Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành quận 8 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007 VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 CỦA QUẬN 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 8, 10;
Qua Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2007 và dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2008; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8...; Báo cáo thẩm tra các Nghị quyết của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân;
Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp thứ 11 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2007

Hội đồng nhân dân quận 8 đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2007 trên các mặt như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2007 trên địa bàn quận 8 tiếp tục ổn định và phát triển, duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế; giá trị thương mại - dịch vụ tăng khá cao so cùng kỳ, sau khi chợ đầu mối Bình Điền đi vào hoạt động, góp phần tạo điều kiện phát triển dịch vụ và giải quyết việc làm, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận. Hoạt động kinh tế tập thể được duy trì, từng bước củng cố hoạt động và phát triển hơn so với trước. Công tác giải quyết tái định cư cho các hộ tạm cư trong thời gian dài theo Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đạt kết quả khá tốt. Công tác quản lý đô thị được tập trung, từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn quận. Chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải thiện môi trường nước, cầu và đường Nguyễn Văn Cừ… đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch được giao. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII an toàn, đúng luật. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, y tế có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu đề ra. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, tổ chức thành công đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp “Nghĩa tình quận 8” gây quỹ chăm lo người nghèo.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận có tập trung, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, kiên quyết trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra đôn đốc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị phát huy trách nhiệm, có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch chương trình cũng như phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế được nêu trong báo cáo cần khắc phục trong năm 2008.

Điều 2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp năm 2008

Trên cơ sở nhận định đánh giá như trên, Hội đồng nhân dân quận 8 xác định các nội dung trọng tâm Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2008 như sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 tăng 17% đạt 3.911,5 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2007.

- Doanh thu thương mại dịch vụ tăng 25% đạt 16.431 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2007.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 95,092 triệu USD, tăng 20%. Kim ngạch nhập khẩu 113,764 triệu USD, tăng 20% so với năm 2007.

2. Về lĩnh vực tài chính - thuế: (có nghị quyết riêng)

3. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, quản lý trật tự đô thị:

a) Xây dựng cơ bản:

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2008. Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm. Tổ chức rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi.

+ Phấn đấu hoàn thành các dự án được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung.

b) Quản lý đô thị:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, tồn tại về bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn quận.

- Triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8.

- Lập kế hoạch nghiên cứu về cảnh quan kiến trúc, quy hoạch phân bổ dân số và tầng cao quận 8; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Công nghiệp Bình Đăng, khu dân cư B Mễ Cốc phường 15; lập mới quy hoạch chi tiết các hẻm phường 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các hẻm phường 1, 2, 3, 6 và công bố quy hoạch lộ giới hẻm đã được phê duyệt. Lập đồ án quy hoạch chi tiết phường 2, 3, 4, một phần phường 5, phường 8, 9, 10.

- Tổng kết công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

c) Tài nguyên và môi trường:

- Tổ chức điều tra, thống kê, quản lý 70% nguồn chất thải trên địa bàn.

- Thu gom, vận chuyển được 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh khu dân cư; thu gom và xử lý khối lượng rác thải 100%.

- Phối hợp với công ty cấp nước nâng dần cung cấp sử dụng nước sạch trong dân.

d) Quản lý trật tự đô thị:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình thanh tra xây dựng quận, phường theo Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực đã có hiệu lực pháp luật trên cơ sở Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2008.

- Tăng cường công tác lập lại trật tự lòng lề đường, giải tỏa tụ điểm kinh doanh trái phép và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn quận, đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn không để tái lấn chiếm sau khi giải tỏa.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, xử lý việc xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh rạch và hành lang an toàn lưới điện cao áp.

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Công tác giáo dục, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Hoàn thành quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn về trường lớp, cơ sở vật chất.

- Triển khai đề án nâng cao chất lượng giáo dục.

- Hoàn thành phổ cập bậc trung học trong năm 2008; có kế họach phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh. Đảm bảo tỷ lệ trẻ 5 tuổi học mẫu giáo là 95%, học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi là 99%, trung học cơ sở 97,8%.

- Hiệu suất đào tạo tiểu học 95%, trung học cơ sở 78%

Công tác văn hóa - thông tin - thể dục thể thao, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 100% khu phố tiên tiến năm 2007 (đạt 3 năm) đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, phấn đấu có từ 35 - 40 khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”.

- 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có từ 85% đến 95% số hộ đăng ký đạt 6 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Riêng khu phố văn hóa có trên 95% hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

- Vận động 100% công sở đăng ký “Công sở văn minh sạch đẹp an toàn” và có 95% công sở được công nhận; 65% đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa” trên tổng số đơn vị tham gia.

- Phấn đấu có từ 1 - 2 phường đạt chuẩn “Phường văn hóa”, có từ 1 - 2 chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và các họat động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận và nhân dân ở cơ sở.

- Phấn đấu tỷ lệ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 20 % so với dân số trong năm 2008.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Từng bước chuẩn hóa các hoạt động phòng, chữa bệnh và các quy chế quản lý trong ngành y tế, dự kiến có 8/16 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế phường xã, xây dựng mới các trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia trong danh mục đã được duyệt năm 2008; chuẩn bị đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện quận 8.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Tỷ lệ giảm sinh bình quân trong năm 0,1%o.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 5%.

Công tác lao động - thương binh và xã hội, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Số người thất nghiệp có việc làm là 2.425 người, thu hút 8.500 lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn quận 8.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 0,56% tổng số hộ dân.

- Đưa ra khỏi chương trình 1.000 hộ nghèo vượt chuẩn giai đoạn 2 (2004 - 2010).

5. Về quốc phòng - an ninh:

- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, chủ động phòng ngừa và giải quyết tốt các tình huống xảy ra có liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các ngày lễ kỷ niệm trong năm.

- Tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ cụm quận, huyện liên hoàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị về số lượng và chất lượng đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ 1,6% so với tổng dân số của quận, trong đó dân quân đạt 1,4% dân số, tự vệ đạt 10 - 13% tổng số cán bộ, công nhân, viên chức, tỷ lệ dân quân tự vệ là đảng viên 13%, đoàn viên 55% so với tổng số dân quân tự vệ.

- Tổ chức tốt và tham gia Hội thao quốc phòng thành phố năm 2008.

- Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng luật cho nam công dân tuổi 17 đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận và phường đạt chất lượng cao; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4% trở lên.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu 3 giảm và Chỉ thị số 05-CT/TU của Thành ủy, tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm có tổ chức, tổ chức tốt công tác phòng ngừa, kế hoạch làm trong sạch địa bàn.

- Thực hiện các giải pháp giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, an toàn phòng, chống cháy nổ, hạn chế và kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, các vụ cháy nổ xảy ra.

- Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. Các cơ quan tư pháp phải thực hiện cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 02 tháng 6 năm 2005.

- Tỷ lệ giảm số vụ phạm pháp hình sự 10%.

- Tỷ lệ điều tra phá án hình sự: 65%, trong đó tỷ lệ điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%.

- Giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt giảm 20% số vụ, 5% số người chết, 20% số người bị thương.

- Giảm 25% số vụ cháy nổ.

6. Về Xây dựng chính quyền:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện công tác bố trí, luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; thành lập Thanh tra Xây dựng quận, phường.

- Thực hiện “Năm 2008 - Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị” gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn II (2006 - 2010) của Chính phủ và Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010).

- Thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển, hạn chế được các vụ việc khiếu kiện của người dân.

- Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2008, tập trung một số mặt công tác như giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo, kiểm tra việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, quản lý thu - chi tài chính, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân…

- Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại - tố cáo của công dân, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nối mạng liên thông giữa các phòng, ban và phường để phối hợp giải quyết, công khai, minh bạch kết quả giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân qua mạng và tạo điều kiện để công dân giám sát. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền, địa phương.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Điều 3. Kỳ họp thống nhất thông qua

- Nội dung chương trình hoạt động khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân quận 8 năm 2008 tại Tờ trình số 01/TT-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007;

- Danh mục công trình đầu tư năm 2008 theo như Tờ trình số 8020/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 căn cứ tình hình thực hiện đầu tư năm 2007, danh mục này và nguồn vốn đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2008, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư năm 2008;

- Đề án quy hoạch phát triển 5 ngành, nghề “nhạy cảm” trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2006 - 2010 tại Tờ trình số 8006/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy ban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 11.

Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, các tổ chức thành viên làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 11.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Hữu Tâm
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008