Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-ND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII – KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Lut t chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Lut Ngân ch nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn c Quyết đnh s 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 ca Th tưng Chính ph quy định chế đ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mng đi với mt s đối tưng do y ban Trung ương Mặt trn Tổ quc Việt Nam, y ban Mặt trận T quc cp tnh, cp huyện thc hin;

Xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp v quy đnh mc chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mng đi với mt s đi tượng do y ban Mặt trn Tổ quc cp tnh, cp huyện thc hin; Báo cáo thẩm tra s 24/BC-HĐND-KTNS, ngày 30 tháng 6 năm 2014 ca Ban Kinh tế và Ngân sách Hi đồng nhân dân tỉnh và ý kiến ca các Đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nhất quy đnh mc chi đón tiếp, thăm hỏi, cc mng đi vi mt s đi ng do y ban Mặt trn T quc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thc hiện (theo Ph lc đính kèm).

Các ni dung khác thc hin theo Quyết đnh số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 ca Th tưng Chính ph quy định chế đ chi đón tiếp, thăm hi, chúc mng đi vi mt s đối tưng do y ban Trung ương Mặt trận Tquc Việt Nam, y ban Mt trận T quc cấp tnh, cấp huyện thc hin.

Điều 2. Thời gian áp dụng k t ngày 01 tháng 7 năm 2014. Ngh quyết này thay thế Nghị quyết s 12/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 ca Hi đng nhân dân tnh về quy định chế đ chi đón tiếp, thăm hi, chúc mng đi với mt s đi tượng do y ban Mặt trận T quc cp tnh, cấp huyện tỉnh Đng Tháp thc hin.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tnh Đồng Tháp t chức trin khai thc hiện Ngh quyết y.

Điều 4. Thường trc Hi đồng nhân dân, các Ban của Hi đồng nhân dân và các đi biu Hi đng nhân dân tỉnh giám sát việc thc hin Nghị quyết y.

Ngh quyết này đã được Hi đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, khp ln th 8 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lc sau 10 ngày kt ngày thông qua./.

 


Nơi nhn:
- UBTVQH; VPCP ( I,II);
- BTài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (B Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn v tỉnh Đồng Tp;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam B;
- Đại biểu HĐND tnh;
-y ban kiểm tra Tỉnh y;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn th tnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành ph;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 08 /2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐVT

MỨC CHI

GHI CHÚ

CẤP TỈNH

CẤP HUYỆN

1

Chi tiếp xã giao

 

Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh ĐT

 

2

Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

 

 

- Chi tặng quà lưu niệm

Đồng/đại biểu

300.000

200.000

 

 

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng

đồng/lần

400.000

300.000

* Việc chi tặng quà chúc mừng ngày tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng một năm không quá 2 lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng

3

Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ gia đình khi gặp khó khăn

 

 

- Chi thăm hỏi khi ốm đau

đồng/người/ năm

1.500.000

800.000

 

 

- Chi phúng viếng khi qua đời

đồng/người

1.000.000

500.000

 

 

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn)

đồng/gia đình/năm

1.000.000

500.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýĐoàn Quốc Cường
       Ngày ban hành07/07/2014
       Ngày hiệu lực14/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp

          • 07/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực