Văn bản khác 909/KH-UBND

Kế hoạch 909/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

Căn cứ Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020);

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Các tổ chức đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch s795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020);

- Giáo dục thanh niên tỉnh Cao Bằng về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Phấn đấu nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo dựng hành lang pháp lý quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình chung của tnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể hóa xây dựng ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành cụ thể, lồng ghép với các Chương trình mục tiêu, Đề án, Dự án, các hoạt động trong từng lĩnh vực có liên quan đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 929/KH-UBND ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra; chú trọng việc phân công cán bộ, công chức các cấp tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020

Để thực hiện đảm bảo mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 là: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đào tạo thế hệ thanh niên Cao Bằng phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020) đã được điều chỉnh, bổ sung tại phụ lục kèm theo Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (có bản phô tô phụ lục các mục tiêu/chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II, 2016-2020 kèm theo). Rà soát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên của đơn vị, địa phương và xây dựng phương án, bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên; tổ chức thanh niên xung phong và đội viên thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm v trong kháng chiến

- Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg: Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, giải quyết cơ bản các chế độ đi với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 (hoàn thành việc thẩm định trong quý III năm 2019).

- Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đi với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu:

+ Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 382/UBND-NC ngày 02/3/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 15/11/2014 của Bộ Ni vụ;

+ Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền các phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, đồng thời rà soát, thống kê số lượng thanh niên xung phong thuộc phiên hiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong tỉnh trình cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ theo quy định (giao Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể nội dung này).

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 và Công văn số 6009/BNV-CTTN ngày 07/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam (có bản phô tô Công văn số 6009/BNV-CTTN kèm theo).

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân địa phương, đặc biệt là thanh niên, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội trong tổ chức, triển khai và thực hiện việc giải quyết chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn thanh niên các cấp quản lý tốt các đội thanh niên tình nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội của thanh niên trên địa bàn.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 2179/KH-UBND ngày 16/7/2018 về triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

4. Thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

- Tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên thực hiện Luật Thanh niên và tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nội dung của Nghị định số 78/2017/NĐ-CP .

- Tổ chức thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV: Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, gồm 12 mục chỉ tiêu và 83 nhóm, tên chỉ tiêu; Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp, những chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để cung cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

5. Thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc phạm vi Đề án 500 tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức và nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ Đội viên hoàn thành nhiệm vụ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch Đội viên Đề án 500. Chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng đội viên từ nay đến trước khi kết thúc Đề án 500 (tháng 12/2020).

6. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Giao Sở Nội vụ phối hợp với các huyện thuộc phạm vi Đề án 567 và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ xã năm 2019. Thời gian thực hiện theo quý II, III, IV năm 2019 (theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ).

7. Tổ chức thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Tổ chức thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại huyện Quảng Uyên, Trùng Khánh. Nội dung kiểm tra gồm:

- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn huyện.

- Công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch này trong chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương, chủ động bố trí kinh phí trong dự toán đã giao cho đơn vị, địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo, đề xuất những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị, địa phương thẩm định dự toán, thanh toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

3. Các s, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức gặp mặt, đối thoại với thanh niên và báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan trung ương đóng tại địa phương

Phối hợp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo việc xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trước ngày 10/4/2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trước ngày 25/11/2019 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN);
- UBQGVTN Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NV, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 909/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu909/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 909/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu909/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Cao Bằng

         • 28/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực