Quyết định 647/2003/QĐ-UB

Quyết định 647/2003/QĐ-UB quy định về thi đua khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/2003/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG “PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết đinh số 597/QĐ-UB ngày 27/11/2003 của UBND tỉnh Quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UB ngày 8/3/2003 về việc triển khai chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tỉnh Lào Cai năm 2003;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về thi đua khen thưởng trong "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004.

Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG “PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 647/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu của phong trào thi đua:

- Động viên, khuyến khích nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc Văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, mỗi địa phương; không ngừng hoàn thiện hương ước, quy ước ở cơ sở; cùng nhau đoàn kết, thông nhất xây dựng đời sống Văn hóa ngày càng phong phú.

- Xây dựng môi trường sống trong lành, giàu tình làng nghĩa xóm trong các thôn, bản, tổ dân phố, thị tứ; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Lào Cai.

- Phấn đấu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng tham gia thi đua:

1. Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các xã);

2. Các làng, thôn, bản, thị tứ, tổ dân phố (sau đây gọi chung là các làng);

3. Các hộ gia đình.

Điều 3. Các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng được xét tặng thưởng hàng năm:

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh;

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Chứng nhận xã, phường, thị trấn Văn hóa của huyện, thị xã;

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã

5. Chứng nhận thôn, bản, thị tứ, tổ dân phố Văn hóa của xã, phường, thị trấn;

6. Chứng nhận hộ gia đình Văn hóa của xã, phường, thị trấn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn khen thưởng:

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh: Tặng cho các xã dẫn đầu trong các khu vực: Vùng I, vùng II, vùng III, vùng đô thị có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Băng khen.

- Vượt chỉ tiêu kế hoạch giao về xây dựng Gia đình Văn hóa, làng Văn hóa 20% hoặc có 100% làng Văn hóa.

- Có các đội văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả và đã được giải trong các cuộc thi cấp tỉnh.

- Không còn hộ đói, giảm hộ nghèo vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm.

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Tặng cho xã tiêu biểu nhất thuộc 4 vùng của tỉnh và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phải có 2 năm liền được công nhận đạt tiêu chuẩn Văn hóa.

- Đã được huyện hoặc thị xã tặng giấy khen.

- Có đội văn nghệ, hoặc thể thao đạt giải ở cấp huyện hoặc thị xã trở lên.

b) Tặng cho làng tiêu biểu nhất trong mỗi xã được tặng Cờ hoặc Bằng khen của tỉnh và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phải có 3 năm liền được công nhận là thôn, bản, tổ dân phố Văn hóa;

- Đã được huyện, thị xã tặng giấy khen;

- Có đội văn nghệ hoặc thể thao đạt giải ở cấp huyện, thị xã trở lên.

c) Tặng cho 1 gia đình tiêu biểu nhất trong mỗi làng được tặng Bằng khen của tỉnh và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phải có 3 năm liền được công nhận đạt tiêu chuẩn Văn hóa;

- Đã được huyện, thị xã tặng Giấy khen.

3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã tặng giấy chứng nhận cho xã Văn hóa đạt tiêu chuẩn sau:

+ Có 60% số làng đạt chuẩn Văn hóa đối với vùng III;

+ Có 70% số làng đạt chuẩn Văn hóa đối với vùng II;

+ Có 80% số làng đạt chuẩn Văn hóa đối với vùng I;

+ Có 90% số làng đạt chuẩn Văn hóa đối với đô thị.

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã:

a. Tặng cho làng Văn hóa đạt tiêu chuẩn sau:

- Làng trong xã được công nhận đạt tiêu chuẩn Văn hóa;

- Được Ủy ban nhân dân xã công nhận đạt danh hiệu Văn hóa 2 năm liên tục;

- Có các đội văn nghệ, thể thao tham gia hội diễn, thi đấu đạt giải của huyện hoặc thị xã trở lên.

b) Tặng cho Hộ gia đình Văn hóa đạt tiêu chuẩn sau:

- Hộ trong làng được công nhận đặt tiêu chuẩn Văn hóa;

- Được xã công nhận là gia đình văn hóa 2 năm liên tục trở lên;

- Là hộ tiêu biểu nhất trong làng;

4. Chứng nhận làng, hộ gia đình Văn hóa của Chủ tịch UBND các xã:

a) Làng Văn hóa phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, không còn hộ đói; giảm hộ nghèo vượt chỉ tiêu được giao hoặc không còn hộ nghèo.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội của cấp trên; có hương ước, quy ước và thực hiện nghiêm các Quy định đó;

- Không có người: Nghiện ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha, mại dâm, trộm cắp, đánh chửi nhau và mắc các tệ nạn xã hội khác;

- Thôn bản vệ sinh sạch đẹp, thường xuyên tổ chức được các hoạt động tập thể về văn hóa, văn nghệ, thể thao, có điểm sinh hoạt văn hóa, sân chơi thể thao, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế tại địa phương;

- Có 80% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa ở vùng III;

- Có 85% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa ở vùng II;

- Có 90% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa ở vùng I;

- Có 95% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa ở đô thị.

b) Hộ gia đình Văn hóa phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, của gia đình đối với nhà nước và địa phương;

- Gia đình hòa thuận, vợ chồng chung thủy, con cái chăm ngoan, nuôi dạy con tốt, không có người bỏ học trong độ tuổi quy định đến trường;

- Ăn, uống, ở hợp vệ sinh, không nhốt gia súc (trâu, bò, lợn...) dưới gầm sàn. Không vi phạm pháp luật như: Đánh bạc, trộm cắp, đánh nhau, không trồng thuốc phiện, không nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội khác;

- Thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy ước, hương ước thôn bản. Có thu nhập đảm bảo mức sống trung bình trở lên;

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện khen thưởng:

- Trích từ quỹ thi đua - khen thưởng của UBND các cấp theo Quyết định số 597/2003/QĐ-UB ngày 27/11/2003 của UBND tỉnh Quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đối với xã có khó khăn, kinh phí phát hành các chứng chỉ hộ gia đình, làng Văn hóa do quỹ thi đua - khen thưởng của cấp huyện, thị xã cấp và in ấn theo mẫu chung của Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh Lào Cai.

Điều 6. Đăng ký thi đua: Các hộ gia đình và tập thể phải có đăng ký thi đua thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa" trong tháng 1 hàng năm. Hộ gia đình đăng ký với trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố; thôn, bản, tổ dân phố đăng ký với xã, phường, thị trấn; xã, phường, thị trấn đăng ký với huyện, thị xã và huyện, thị xã đăng ký với tỉnh (qua Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao). Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổng hợp danh sách đăng ký của các huyện, thị xã báo cáo với Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh trong tháng 2 hàng năm.

Điều 7. Tổng kết và khen thưởng:

- Việc bình xét đề nghị khen thưởng tiến hành theo trình tự từ cơ sở lên đến cấp tỉnh như khi đăng ký thi đua (thực hiện theo đúng quy định về quy trình xét khen thưởng tại Công văn số 762/TĐKT ngày 20/8/2003 cua Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Lào Cai).

- Tổng kết và khen thưởng Phong trào "Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" được UBND các cấp thực hiện hàng năm cùng với tổng kết thực hiện 6 Chương trình hướng về cơ sở.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

1. Bản thành tích hộ gia đình và tập thể có xác nhận của chính quyền địa phương.

2. Biên bản của thôn, bản, tổ dân phô; Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã.

3. Tờ trình đề nghị khen thưởng; hồ sơ xét khen thưởng gửi về Hội đồng thi đua - khen thưởng và Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp xét duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm, chỉ đạo các xã, phường, thôn, bản, và Hội đồng thi đua – khen thưởng của huyện, thị xã tổ chức thực hiện phong trào thi đua "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", theo đúng các Quy định tại Quyết định này, hàng năm xét khen thưởng và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các xã, các làng và hộ gia đình, đạt thành tích theo quy định tại Điều 4 trong Quyết định này.

Điều 10. Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh Lào Cai) phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định thành tích của các tập thể do cấp huyện, thị xã đề nghị theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, đề nghị với Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các huyện, thị xã, các ngành có liên quan phản ánh về Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao để tổng hợp trình Chủ tịch UBND xem xét, giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 647/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu647/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 647/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu647/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành24/12/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 647/2003/QĐ-UB khen thưởng Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lào Cai