Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2014/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Xét Tờ trình số: 1665/TTr-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ hợp thứ 22 phê duyệt định mức chỉ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

Mức chi: 500.000 đồng/1 đại biểu.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

Mức chi: 500.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Mặt trận Tổ quốc các cấp:

- Chi thăm hỏi khi bị ốm đau:

+ Đối với cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người/năm.

+ Đối với cấp huyện: không quá 800.000 đồng/người/năm.

- Chi phúng viếng khi qua đời:

+ Đối với cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người.

+ Đối với cấp huyện: không quá 500.000 đồng/người

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):

+ Đối với cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/gia đình/năm.

+ Đối với cấp huyện: không quá 500.000 đồng/gia đình/năm.

3. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán hàng năm của ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán hàng năm của Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2014 và bãi bỏ Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 21 về việc định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện và thị xã thực hiện.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30/5/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- TT.TU, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở: TP, TC, Cục thuế, Cục thống kê:
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- BLĐVP: Đoàn ĐBQH& HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Website chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýDương Hoàng Nghĩa
       Ngày ban hành30/05/2014
       Ngày hiệu lực10/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện

        • 30/05/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/06/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực