Quyết định 6924/QĐ-UBND

Quyết định 6924/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6924/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Quận 8 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6924/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tu số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Công văn số 167/TP-VB ngày 01 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 và đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Chung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

01

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND ngày 15/02/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Quận 8 tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020

22/02/2006

 

02

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 8

28/12/2006

 

03

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 01/02/2007

Về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường

08/02/2007

 

04

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của 16 phường Quận 8

28/12/2006

 

05

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 08/8/2008

Về phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch cục bộ các kho bãi để tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8 giai đoạn từ nay đến năm 2015

15/8/2008

 

06

Quyết định

2015/1998/ QĐ-UB ngày 24/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1989 đến 1990 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

01/7/1999

 

07

Quyết định

2027/1998/ QĐ-UB ngày 27/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1991 đến 1997 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

04/7/1999

 

08

Quyết định

2062/1998/ QĐ-UB ngày 02/7/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1986, 1987, 1988 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp thi hành.

09/7/1998

 

09

Quyết định

2457/1998/ QĐ-UB ngày 04/8/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1997 đã hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với quy định.

11/8/1998

 

10

Quyết định

18/2004/ QĐ-UB ngày 22/6/2004

Quyết định về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ trực thuộc UBND Quận 8

29/6/2004

 

11

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của UBND Quận 8 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

31/7/2006

 

12

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND ngày 03/8/2006

Chỉ thị về việc khai thác đất trên địa bàn Phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8

10/8/2006

 

13

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

Quyết định về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính

19/9/2006

 

14

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc UBND Quận 8

25/9/2006

 

15

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn Quận 8

26/10/2006

 

16

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục Quận 8

04/01/2007

 

17

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Quận 8

19/6/2008

 

18

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

26/8/2009

 

19

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 8

26/8/2009

 

20

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

26/8/2009

 

21

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 8

26/8/2009

 

22

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

26/8/2009

 

23

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc công bố 07 văn bản hết hiệu lực thi hành

26/8/2009

 

24

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

24/12/2009

 

25

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tu pháp Quận 8

30/12/2009

 

26

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/4/2010

 

27

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

12/4/2010

 

28

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND Quận 8

31/5/2010

 

29

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận 8

02/7/2010

 

30

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

05/10/2010

 

31

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

Quyết định sửa đổi khoản 4 mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010 của UBND Quận 8 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

06/10/2010

 

32

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

23/11/2010

 

33

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (10 văn bản)

10/3/2011

 

34

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8

21/4/2011

 

35

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 8

19/12/2011

 

36

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành (14 văn bản)

01/9/2011

 

37

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng

27/10/2011

 

38

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012

Quyết định về việc điều chỉnh phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8

10/02/2012

 

39

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (02 văn bản)

10/02/2012

 

40

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 23/12/2012

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (07 văn bản).

30/12/2012

 

41

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (04 văn bản)

07/3/2013

 

Tổng số: 41 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HÉT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

01

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007

Về tình hình thực hiện các chi tiêu kinh tế xã hội năm 2008 của Quận 8

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

02

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007

Về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

03

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 16/7/2008

Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2008 của Quận 8

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

04

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 16/7/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

05

Chỉ thị

69/2005/CT-UB ngày 01/9/2005

Chỉ thị về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Bị bãi bỏ

 

06

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND ngày 17/3/2007

Chỉ thị về việc chấn chỉnh và chấp hành các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận 8

Bị bãi bỏ

 

07

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 30/01/2008

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận 8

Bị bãi bỏ

 

08

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2012

Bị bãi bỏ

 

09

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

10/5/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách phường.

Bị bãi bỏ

 

10

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Quận 8.

Bị bãi bỏ

 

11

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

12/3/2008

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng Quận 8.

Bị bãi bỏ

 

Tổng số: 11 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

01

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND ngày 15/02/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Quận 8 tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020

22/02/2006

 

 

02

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 8

28/12/2006

 

 

03

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 01/02/2007

Về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường

08/02/2007

 

 

04

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của 16 phường Quận 8

28/12/2006

 

 

05

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007

Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008 của Quận 8

31/12/2007

 

 

06

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007

Về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008

31/12/2007

 

 

07

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 16/7/2008

Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2008 của Quận 8

23/7/2008

 

 

08

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 16/7/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008

23/7/2008

 

 

09

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 08/8/2008

Về phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch cục bộ các kho bãi để tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8 giai đoạn từ nay đến năm 2015

15/8/2008

 

 

10

Quyết định

2015/1998/ QĐ-UB ngày 24/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1989 đến 1990 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

01/7/1999

 

 

11

Quyết định

2027/1998/ QĐ-UB ngày 27/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1991 đến 1997 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

04/7/1999

 

 

12

Quyết định

2062/1998/ QĐ-UB ngày 02/7/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1986, 1987, 1988 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp thi hành.

09/7/1998

 

 

13

Quyết định

2457/1998/ QĐ-UB ngày 04/8/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1997 đã hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với quy định.

11/8/1998

 

 

14

Quyết định

18/2004/ QĐ-UB ngày 22/6/2004

Quyết định về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ trực thuộc UBND Quận 8

29/6/2004

 

 

15

Chỉ thị

69/2005/ CT-UB ngày 01/9/2005

Chỉ thị về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

08/9/2005

 

 

16

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

10/5/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách phường

17/5/2006

 

 

17

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của UBND Quận 8 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

31/7/2006

 

 

18

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND ngày 03/8/2006

Chỉ thị về việc khai thác đất trên địa bàn Phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8

10/8/2006

 

 

19

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

Quyết định về việc thực hiện chế độ tự chủ, tụ chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính

19/9/2006

 

 

20

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc UBND Quận 8

25/9/2006

 

 

21

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn Quận 8

26/10/2006

 

 

22

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục Quận 8

04/01/2007

 

 

23

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Quận 8

04/01/2007

 

 

24

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND ngày 17/3/2007

Chỉ thị về việc chấn chỉnh và chấp hành các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận 8

24/3/2007

 

 

25

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 30/01/2008

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận 8

02/02/2009

 

 

26

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 12/3/2008

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng Quận 8

19/3/2008

 

 

27

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Quận 8

19/6/2008

 

 

28

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

26/8/2009

 

 

29

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 8

26/8/2009

 

 

30

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

26/8/2009

 

 

31

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 8

26/8/2009

 

 

32

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

26/8/2009

 

 

33

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc công bố 07 văn bản hết hiệu lực thi hành

26/8/2009

 

 

34

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

24/12/2009

 

 

35

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tu pháp Quận 8

30/12/2009

 

 

36

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/4/2010

 

 

37

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

12/4/2010

 

 

38

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND Quận 8

31/5/2010

 

 

39

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận 8

02/7/2010

 

 

40

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

05/10/2010

 

 

41

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

Quyết định sửa đổi khoản 4 mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010 của UBND Quận 8 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

06/10/2010

 

 

42

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

23/11/2010

 

 

43

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (10 văn bản)

10/3/2011

 

 

44

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8

21/4/2011

 

 

45

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 8

19/12/2011

 

 

46

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành (14 văn bản)

01/9/2011

 

 

47

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng

27/10/2011

 

 

48

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2012

02/01/2012

 

 

49

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012

Quyết định về việc điều chỉnh phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội hên địa bàn Quận 8

10/02/2012

 

 

50

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (02 văn bản)

10/02/2012

 

 

51

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 23/12/2012

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (07 văn bản).

30/12/2012

 

52

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (04 văn bản)

07/3/2013

 

Tổng số: 52 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

01

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 8

Sửa đổi, bổ sung

Hiện nay các văn bản pháp luật như: Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012, Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010, Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định 81/2013/NĐ-CP Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngay 20/01/2012..., đã bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Tư pháp về công tác theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền chứng thực và chưa được bổ sung đầy đủ vào Quy chế.

Phòng Tư pháp Quận 8

15/8/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6924/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6924/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày hiệu lực 03/07/2014
Ngày công báo 15/07/2014
Số công báo Số 39
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6924/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6924/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Quận 8 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6924/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Quận 8 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6924/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Quận 8 Hồ Chí Minh

 • 03/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực