Văn bản khác 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012:

I. MỤC ĐÍCH

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng phối hợp hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2011-2012. Mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của Phong trào thi đua ở các cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của phong trào.

II. NỘI DUNG

1. Đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp ở từng địa phương. Vận động và hỗ trợ cho học sinh đi học an toàn, khắc phục hiện tượng bỏ học, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở. Nhân rộng mô hình điểm “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phù hợp ở mỗi cấp học, mỗi địa phương tiến tới mở rộng đại trà trong thời gian tới.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học. Hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội trong việc thực hiện phong trào thi đua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng. Xây dựng các hình thức hoạt động phù hợp để học sinh chủ động tham gia, tự điều hành một số hoạt động tập thể phù hợp. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện chỉ đạo “xây dựng mô hình nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” theo các công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Triển khai giáo dục kỹ năng sống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp giữa các ngành, các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động của học sinh. Thành lập tổ cán bộ, giáo viên tư vấn cho học sinh. Xây dựng văn hóa học đường: xây dựng quy ước ứng xử văn hóa, xác định hệ thống giá trị, tầm nhìn của mỗi nhà trường đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài trường học.

4. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường học một cách bền vững. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích.

5. Chủ động hỗ trợ chăm sóc, tôn vinh và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn dịp 23/11/2011.

III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONG MỘT SỐ NỘI DUNG

1. Chuẩn bị và tổ chức khai giảng:

- Đảm bảo “3 đủ”: Thống kê trẻ có nguy cơ bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở để đề xuất hướng giải quyết với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan. Hội Phụ nữ chủ trì, có hướng dẫn và làm đầu mối cùng với các cơ quan, ban, ngành thực hiện đảm bảo ở tất cả các địa phương trong toàn quốc, năm học 2011-2012 không có học sinh bỏ học do không đảm bảo “3 đủ”.

- Tháng 9 khuyến học: Tổ chức tháng 9 khuyến học; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học có hướng dẫn các cấp Hội triển khai và báo cáo kết quả.

- Đảm bảo học sinh an toàn khi đi học và học tập tại nhà. Phối hợp, đề xuất giải pháp để ngăn chặn tình trạng chơi game có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh tại nhà và ngoài xã hội: Hội Phụ nữ chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo an toàn trong trường học: phòng chống đánh nhau, chơi điện tử có nội dung không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác trong học sinh. Ngành Giáo dục chủ trì phối hợp với các bộ, ban ngành cùng thực hiện.

- Tổ chức khai giảng: có phần “Lễ” và phần “Hội”. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức phần “Hội” và có hướng dẫn trước khai giảng năm học mới, ngành Giáo dục chủ trì phần “Lễ” và phối hợp tổ chức phần “Hội”.

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới tại các cơ sở giáo dục trung học giúp học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, điều kiện, môi trường học tập.

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 và vận dụng phù hợp đối với học sinh lớp 9, lớp 5, mẫu giáo 5 tuổi. Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục thực hiện.

- Tổ chức Chương trình “Khi tôi 18” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức hoạt động dạy và học

- Rèn luyện phương pháp tự học tích cực của học sinh, khuyến khích giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích giáo viên và nhà trường tích luỹ tư liệu dạy học. Tổ chức thi trưng bày tư liệu dạy học, sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh trong các lớp học hoặc lưu trữ ở máy tính, phòng truyền thống và đưa lên website của nhà trường. Ngành Giáo dục chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ban, ngành, các cơ quan tuyền thông báo, đài cùng tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn rèn luyện đạo đức, lối sống, kĩ năng sống của học sinh trong gia đình và ở cộng đồng do Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động.

- Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua, do ngành Giáo dục các cấp chủ trì. Ngành Giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn ở các địa phương và các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện: mỗi học sinh yếu kém về học tập đều có cán bộ, giáo viên được phân công giúp đỡ vươn lên, do các nhà trường chủ trì thực hiện.

- Tổ chức các lớp học tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh do ngành Giáo dục chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên thực hiện.

3. Giáo dục kĩ năng sống

- Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái và tính chủ động sáng tạo trong cuộc sống, học tập và rèn luyện cho học sinh trong các nhà trường thông qua các môn học và hoạt động ngoại khoá. Học sinh trực tiếp đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước ứng xử văn hóa trong trường học, hướng tới xây dựng văn hóa học đường ở mỗi nhà trường. Ngành Giáo dục tổ chức bồi dưỡng giáo viên và hướng dẫn, thực hiện.

- Tổ chức cho các bà mẹ có con đang học ở mầm non, phổ thông được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh mầm non và phổ thông. Hội Phụ nữ chủ trì tổ chức thực hiện.

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, phối hợp với các đơn vị quân đội ở địa phương để tổ chức giao lưu, học tập cho học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức thực hiện.

- Đoàn Thanh niên phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện tổ chức hoạt động của các loại hình câu lạc bộ trong trường học do học sinh chủ trì.

- Tổ chức Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh trong các nhà trường do ngành Giáo dục chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện.

4. Tổ chức hoạt động tập thể

- Tổ chức đón Trung thu, đêm hội trăng rằm (ngày 15/8 âm lịch) vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Hội Phụ nữ và các đơn vị khác thực hiện.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo các cấp, đơn vị theo ngành dọc để các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở địa phương phối hợp với các nhà trường đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống vào học đường. Ngành Giáo dục chủ động phối hợp với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các cấp tổ chức đưa bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào trường học. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện và bảo tàng ở địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, văn hóa địa phương, tổ chức ngày hội đọc sách ở các nhà trường. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn và báo cáo kết quả.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức các trại hè và hoạt động hè của học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Tổ chức liên hoan “Hát dưới mái trường thân thiện” ở cơ sở giáo dục và công diễn báo cáo ở các cấp.

- Tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn (23/11/2011) và tiếp tục tổ chức bàn giao nội dung thuyết minh các di tích và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh; hướng dẫn và đánh giá kết quả chăm sóc để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống với các hình thức phong phú từ thực tiễn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

- Bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kì quan thế giới do các cấp quản lí và cơ sở giáo dục ở địa phương chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các nội dung trên đây được xây dựng thành kế hoạch của mỗi ngành ở các địa phương và được phối hợp với các phong trào, cuộc vận động, hoạt động khác để thực hiện. Ngành Giáo dục là cơ quan đại diện, phối hợp các hoạt động của các bên có liên quan.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua các cấp có kế hoạch và báo cáo lãnh đạo, các cấp quản lí theo ngành dọc để thực hiện các nội dung trên đây và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sâu rộng 5 nội dung của Phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Kế hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Căn cứ Kế hoạch này, các bộ, ngành triển khai đến các đơn vị theo ngành dọc, phổ biến đến các cơ sở giáo dục, các cấp quản lí mỗi ngành để thực hiện.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TƯ. ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Thị Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

KT. CHỦ TỊCH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên

KT. CHỦ TỊCH
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Nhĩ

 

Nơi nhận:
- VP TƯ Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- BT Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(để b/c);
- Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội KHVN (để b/c);
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TƯ (để ph/h);
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL,
 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPNVN, Hội KHVN (để t/h);
- Các Sở GD&ĐT, Sở VHTTDL, Tỉnh (Thành) Đoàn, Hội PN,
 Hội KH tỉnh/TP. trực thuộc TƯ (để t/h);
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
 Hội LHPNVN, Hội KHVN;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV, Dự án THCS II.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực31/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN

Lược đồ Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN
        Cơ quan ban hànhHội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hoá, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thể thao và Du lịch
        Người ký***, Trần Xuân Nhĩ, Nguyễn Vinh Hiển, Lê Khánh Hải, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực31/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 917/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện phong trào

            • 31/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực