 với các nội dung cụ thể và mốc thời gian hoàn thành của mỗi nhà trường và các cấp quản lí cơ sở giáo dục.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2008-2013) triển khai Phong trào thi đua cấp địa phương và trung ương; chú trọng xây dựng điển hình và tiếp tục nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các nội dung trên đây được xây dựng thành kế hoạch của mỗi ngành ở các địa phương và được phối hợp với các phong trào, cuộc vận động, hoạt động khác để thực hiện. Ngành Giáo dục là cơ quan chủ trì, phối hợp các hoạt động của các bên có liên quan.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua các cấp có kế hoạch và báo cáo lãnh đạo, các cấp quản lí theo ngành dọc để thực hiện các nội dung trên đây, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện,

đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sâu rộng 5 nội dung của Phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Căn cứ Kế hoạch này, các bộ, ngành triển khai đến các đơn vị theo ngành dọc, phổ biến đến các cơ sở giáo dục, các cấp quản lí mỗi ngành để thực hiện.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TƯ. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Thị Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

KT. CHỦ TỊCH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên

KT. CHỦ TỊCH
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Nhĩ

 

Nơi nhận:
- VP TƯ Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- BT Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(để b/c);
- Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội KHVN (để b/c);
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TƯ (để ph/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL,
TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPNVN, Hội KHVN (để t/h);
- Các Sở GDĐT, Sở VHTTDL, Tỉnh (Thành) Đoàn, Hội PN,
Hội KH tỉnh/TP. trực thuộc TƯ (để t/h);
- Website Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Hội LHPNVN, Hội KHVN;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV, Dự án PTGV THPT&TCCN.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu861/KH/BGDĐT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực31/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu861/KH/BGDĐT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhHội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hoá, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thể thao và Du lịch
        Người ký***, Trần Xuân Nhĩ, Nguyễn Vinh Hiển, Lê Khánh Hải, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành31/08/2012
        Ngày hiệu lực31/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng

            • 31/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực