Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài trong nước vào làm việc Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TÂY NINH VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 586/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài và làm việc tại Tây Ninh, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

I. Chi tiếp khách nước ngoài

a) Thực hiện các nội dung chi tiếp khách nước ngoài với mức chi tối đa đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính.

b) Đối với đoàn khách các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia khi đến Tây Ninh, áp dụng mức chi đón tiếp khách quốc tế với mức chi mời cơm (Quy định tiếp một lần đối với một đoàn), cụ thể:

- Cấp tỉnh: Mức chi tối đa là 270.000 đồng/người;

- Cấp huyện: Mức chi tối đa là 150.000 đồng/người;

- Cấp xã: Mức chi tối đa là 100.000 đồng/người.

II. Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh

Thực hiện các nội dung chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh với mức chi tối đa đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính.

III. Chi tiếp khách trong nước

1. Chi nước uống: Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mức chi nước uống tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày.

2. Chi mời cơm: Trường hợp cần thiết, căn cứ đối tượng khách và loại hình cơ quan được quy định chi tiếp khách mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức mời cơm khách theo mức chi quy định. Cụ thể, như sau:

a) Khách trong tỉnh

- Đối tượng khách được mời cơm:

+ Giữa các cơ quan, đơn vị với nhau;

+ Giữa các cơ quan, đơn vị với đoàn Cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc ít người, đoàn khách già làng, trưởng bản.

- Mức chi tiếp khách (Quy định tiếp một lần đối với một đoàn):

+ Cấp tỉnh: tối đa không quá 150.000 đồng/người;

+ Cấp huyện: tối đa không quá 100.000 đồng/người;

+ Cấp xã: tối đa không quá 50.000 đồng/người.

b) Khách ngoài tỉnh

- Đối tượng khách được mời cơm

+ Đoàn tỉnh bạn đến làm việc, quan hệ đối tác đầu tư;

+ Đoàn là khách Bộ, Ngành Trung ương về làm việc với tỉnh Tây Ninh;

+ Khách đến dự trong các hội nghị giao ban, hội nghị triển khai chính sách, chế độ, hội nghị sơ kết, tổng kết do Trung ương giao cho tỉnh đăng cai.

- Mức chi tiếp khách (Quy định tiếp một lần đối với một đoàn):

+ Cấp tỉnh: tối đa không quá 200.000 đồng/người;

+ Cấp huyện: tối đa không quá 150.000 đồng/người;

+ Cấp xã: tối đa không quá 100.000 đồng/người.

c) Loại hình cơ quan, đơn vị được chi tiếp khách

Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

d) Số lượng người tham gia tiếp khách: Căn cứ vào tình hình thực tế do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quyết định.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học - công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học - công nghệ công lập, đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 15/10/2007 và Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 15/10/2007 về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2010
Ngày hiệu lực02/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành23/03/2010
       Ngày hiệu lực02/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh