Luật 37/2013/QH13

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 đã được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2014 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2015.

Nội dung toàn văn Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013


QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lut số: 37/2013/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 m 2013

 

LUẬT

SA ĐI, B SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUT DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cng hòa hội ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Lut sửa đi, b sung Điu 170 ca Luật doanh nghip s60/2005/QH11 đã đưc sửa đổi, b sung theo Điu 3 ca Luật s 38/2009/QH12.

Điều 1

Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, b sung như sau:

2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, tr trưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, quyền thc hin theo mt trong hai ch sau đây:

a) Đăng ký lại đ t chc qun lý, hot động theo quy định ca Luật này và pháp lut có liên quan.

Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đ ngh đưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính ph quy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc k t ngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;

b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp t chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu l doanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này pháp luật có liên quan.

Doanh nghip đưc điu chỉnh, b sung ngành, ngh trong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, b sung ngành, ngh đưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, b sung.

Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.

Chính ph quy đnh chi tiết khon này.

Điều 2

Luật này hiệu lc thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lut này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 m 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2013/QH13

Loại văn bảnLuật
Số hiệu37/2013/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo13/07/2013
Số công báoTừ số 409 đến số 410
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2013/QH13

Lược đồ Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013
      Loại văn bảnLuật
      Số hiệu37/2013/QH13
      Cơ quan ban hànhQuốc hội
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành20/06/2013
      Ngày hiệu lực01/08/2013
      Ngày công báo13/07/2013
      Số công báoTừ số 409 đến số 410
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

      Lịch sử hiệu lực Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

      • 20/06/2013

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 13/07/2013

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 01/08/2013

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực

      • 01/07/2015