Quyết định 91/2016/QĐ-UBND

Quyết định 91/2016/QĐ-UBND Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Giải thưởng Báo chí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT, GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đi bổ sung một s điu của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật S hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đng nhân dân tnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật; Giải thưởng Báo chí Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tại Tờ trình s: 131/TTr-SVHTTDL ngày 22/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2016 và thay thế Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai; Quyết định số 655/QĐ-UB ngày 31/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí; Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức tiền thưởng cho Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai; Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QLPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Lào Cai;
- Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT; GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chí đánh giá, chấm điểm; quy trình và hồ sơ xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật (gồm: Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, Gii thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng) và Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai: Áp dụng cho các tác giả có hộ khu thường trú tại tnh Lào Cai và các tác phẩm đã được công bố, xut bản dưới mọi hình thức theo đúng quy định của Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng: Áp dụng cho các tác gi, nhóm tác gilà công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có tác phẩm Văn học - Nghệ thuật sáng tác về tnh Lào Cai.

3. Giải thưởng Báo chí Lào Cai: Tác gi, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm Báo chí viết về Lào Cai đã được đăng ti trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Lào Cai hoặc của Trung ương hàng năm.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng các giải thưởng.

Điều 3. Thời gian xét tặng và công bố giải thưởng

1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai được xét và công bố mỗi năm 01 (một) lần vào tháng 3 (dịp tổ chức Hội nghị tổng kết Văn học Nghệ thuật hàng năm).

2. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng được xét và công b05 năm 01 (một) ln vào tháng 11 (năm diễn ra Đại hội Văn học - Nghệ thuật).

3. Giải thưởng Báo chí Lào Cai được xét và công bố mỗi năm 01 (một) lần vào dịp kniệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6).

Điều 4. Quyền lợi của người được tặng thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hoặc Giải thưởng Báo chí Lào Cai

Tác giả, nhóm tác giả được tặng thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hoặc Giải thưởng Báo chí Lào Cai được nhận Bng chứng nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai hoặc Bằng chng nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng hoặc Bng chứng nhận Giải thưởng Báo chí Lào Cai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh tặng kèm theo tiền thưởng quy định tại Điều 16 và 25 của quy định này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét tặng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

2. Việc tổ chức xét tặng phải bảo đm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

3. Mỗi tác giđược gửi tác phẩm dự giải ở nhiều loại nhưng chđược trao 01 giải cao nhất trong số tác phẩm đoạt giải.

Điều 6. Trường hợp không được dự xét giải thưởng

1. Đối với Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật:

a) Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đã được các Bộ, ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương hoặc các tỉnh, thành phố trao giải thưởng, các tác phẩm đã được nhận "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật;

b) Các tác phẩm nghệ thuật mang yếu tố nước ngoài rõ nét như:

Tác phẩm, công trình sáng tác bằng tiếng nước ngoài, tác phẩm múa và ca khúc bằng nhạc nước ngoài; tranh, ảnh, kiến trúc miêu tả khung cảnh, thiết kế văn hóa nước ngoài;

c) Tác phẩm, công trình có quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

d) Tác phẩm, công trình của tác giả đang trong thời kỳ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo tr lên;

đ) Tác phẩm, công trình do cá nhân tác giả tự in ấn, không đủ thủ tục cấp phép xut bn và không phát hành rộng rãi;

e) Tác phẩm, công trình đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác gi.

2. Đối với Giải thưởng Báo chí Lào Cai:

Tác phẩm Báo chí đã được trao giải tại các cuộc thi chuyên đề của tnh, của khu vực và của Trung ương.

Điều 7. Thẩm quyền xét tặng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai là cơ quan ch trì vic xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

Điều 8. Quy định sử dụng tác phẩm tham dự Giải

1. Tác phẩm đạt giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Hội đồng giải thưởng được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

2. Bn quyn tác phẩm thuộc về tác giả. Hội đồng giải thưởng không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

3. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả, vi phạm tính trung thực, tác giả vi phạm đạo đức trong quá trình tác nghiệp và vi phạm các quy định của pháp luật, Hội đồng giải thưởng sẽ trình UBND tnh thu hồi tiền giải thưởng và Bằng chứng nhận.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Điều 9. Điều kiện xét tặng

1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai:

Là các tác phẩm Văn học - Nghệ thuật đã được công bdưới các nh thức gồm: In thành sách, đã được triển lãm, biểu diễn phục vụ công chúng, truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng từ cấp tnh trở lên, đã xây dựng thành công trình từ ngày 01/12 năm trước đến 30/11 năm sau.

2. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng:

Là các tác phẩm Văn hc - Nghệ thuật đã được công bố dưới các hình thức gồm: In thành sách, đã được triển lãm, biểu diễn phục vụ công chúng, truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng tcấp tỉnh trở lên, đã xây dựng thành công trình, tác phẩm chưa được gửi tham dự Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng ln nào.

Điều 10. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm tác phẩm

Việc xét tặng giải thưởng được thực hiện thông qua việc đánh giá, chấm đim các tác phẩm, công trình theo các tiêu chí về giá trị của tác phẩm, bao gồm:

1. Giá trị nội dung: Tất cả các tác phẩm, công trình phải có đề tài sáng tác về tnh Lào Cai, mang tư tưởng tiến bộ, nội dung trong sáng, lành mạnh, giàu chất nhân văn, không trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của Nhân dân; phn ánh cuộc sng, đất nước, con người Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc Lào Cai nói riêng; Thể hiện truyn thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; Phản ánh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Giá trị nghệ thuật: Có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của cá nhân về cấu trúc tác phẩm, hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ biểu hiện, trên cơ sở phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, văn hiến Việt Nam, bn sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Lào Cai.

3. Giá trị sử dụng: Tác phẩm đã khẳng định được sức sống trong lòng công chúng, được công chúng thưởng thức mến mộ và đọng lại những giá trị về tư tưởng, thm m và tính nhân văn trong lòng công chúng

Điều 11. Loại hình xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật

1. Văn xuôi: Truyện, tiểu thuyết, ký, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về văn xuôi.

2. Thơ: Thơ trữ tình, trường ca, truyện thơ, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về thơ.

3. Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc;

4. Nhiếp ảnh: Tác phẩm nhiếp ảnh; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về nhiếp ảnh;

5. Múa: Vmúa, kịch múa, các thể loại múa độc lập, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về múa.

6. Mỹ thuật: Tác phẩm thuộc các loại hình mthuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trang trí, tượng đài, tranh hoành tráng); công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật;

7. Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian.

8. Sân khấu: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, kịch thơ, kịch hát, kịch hình thể..., Kịch bản sân khấu, kịch bản chuyển thể được dàn dựng và công diễn, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu.

9. Điện ảnh: Phim truyện, phim tài liệu khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh, kịch bản được dựng thành phim và được công chiếu.

10. Kiến trúc: Đồ án thiết kế, đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội, ngoại thất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.

Điều 12. Hồ sơ và thể thức tác phẩm xét tặng

1. Hồ sơ đăng ký dự xét giải thưởng bao gồm:

a) Bn đăng ký dự xét giải thưởng của tác giả, nhóm tác gi;

b) Các tác phẩm, công trình dự xét giải thưởng theo thể thức quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thể thức tác phẩm, công trình dự xét giải thưởng:

a) Văn xuôi: Các tác phẩm đã được công btrên lãnh thổ Việt Nam, tác phẩm được in lần đầu. Ngoài các tác phẩm đã xuất bản thành sách, các tác phẩm lphải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 hoặc phô tô bản in trên các sách, báo, tạp chí.

b) Thơ: Thể thức như văn xuôi.

c) Âm nhạc: Phải có bn nhạc; khí nhạc phải có tổng phổ kèm theo băng, đĩa tiếng; biu diễn phải có băng, đĩa tiếng.

d) Nhiếp ảnh: Tác phẩm lẻ in phóng cỡ 25cm x 38cm trlên; không chấp nhận ảnh ghép, ảnh kỹ thuật số, ảnh kỹ xảo điện tử.

đ) Múa: Phải kèm theo băng, đĩa hình của một tác phẩm hoàn chnh.

e) Mthuật: Cỡ tranh 40cm x 60cm trlên, có lồng khung; tác phẩm điêu khc, tác phẩm tượng đài phải có ảnh chụp không gian 3 chiu.

g) Văn ngh dân gian: Ththức như Văn xuôi và Thơ.

h) Sân khấu: Phải có kịch bản văn học, băng hình đã được sản xuất và quảng bá (trao giải đối với tác giả kịch bản và đạo diễn).

i) Điện ảnh: Ththức như Sân khấu.

k) Kiến trúc: Gồm các bản vthiết kế cho một công trình, bản vẽ phối cnh hoặc mô hình tng th, ảnh chụp nội ngoại thất đã thực hiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả (c 30 x 45cm)

Những công trình nghiên cứu, lý luận phê bình thuộc các chuyên ngành nêu trên, thể thức tham gia dự thưởng giống như Văn xuôi.

