Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 14/TTr- STP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là văn bản QPPL) do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2018.

1. Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 48 văn bản, gồm 06 Nghị quyết; 41 Quyết định, 01 Chỉ thị (Có danh mục chi tiết theo Phụ lục số 01 và phụ lục số 03 kèm theo).

2. Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 24 văn bản, gồm 02 Nghị quyết; 22 Quyết định (có danh mục chi tiết theo Phụ lục số 02 và phụ lục số 04 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Phụ lục số 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 06 Nghị quyết

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002

Về việc ban hành quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/7/2018

2.

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; dạy nghề; Y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/01/2018

3.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/01/2018

4.

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/7/2018

5.

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/01/2018

6.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017 - 2018

Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong văn bản

01/9/2018

 

Phụ lục số 02

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 02 Nghị quyết

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

Điều 1 của bản quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi

01/7/2018

2.

Nghị quyết

89/2016/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Điều 18 của bản quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi

01/7/2018

 

Phụ lục số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 42 văn bản (gồm: 41 Quyết định; 01 Chỉ thị)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

305/2002/QĐ-UB ngày 26/7/2002

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15/9/2018

2.

Quyết định

647/2003/QĐ-UBND ngày 24/12/2003

V/v ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

20/8/2018

3.

Quyết định

554/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005

Ban hành quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

25/5/2018

4.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008

Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

15/9/2018

5.

Quyết định

51/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008

Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

09/6/2018

6.

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

10/12/2018

7.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

15/01/2018

8.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Ban hành Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

25/4/2018

9.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề y tế văn hóa, thể thao môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/12/2018

10.

Quyết định

53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Laò Cai thay thế

15/01/2018

11.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

09/6/2018

12.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 23/4/2012

Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

01/3/2018

13.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

Ban hành quy định về quản lý các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, mục tiêu dự án, 07 chương trình, 27 đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

01/01/2018

14.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Ban hành quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/01/2018

15.

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Ban hành Quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/01/2018

16.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 17/08/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/12/2018

17.

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/4/2018

18.

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

01/3/2018

19.

Quyết định

62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy định về đánh giá công chức tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

20/11/2018

20.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

06/7/2018

21.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

03/5/2018

22.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014

Ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15/12/2018

23.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 bãi bỏ

05/11/2018

24.

Quyết định

84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

15/01/2018

25.

Quyết định

89/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

10/02/2018

26.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

10/12/2018

27.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15/7/2018

28.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

20/11/2018

29.

Quyết định

72/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

05/9/2018

30.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

03/11/2018

31.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

10/02/2018

32.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử sụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh thay thế

15/01/2018

33.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/22016

Ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

05/11/2018

34.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15/7/2018

35.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

20/4/2018

36.

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15/7/2018

37.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

03/11/2018

38.

Quyết định

91/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

Ban hành quy định xét tặng Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/11/2018

39.

Quyết định

111/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết đính số 44/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 cùa UBND tỉnh Lào Cai thay thế

09/01/2018

40.

Quyết định

136/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

05/01/2018

41.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 và Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 sửa đổi một số điều của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

03/11/2018

42.

Chị thị

03/2009/CT-UBND ngày 27/7/2009

Về việc ngầm hóa hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Laò Cai thay thế

15/01/2018

 

Phụ lục số 4

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 22 Quyết định

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 5; Khoản 5, Khoản 6, Điều 7 củabản Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/01/2018

2.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điểm b khoản 1 Điều 8; Điểm a khoản 2 Điều 9; Điểm a khoản 2 Điều 11 củabản Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

01/01/2018

3.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12 củabản quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ

15/01/2018

4.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Điều 1 bản quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

01/01/2018

5.

Quyết định

91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Điểm 1.1, khoản 1 mục I Phụ lục số II;

- Điểm 1.1, khoản 1 mục I Phụ lục số III;

- Điểm 1.1, khoản 1 mục I Phụ lục số IV;

- Điểm 1.1, khoản 1 mục II Phụ lục số VIII;

- Điểm 1.1, khoản 1 mục II Phụ lục IX;

- Điểm 1.1, khoản 1 mục II Phụ lục số X;

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 mục I, Phụ lục số XI;

- Khoản 1, điểm 2.1 khoản 2, điểm 3.1 khoản 3, điểm 4.1 khoản 4, mục I Phụ lục số XII;

- Khoản 1, điểm 2.1 khoản 2, điểm 3.1 khoản 3, điểm 4.1 khoản 4 mục I Phụ lục số XIII;

- Khoản 1, điểm 2.1, khoản 2, điểm 3.1, khoản 3, điểm 4.1 khoản 4 mục I Phụ lục số XIV;

- Khoản 1, điểm 2.1, khoản 2, điểm 3.1, khoản 3, điểm 4.1 khoản 4 mục I Phụ lục số XV;

- Số thứ tự 98, 145, 149; 241, 246, 288, 291, 299, 302, 304, 314,326, 334, 349, 379, 412, 417, 444, 532, 539, 540, 588, 589, 590 mục 5 phụ lục số II, III, IV;

- Số thứ tự 6, 8, 10, 14, 44, 45, 52 mục 5 phụ lục số V, VI, VII;

- Số thứ tự 15, mục 6, phụ lục số V, VI, VII;

- Số thứ tự 26, 45 mục 4 phụ lục số V, VI, VII; số thứ tự 86 mục 4 phụ lục số VIII, IX, X;

- Số thứ tự 8, 12, 15 mục 9 phụ lục số II, III, IV;

- Số thứ tự 1 mục 9 phụ lục số V, VI, VII;

- Số thứ tự 12 mục 9 phụ lục số VIII, IX, X;

- Số thứ tự 21, 24 mục 8 phụ lục số II, III, IV;

- Số thứ tự 43, 46, mục 2 phụ lục số V, VI, VII;

- Số thứ tự 64, 74, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mục 2.1 phụ lục số II, III, IV;

- Giá đất tại vị trí các đường nhánh trong khu B6 kéo dài (đoạn từ B7-B10) thuộc phường Bắc Lệnh, thành Phố Lào Cai thuộc Phụ lục số II, Phụ lục số III, Phụ lục số IV;

- Giá đất của 132 lõi đất tại Phụ lục số XVI;

- Giá đất tại Đường sau chợ, đoạn từ đường phía Tây chợ về cầu treo Nà Uốt (phía sau chợ), thuộc xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (số thứ tự 34 mục 4 Phụ lục số V, Phụ lục số VI, Phụ lục số VII);

- Giá đất tại Đường Phong Hải đi Thái Niên từ nhà ông Thủy đến giáp đất Thái Niên, thuộc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (số thứ tự 102 mục 2 Phụ lục số II, Phụ lục số III, Phụ lục số IV);

- Số thứ tự 52 khoản 1, số thứ tự 90 mục 2.1 khoản 2, số thứ tự 104 điểm 2.2 khoản 2, số thứ tự 130 điểm 2.3 khoản 2, số thứ tự 101điểm 2.2, số thứ tự 125 điểm 2.3 khoản 2, số thứ tự 86 điểm 2.1 khoản 4, số thứ tự 29 điểm 8.1 khoản 8, số thứ tự 37 điểm 9.1 khoản 9 Phụ lục số II.

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bãi bỏ

08/01/2018

6.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2 Điều 1; Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 14; Điều 15 của bản Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

25/3/2018

7.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Điểm đ khoản 11, Điều 2 của bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

05/01/2018

8.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; khoản 8 Điều 2 của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

05/01/2018

Khoản 10 Điều 2 của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh sửa đổi

25/10/2018

9.

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 1 của bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

05/01/2018

10.

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Khoản 4 Điều 3 của bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

05/12/2018

11.

Quyết định

71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số thứ tự 1, Mục V.4 phụ lục số I, II, III; Mục III, phụ lục số I, II, III

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

08/01/2018

12.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”giai đoạn 2016 – 2020

Khoản 4 điều 8 của bản quy định về phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”giai đoạn 2016 – 2020.

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/01/2018

13.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Điều 6; Điểm đ Khoản 1 Điều 7; Điểm a Khoản 2 Điều 8; Khoản 5 Điều 8; Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Điều 12; Khoản 1 Điều 13 của bản Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

25/5/2018

14.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai

- Điều 2 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai,

- Khoản 5 Điều 2 của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

25/10/2018

15.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020

Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Điểm b khoản 2 Điều 10; Điểm a khoản 2 Điều 12; Khoản 2Điều 13; Điều 14; Khoản 1, khoản 2 Điều 15; Điều 17 của bản Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/6/2018

16.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Điều 3 củabản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

01/8/2018

17.

Quyết định

86/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020

Điều 2; Khoản 3 Điều 4 của Quyết định

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

05/11/2018

18.

Quyết định

90/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học- nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 ; Khoản 1 Điều 6 của bản quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học- nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/6/2018

19.

Quyết định

105/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điểm b khoản 3 Điều 6; Điều 9 của bản quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/6/2018

20.

Quyết định

106/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Điều 8; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Khoản 2, Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của bản quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi

15/6/2018

21.

Quyết định

108/2016/QĐ/UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đổi với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 1; Điều 2; Điều 3 của bản quy định mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đổi với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 sửa đổi

20/02/2018

22.

Quyết định

110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Số thứ tự 1.4, mục IV phụ lục số XVIII;

- Mục II, phụ lục số II.a;

- Số thứ tự 3, mục II phụ lục số II.a, III.a, IV.a;

- Số thứ tự 2.1, mục III phụ lục số XVIII;

-Số thứ tự 2.4, mục III phụ lục số XVIII;

- Số thứ tự 01 Mục I Phụ lục II.a, III.a, IV.a;

- Số thứ tự 03 Mục I, Phụ lục II.a, III.a, IV.a;

- Số thứ tự 04 Mục I, Phụ lục II.a, III.a, IV.a;

- Số thứ tự 05 Mục I, Phụ lục II.a, III.a, IV.a

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

08/01/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu321/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu321/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành30/01/2019
       Ngày hiệu lực30/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực