Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước theo Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 08/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2007/NQ-HĐND NGÀY 15/10/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TÂY NINH VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1.192/TTr-UBND, ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước, với những nội dung sau:

Chi tiêu tiếp khách trong nước:

1. Chi nước uống: Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mức chi nước uống tối đa không quá 10.000 đồng/người/ngày.

2. Chi mời cơm: về nguyên tắc, các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp cần thiết căn cứ đối tượng khách và loại hình cơ quan được quy định chi tiếp khách mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức mời cơm khách theo mức chi quy định. Cụ thể, như sau:

* Đối tượng khách được mời cơm:

- Khách trong Tỉnh:

+ Giữa các cơ quan, đơn vị với đoàn Lão thành cách mạng, đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc ít người, đoàn khách già làng, trưởng bản;

+ Giữa các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh.

- Khách ngoài Tỉnh:

+ Đoàn tỉnh bạn đến làm việc, quan hệ đối tác đầu tư;

+ Đoàn là khách Bộ, ngành Trung ương về làm việc với Tỉnh;

+ Khách đến dự trong các hội nghị giao ban, hội nghị triển khai chính sách, chế độ, hội nghị sơ kết, tổng kết do Trung ương giao cho Tỉnh đăng cai.

* Mức chi tiếp khách:

- Cấp tỉnh: tối đa không quá 150.000 đồng/người/suất;

- Cấp huyện: tối đa không quá 100.000 đồng/người/suất;

- Cấp xã: tối đa không quá 50.000 đồng/người/suất.

* Loại hình cơ quan, đơn vị được chi tiếp khách:

- Cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng và 05 tổ chức Chính trị - xã hội Tỉnh.

- Cấp huyện: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng và 05 tổ chức Chính trị - xã hội huyện.

- Cấp xã: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học - công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học - công nghệ công lập. Đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành08/04/2008
       Ngày hiệu lực18/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Tây Ninh 14/2007/NQ-HĐND