3. Tiếp nhận hsơ dự xét giải thưởng:

a) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự xét giải thưởng: SVăn hóa, thể thao và Du lịch tnh Lào Cai.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét gii thưởng: Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Giải thưởng được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Điều 13. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng (sau đây gọi tắt là Hội đồng giải thưởng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định thành lập theo đề xut của Cơ quan thường trực Hội đồng giải thưởng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hội đng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét và trao giải thưởng.

2. Thành phn Hội đồng giải thưởng:

a) Thường trực Hội đồng giải thưởng gồm 05 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng giải thưởng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giải thưởng: Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tnh;

- 03 Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tnh ủy; Phó giám đốc SNội vụ; Chtịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

b) Ủy viên Hội đồng gồm 11 thành viên: Là đại diện một scơ quan, tổ chức cấp tnh có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành; các chuyên gia; các văn nghệ scó uy tín và đại din các sở, ban, ngành chức năng được mời theo yêu cầu và nội dung xét giải.

3. Chủ tịch Hội đồng giải thưởng quyết định thành lập Hội đồng sơ khảo hoặc Ban giám khảo chuyên ngành. Mỗi Ban Giám khảo chuyên ngành có 01 thành viên tham gia trong Hội đng giải thưởng (xét chung khảo).

4. Chủ tịch Hội đồng xét tặng quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm từ 05 đến 07 thành viên, là công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, S Văn hóa, Ththao và Du lịch và Hội Văn học - Nghthuật tnh Lào Cai.

Điều 14. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng giải thưởng

1. Hội đồng Giải thưởng được thành lập theo từng đt xét tặng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín.

3. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên Hội đồng, trong đó có Chtịch Hội đng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu.

4. Hội đồng xem xét, thảo luận đối với từng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Quy định này.

5. Hội đồng xét tặng chung kho chxem xét và công nhận kết quả của Hội đồng sơ khảo trình lên.

6. Các thành viên trong Hội đồng Giải thưởng nếu có tác phẩm, công trình đăng ký dự xét gii thưởng thì không được tham gia bình xét và chấm điểm tác phẩm, công trình của mình và của nhóm tác giả mà mình cùng tham gia.

Điều 15. Quy trình tuyển chọn, thẩm định và chấm Giải

1. Tác phẩm tham gia xét tặng giải thưởng phải ghi đầy đủ các thông tin về tên tác gi/nhóm tác gi, bút danh, địa ch, tên tác phẩm, thể loại của tác phẩm, năm công bố, nơi công bố, phương tiện công bố tác phẩm; tác phẩm Văn học - Nghệ thuật dự thi kèm theo bài viết tóm tắt nội dung có độ dài dưới 1.000 từ thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp danh sách tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cho việc tuyển chọn vòng sơ khảo, chung khảo.

3. Chấm vòng sơ khảo: Hội đồng sơ khảo có trách nhiệm đọc, chấm điểm và thống nhất xếp loại từ cao xung thấp theo Quy chế hoạt động hàng năm của Giải và Quy địnhy, sau khi có kết quả Hội đồng sơ khảo lập biên bản kèm theo danh sách chấm điểm gửi cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng.

4. Chấm vòng chung khảo: Các thành viên của Hội đồng Giải thưởng thẩm định và chấm đim các tác phẩm, công trình dự Gii do Hội đồng sơ khảo trình theo Quy chế hoạt động của Giải và Quy định này; thống nhất xếp hạng các tác phẩm đoạt Giải theo thứ tự từ cao xuống thấp đi với mỗi loại hình Văn học - Nghệ thuật.

Điều 16. Cơ cấu và mức thưởng

a) Cơ cấu, số lượng và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích.

- Giải A: 05 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải B: 03 lần mức lương cơ sở/gii;

- Giải C: 02 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải khuyến khích: 01 lần mức lương cơ sở/giải.

b) Cơ cấu, số lượng và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng: Một (01) giải A; một (01) giải B; một (01) giải C.

- Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải B: 10 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải C: 4 lần mức lương cơ sở/gii;

Điều 17. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả và tặng thưởng

Cơ quan thường trực Hội đồng giải thưởng lập hồ sơ gửi Thường trực Hội đng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Quyết định tặng thưởng, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Danh sách tác phẩm, tác giđược trao giải; Biên bản họp xét trao giải; Biên bn kiểm phiếu.

Điều 18. Kinh phí tổ chức

Kinh phí Giải thưởng và kinh phí phục vụ công tác tổ chức Giải được cấp từ ngân sách tỉnh do cơ quan thường trực Giải thưởng lập dự toán, Si chính thm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Mục 2. GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ LÀO CAI

Điều 19. Điều kiện xét tặng

1. Về tác gi, nhóm tác giả:

Là công dân Việt Nam có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không vi phạm các quy định về đạo đức nghnghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh về Lào Cai đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tnh và trong nước.

2. Về tác phẩm:

a) Tác phẩm Báo chí xuất sắc phản ánh về Lào Cai đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tnh và trong nước từ ngày 01/01-31/12 hàng năm.

b) Những tác phẩm đã được đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được thực hiện trước năm xét thưởng mà chưa tham dự thì được gộp vào các kỳ sau (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01-31/12 hàng năm) để thành tác phẩm hoàn chnh tham dự Giải thưởng.

Điều 20. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm tác phẩm

1. Về nội dung:

a) Tác phẩm báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tnh và đất nước; phn ánh việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tnh, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phản ánh kịp thời, trung thực đời sng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tnh.

Khuyến khích các tác phẩm báo chí biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhằm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao.

b) Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan chức năng về vấn đtác phẩm phản ánh.

2. Về chất lượng và hiệu quxã hội của tác phẩm

a) Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, có tính phát hiện, tính định hướng dư luận và hiệu quả xã hội cao;

b) Đề cập đến những vấn đề Đng, Nhà nước và nhân dân quan tâm;

c) Tác phẩm biểu dương gương điển hình tiên tiến, nhân tmới phải được cơ quan qun lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế;

d) Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan thẩm quyn kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khc phục;

e) Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử... còn nhng ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thm quyền chuyên ngành thm định.

3. Về hình thức thể hiện:

a) Đối với Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 k) của tác giả hoặc nhóm tác gicùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ nhng bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

b) Đối với Báo nói (phát thanh): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ; Âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đm chất lượng, hấp dẫn; Thời lượng tác phẩm không quá 60 phút;

c) Đối với Báo hình (truyền hình): Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cu chất lượng; Thời lượng tác phẩm không quá 60 phút;

d) Đối với ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh bao gồm nh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, được thể hiện bng ảnh màu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chtuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự nh không quá 10 nh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản.

- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính.

đ) Đối với báo điện t: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in); thhiện được đặc trưng của báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác gihoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Điều 21. Loại hình xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai

a) Báo in gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, Xã luận, bình luận, chuyên luận, Phóng sự, phóng sự điu tra, ký báo chí, ghi chép;

b) Báo nói gồm: Bài phn ánh, phng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp, Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký;

c) Báo hình gồm: Phóng sự, ký sự, Bình luận, giao lưu, tọa đàm, Phim tài liệu truyền hình;

d) Báo điện tử gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép;

e) Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

Điều 22. Hồ sơ và thể thức tác phẩm xét tặng

1. Hồ sơ đăng ký dự xét giải thưởng bao gồm:

a) Bản đăng ký dự xét giải thưởng của tác giả, nhóm tác giả;

b) Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng theo thể thức quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Thể thức tác phẩm dự xét giải thưởng:

a) Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ thì phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bng tiếng nước ngoài, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số phải có bn dịch ra tiếng Việt.

b) Đối với tác phm phát thanh: phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa ch ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng kèm theo văn bản phần lời của tác phm. Nếu tác phẩm thể hiện bng tiếng nước ngoài, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số phải có bn dịch ra tiếng Việt.

c) Đối với tác phẩm báo hình: phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng kèm theo bản thuyết minh. Nếu tác phẩm thể hiện bằng tiếng nước ngoài, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số phải có thuyết minh hoặc phụ đề bằng tiếng Việt.

d) Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với nh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh, kích cỡ ảnh từ 13cm x 18cm tr lên.

3. Tiếp nhận hồ sơ dự xét giải thưởng:

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự xét gii thưởng: Hội Nhà Báo tnh Lào Cai.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét giải thưởng: Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Giải thưởng được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Điều 23. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai (sau đây gọi tắt là Hội đồng giải thưởng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định thành lập theo đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đng (Hội nhà báo tnh Lào Cai). Hội đồng giải thưởng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh về việc tổ chức xét và trao giải thưởng.

2. Thành phần Hội đồng giải thưởng:

a) Thường trực Hội đồng gii thưởng gồm 05 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng giải thưởng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chtịch thường trực Hội đồng giải thưởng: Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Lào Cai;

- 03 Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tnh ủy; Phó giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc SThông tin và Truyền thông.

b) Ủy viên Hội đồng giải thưởng gồm 11 thành viên: Là đại diện một số cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành Báo chí; các nhà Báo có uy tín và đại diện các s, ban, ngành chức năng được mời theo yêu cầu nội dung xét giải.

3. Chtịch Hội đồng giải thưởng quyết định thành lập Hội đồng sơ kho hoặc Ban giám khảo chuyên ngành. Mỗi Ban Giám khảo chuyên ngành có 01 thành viên tham gia trong Hội đồng giải thưởng (xét chung khảo).

4. Chủ tịch Hội đồng giải thưởng quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm từ 03 đến 05 thành viên, là cán bộ công chức và viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà Báo tỉnh.

5. Hội đồng gii thưởng làm việc theo nguyên tc được quy định tại Điều 14 của Quy định này.

Điều 24. Quy trình tuyển chọn, thẩm định và chấm Giải

1. Tác phẩm tham gia xét tặng giải thưởng phải ghi đầy đủ các thông tin về tên tác giả/nhóm tác gi, bút danh, địa ch, tên tác phẩm, thể loại của tác phẩm, năm công bố, nơi công bố, phương tiện công bố tác phẩm; tác phẩm Báo chí tham gia dự giải.

2. Hội Nhà báo tnh là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp danh sách tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cho việc tuyển chọn vòng sơ khảo, chung khảo.

3. Chấm vòng sơ khảo: Hội đồng sơ khảo có trách nhiệm đọc, chấm điểm và thống nhất xếp loại từ cao xuống thấp theo Quy chế hoạt động hàng năm của Giải và Quy định này, sau khi có kết quả Hội đồng sơ khảo lập biên bản kèm theo danh sách chấm điểm gửi cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng.

4. Chấm vòng chung khảo: Các thành viên của Hội đồng Giải thưởng thẩm định và chấm điểm các tác phẩm dự Giải do Hội đồng sơ khảo trình theo Quy chế hoạt động của Giải và Quy định này; thống nhất xếp hạng các tác phẩm đoạt Giải theo thtự từ cao xuống thấp đối với mỗi loại hình Báo chí.

Điều 25. Cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Báo chí Lào Cai: Một (01) giải A, hai (02) giải B, ba (03) giải C, bốn (04) giải khuyến khích.

- Giải A: 05 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải B: 03 ln mức lương cơ sở/giải;

- Giải C: 02 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải khuyến khích: 01 lần mức lương cơ sở/giải.

Điều 26. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả và tặng thưởng

Cơ quan thường trực Hội đồng giải thưởng lập hồ sơ gửi Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Quyết định tặng thưởng, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Danh sách tác phẩm, tác giđược trao gii; Biên bản họp xét trao giải; Biên bn kiểm phiếu.

Điều 27. Kinh phí tổ chức

Theo quy định tại Điều 18 của Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. SVăn hóa, Ththao và Du lịch là Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật theo quy định tại Điều 13 của Quy định này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo;

c) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến Giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham dự giải, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện Quy định này;

d) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng, tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng;

đ) Giải quyết khiếu nại và trả lời bng văn bản theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh ra quyết định thu hồi giải và xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định tại Quy định này và văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hội Nhà báo tnh Lào Cai là Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai có trách nhiệm:

a) Trình Ủy ban nhân dân tnh thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai theo quy định tại Điều 23 của Quy định này.

b) Ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo;

c) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến Giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

d) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Gii thưởng, tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng;

đ) Giải quyết khiếu nại và trả lời bằng văn bản theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh ra quyết định thu hồi giải và xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phm các quy định tại Quy định này và văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Giải thưởng, tham mưu cấp thẩm quyền btrí kinh phí thực hiện Giải thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm của tnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải thưởng theo chế độ hiện hành.

4. SNội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng):

Xét duyệt, thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tác gi, tác phẩm do cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng trình khen theo quy định.

5. S Thông tin và truyền thông:

a) Ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Giải thưởng;

b) Kiểm tra việc thực hiện Quy chế này của các cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải thưởng theo các quy định của pháp luật về báo chí.

6. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Cổng Thông tin điện tử Lào Cai: Tuyên truyn các nội dung về xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 29. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các S, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí tnh, Hội Văn học Nghệ thuật tnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tnh trong việc tổ chức trin khai thực hiện và tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2016
Ngày hiệu lực18/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu91/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành07/09/2016
       Ngày hiệu lực18/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2016/QĐ-UBNDquy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí Lào Cai