Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện, thị xã thực hiện do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp tỉnh một số đối tượng Ủy ban mặt trận Trà Vinh thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH VÀ HUYỆN, THỊ XÃ THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Xét Tờ trình số 4046/TTr-UBND ngày 26/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và huyện, thị xã thực hiện; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã thực hiện; cụ thể:

1. Chi tiếp xã giao

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mức chi:

- Chi tiếp xã giao:

+ Làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh: nước uống, hoa quả, bánh ngọt, mức chi tối đa không quá 30.000 đồng/người/lần tiếp.

+ Làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thị xã: nước uống, hoa quả, bánh ngọt, mức chi tối đa không quá: 20.000 đồng/người/lần tiếp.

- Trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chi tặng quà lưu niệm

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện - thị xã:

+ Mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/đại biểu đến thăm làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

+ Mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/đại biểu đến thăm làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện - thị xã.

- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tối đa không quá 200.000 đồng/người.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng thể (ngày lễ trọng thể nhất của toàn dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tặng mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/lần.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện - thị xã tặng mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng thể một năm không quá 02 lần, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện - thị xã tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi, ốm đau

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh thăm hỏi mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/năm.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện - thị xã thăm hỏi mức chi tối đa không quá 500.000 đồng/người/năm.

Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên.

4. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán hàng năm của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh. Năm 2010 bố trí 126.000.000 đồng; hàng năm UBND tỉnh bố trí cho phù hợp, nếu có tăng thêm không quá 20% mức bố trí nêu trên.

- Ngân sách cấp huyện - thị xã bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán hàng năm của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện - thị xã theo phân cấp quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 10/12/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trà Vinh