Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017-2018

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2017-2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 -2021;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2017-2018; Báo cáo thẩm tra số 94/BC-BVHXH ngày 06/7/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017 - 2018.

2. Đối tượng áp dụng: Trẻ em học mầm non, học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục công lập tỉnh Lào Cai.

3. Mức thu học phí

a) Mức thu học phí cấp học Mầm non:

- Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực II: 10.000 đ/học sinh/tháng.

b) Mức thu học phí cấp học Trung học cơ sở:

- Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực II: 10.000 đ/học sinh/tháng.

c) Mức thu học phí cấp học Trung học phổ thông:

- Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

- Học sinh thuộc các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực II: 10.000 đ/học sinh/tháng.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ sở giáo dục căn cứ hộ khẩu thường trú của bản thân trẻ, học sinh để xác định và áp dụng mức thu học phí. Trường hợp trẻ, học sinh không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lào Cai thì căn cứ vào nơi tạm trú để xác định và áp dụng mức thu học phí đối với đối tượng phải nộp học phí theo quy định.

b) Việc tổ chức thu và sử dụng học phí; miễn, giảm học phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 -2021.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ tư pháp;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- TT: TU, HĐND, UBND
tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Bào Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Chuyên viên TH;
- Lưu: VT. TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Văn Vịnh
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực01/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đại trà Lào Cai