Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành quận 8 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 16 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008 CỦA QUẬN 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 kỳ họp thứ 11;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8; báo cáo thẩm tra các nghị quyết của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân;
Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp thứ 13 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008:

Hội đồng nhân dân quận 8 đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2008 trên các mặt như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn quận tiếp tục ổn định và phát triển, duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế; giá trị thương mại - dịch vụ tăng khá cao so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2008 tăng khá so cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bình ổn giá. Một số chương trình trọng điểm được xây dựng và triển khai, như Chương trình chỉnh trang đô thị, giải quyết nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch; Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận giai đoạn 2008 - 2011 và định hướng đến 2015 - 2020; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm, di dời giải phóng mặt bằng các dự án. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục duy trì và phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, chương trình sửa chữa nhà cho hộ chính sách cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, y tế có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm so cùng kỳ.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận 8 đã có nhiều nỗ lực trong điều kiện lạm phát kinh tế tăng cao, giá cả thị trường diễn biến phức tạp, vừa tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, vừa phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp phát sinh. Các thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị phát huy trách nhiệm, có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch chương trình cũng như phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2008:

- Về kinh tế, giá cả thị trường vẫn còn diễn biến phức tạp; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thương mại - dịch vụ có phát triển nhưng quy mô còn nhỏ, tỷ trọng dịch vụ chưa cao; tăng trưởng về sản xuất công nghiệp tuy ổn định, nhưng năng lực và trình độ còn hạn chế, hoạt động xuất khẩu có phần giảm sút.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản do ảnh hưởng biến động lớn về giá cả vật tư xây dựng, việc thay đổi quy định quản lý đầu tư, làm công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài. Mặt khác, do còn thiếu công tác tuyên truyền và vận động nhân dân để thuyết phục người dân đồng tình nên tiến độ thực hiện dự án tái định cư còn chậm; bên cạnh đó, do tình hình giá cả nhà đất biến động ảnh hưởng tâm lý người dân, nhiều người vẫn chưa đồng tình với đơn giá bồi thường do Nhà nước quy định; tiến độ thực hiện dự án cải thiện môi trường nước, dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh, rạch còn chậm.

- Về công tác quy hoạch, tình trạng quy hoạch không còn phù hợp chậm điều chỉnh.

- Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, nhà đất, môi trường tuy có chuyển biến khá, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính chưa có sự phối hợp chặt chẽ và xử lý thống nhất giữa các phòng, ban chức năng, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ trễ hạn.

- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiến độ xây dựng Phường văn hóa, Khu phố văn hóa, Điểm sáng văn hóa, Đơn vị văn hóa, Chợ văn minh còn chậm; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn khó khăn do quá tải về giao thông, hạ tầng đô thị kém, tình hình xả rác trên kênh, rạch còn phổ biến, số hộ gia đình đăng ký đổ rác còn thấp; tình hình dịch sốt xuất huyết còn cao và có chiều hướng tăng.

- Tình hình tội phạm cướp giật có chiều hướng tăng, tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2008

Trên cơ sở nhận định đánh giá như trên, Hội đồng nhân dân quận 8 xác định các nội dung trọng tâm Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 rất nặng nề trong tình hình lạm phát chưa được kiềm chế, tình hình giá cả thị trường biến động phức tạp khó lường. Do đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế, tài chính:

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; phối hợp đồng bộ, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời đối với những hành vi đầu cơ, gây xáo trộn đời sống nhân dân, tác động xấu đến tình hình kinh tế - xã hội quận 8, góp phần kiềm chế lạm phát. Triển khai thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, mời gọi đầu tư đến quận 8. Phấn đấu bằng nhiều biện pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 đã đề ra, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, kiên quyết triệt phá dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn, nhất là tại địa bàn giáp ranh huyện Bình Chánh - quận 8. Triển khai kế hoạch đấu thầu các chợ loại 3 trên địa bàn quận (chợ Nhị Thiên Đường, Lò Than, Bình An, Ba Đình), thực hiện có hiệu quả sắp xếp các chợ tự phát. Tập trung cải cách hành chính, tiếp tục tổ chức thực hiện quy trình “một cửa liên thông” trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2086/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2006 - 2010.

- Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2008; tập trung khai thác và phát triển nguồn thu thuế, quản lý thu có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế theo phân cấp, giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, đôn đốc thu kịp thời, đồng thời đẩy mạnh công tác thu thuế nợ đọng. Đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung kiểm tra tài chính kế toán các đơn vị theo kế hoạch. Phối hợp thực hiện các giải pháp huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009.

2. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, quản lý trật tự đô thị:

a) Xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và khởi công đối với các công trình đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 13; đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm.

- Tăng cường công tác giám sát, chú trọng trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực trong khâu lập dự án, thiết kế, thi công, kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả.

- Tập trung giải quyết khó khăn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

b) Quản lý đô thị:

- Phê duyệt 12 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng cơ sở trên địa bàn quận nhằm phục vụ công tác quản lý hạ tầng cơ sở, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 và duy tu nâng cấp hạ tầng cơ sở.

- Tiếp tục rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm công tác bố trí tái định cư cho các hộ được hoán đổi nhà ở, đất ở trên địa bàn quận 8 theo Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn quận 8.

c) Tài nguyên và môi trường:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận 8 theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu giải quyết tốt các hồ sơ đã nhận đúng theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Tiếp tục hiệu chỉnh hoàn thành công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường về phong trào “Toàn dân hành động vì đường phố không rác”; tổ chức các ngày chủ nhật xanh hưởng ứng “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

d) Quản lý trật tự đô thị:

Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những trường hợp san lấp không phép, xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường (chú ý địa bàn phường 4, 7, 15 và phường 16); tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa và an toàn lưới điện trên địa bàn quận 8, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm; tập trung chỉ đạo kiểm tra, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường và giải tỏa tụ điểm kinh doanh chợ tự phát trên địa bàn quận 8 (các tuyến trọng điểm). Tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và các trường hợp chưa giao đất để thực hiện dự án trên địa bàn quận 8.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; tập trung chỉ đạo xây dựng các Điểm sáng văn hóa, Phường văn hóa, Chợ văn minh thương nghiệp theo kế hoạch, củng cố và mở rộng hoạt động các hội thể thao quần chúng; tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, kịp thời xử lý các ổ dịch, quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, củng cố và từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, giám sát nguồn nước sinh hoạt.

- Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa trên địa bàn quận 8.

- Xây dựng hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở mầm non ngoài công lập; tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tổ chức tốt việc khai giảng năm học mới 2008 - 2009; có biện pháp chống lưu ban, bỏ học; đề nghị thành phố sớm phúc tra và công nhận hoàn thành phổ cập bậc trung học vào năm 2008. Duy trì hoạt động phổ cập giáo dục một cách căn cơ và bền vững.

- Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm theo tiêu chí giai đoạn 2. Tập trung chăm lo hỗ trợ diện chính sách nghèo và hộ nghèo nâng thu nhập, đẩy nhanh công tác sửa chữa nhà, chống dột, ngập cho dân nghèo. Tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn do tác động giá tăng. Thực hiện Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2008).

- Tập trung thực hiện Kế hoạch số 9010/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc tiếp nhận, quản lý và giúp đỡ người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Về quốc phòng - an ninh:

- Hoàn chỉnh các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập phòng thủ theo kế hoạch của thành phố năm 2008; trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện các phương án cho phù hợp tình hình thực tế, nhằm chủ động giải quyết khi có tình hình phức tạp xảy ra. Hoàn thành công tác phúc tra, đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, điều động quân dự bị huấn luyện tại các đơn vị và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2008.

- Tập trung chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt công tác giao quân nghĩa vụ quân sự 2008; đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.

- Tiếp tục huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo chương trình quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân thường trực hoạt động có hiệu quả, đạt chỉ tiêu về chất lượng.

- Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chỉ thị số 04, 05-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về đấu tranh phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

- Giữ vững tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm trong các dịp lễ, Tết; tăng cường việc tuần tra, chốt chặn không để tái lập các tụ điểm phức tạp về ma túy; phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự trên 65%.

5. Về xây dựng chính quyền:

- Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; rà soát, đánh giá, nhanh chóng điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp, tạo điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá và chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại các cơ quan, đơn vị và phường.

- Thực hiện quy trình đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiên quyết chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện chương trình mẫu hóa các văn bản pháp quy cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Kết luận các cuộc thanh tra việc thực hiện công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc các dự án trên địa bàn quận 8 do Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng và Phòng Quản lý đô thị quận 8 thực hiện; việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nhà ở của Ủy ban nhân dân phường 15 và thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế quận 8.

- Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng ở một số đơn vị cơ sở theo kế hoạch.

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở phường đến năm 2010” trên địa bàn quận 8.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2006 - 2010) của Chính phủ và Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010).

- Thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển, hạn chế được các vụ việc khiếu kiện của người dân. Tiếp tục tập huấn sâu rộng về quy chế dân chủ, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị và 16 phường.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Điều 3. Kỳ họp thống nhất thông qua

Điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng, sửa chữa năm 2008 theo Tờ trình số 3567/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 căn cứ vào danh mục này và nguồn vốn đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong năm 2008, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy ban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 13.

Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác làm tốt vai trò giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 13.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm và cả năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực23/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Hữu Tâm
        Ngày ban hành16/07/2008
        Ngày hiệu lực23/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và 6 tháng cuối 2008