Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN ngày 14/12/2012 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản thống nhất giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 184/TTr-SNV ngày 25/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBNB tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT TW Đoàn TNCS HCM;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (3b);
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PTHT tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA UBND TỈNH VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của tổ chức đoàn, vì lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.

Mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh là mối quan hệ phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, Công khai, tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 3. Phối hợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

1. UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên, nhất là trong học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. UBND tỉnh tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai Nghị quyết “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017”. Đồng thời, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai Chương trình giáo dục kỹ năng xã hội trong trường học.

3. UBND tỉnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tổ chức các hoạt động giao lưu, mở rộng hợp tác quốc tế của thanh niên, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Điều 4. Phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn và thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

1. UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp (hàng năm hoặc giai đoạn) với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành.

3. UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên cùng cấp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên tại địa phương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo hệ thống Đoàn trực thuộc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Điều 5. Phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi; có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội trực tiếp làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

2. UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đối với hệ thống Nhà thiếu nhi cấp huyện đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Điều 6. Phối hợp xây dựng chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

2. Trong từng giai đoạn cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ban, ngành tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên cho phù hợp. Trong tổ chức thực hiện Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành, thống nhất đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh những chính sách mới, sửa đổi, bổ sung những vấn đề không phù hợp.

3. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của UBND tỉnh.

Điều 7. Phối hợp giám sát, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

1. Cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn, xâm phạm đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của thanh niên; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; được cử đại diện tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện hoạt động giám sát xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông.

1. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; định hướng giá trị cho thanh niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên của Đoàn tích cực tuyên truyền tới nhân dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động cổ vũ, khích lệ nhân dân và thanh thiếu niên tham gia đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 9. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin.

1. Hàng năm hoặc khi cần thiết, UBND tỉnh thông báo về tình hình kinh tế - xã hội; các quyết định, chủ trương, chương trình công tác trọng tâm UBND tỉnh; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh, thiếu nhi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh, làm việc với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Thời gian cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

3. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được mời dự các phiên họp UBND tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan dự các kỳ họp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khi bàn về các chương trình, nội dung có liên quan đến công tác thanh thiếu niên, đồng thời nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. Định kỳ vào tháng thanh niên hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề thanh niên theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020.

6. Các sở, ban, ngành và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết đến tình hình thanh niên để xây dựng chế độ, chính sách, chiến lược về thanh niên cho phù hợp.

Điều 10. Kinh phí hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh do ngân sách tỉnh Lào Cai bảo đảm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

1. Trên cơ sở Quy chế này các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động của đơn vị mình với tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp (có phụ lục danh mục nội dung phối hợp của các sở, ban, ngành với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh kèm theo).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện nội dung phối hợp theo Quy chế này.

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm tổ chức, xây dựng hệ thống Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh về mọi mặt; Định kỳ 6 tháng, 1 năm có trách nhiệm báo cáo về kết quả hoạt động với UBND tỉnh Lào Cai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc có những yêu cầu mới đặt ra, các ý kiến phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để thống nhất với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NỘI DUNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VỚI ĐOÀN TNCS HCM TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

I

Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên

 

 

1

Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên; trợ giúp pháp lý cho thanh niên hộ nghèo, thanh niên ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Sở Tư pháp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

2

Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017.

Ban Dân tộc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

3

Triển khai Đề án Đoàn thanh niên tham gia ATGT (đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT trong đoàn viên thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Ban ATGT tỉnh; Sở GD và ĐT

4

Tổ chức các đợt thi đua trong lao động, sản xuất phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; phòng, chống cháy rừng tại địa phương, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, giảm nhẹ thiên tai.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và MT

5

Tổ chức các đợt tìm hiểu về Đảng, về tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho TN trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn đội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

6

Nâng cao nhận thức cho thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc giai đoạn 2012-2017

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở VHTTDL

II

Tiếp cận học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống:

 

 

1

Tổ chức cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai; Sở GD&ĐT

2

Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng tỷ lệ tốt nghiệp THCS vào học lớp 10; nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT đi học chuyên nghiệp, học nghề.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, UBND các huyện, TP

3

Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

Sở Khoa học và Công nghệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

4

Tổ chức thực hiện tốt Đề án số 27, Đề án số 18 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, khóa XIV.

Sở Nội vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

5

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN cho đội ngũ công chức cho công chức trẻ cấp xã; công chức làm làm tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

Sở Nội vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

6

Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho TN dân tộc thiểu số về du lịch cộng đồng tại các xã phát triển du lịch

SVHTTDL

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

7

Triển khai công tác đào tạo, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho thanh niên (2012-2017).

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

III

Tiếp cận trong lao động, việc làm:

 

 

1

Triển khai Chương trình phối hợp với Sở LĐTBXH giai đoạn 2012-2017; Triển khai công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ TN hộ nghèo, TN dân tộc thiểu số, TN sống vùng khó khăn được đào tạo nghề, tăng tỷ lệ TN được học nghề XK lao động.

SLĐTBXH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

2

Triển khai Chương trình phối hợp với Sở Công thương khuyến khích thanh niên tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.

Sở Công thương

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

3

Triển khai Chương trình phối hợp theo năm học, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở GD&ĐT

4

Phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế tập thể (giai đoạn 2012-2017).

SKH&ĐT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

5

Tổ chức thực hiện Đề án Đoàn thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

SNN&PTNT

6

Tổ chức thực hiện Đề án Làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Lùng Vai - huyện Mường Khương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở Tài chính, Sở KH&ĐT

IV

Tiếp cận văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí:

 

 

1

Xây dựng Chương trình phối hợp với Sở VHTT&DL về khuyến khích sáng tác và phổ biến các tác phẩm có giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ; tăng cường quản lý văn hóa, xử lý kịp thời những sai phạm và ngăn chặn các tác phẩm có nội dung không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên.

SVHTTDL

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, công tác đội cho thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc

3

Chương trình phối hợp về tăng cường các hoạt động sáng tác văn học nhằm giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi giai đoạn 2013-2017.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

4

Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm vận động, kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh cho đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên ở cơ sở (cấp huyện, cấp xã).

SKH&ĐT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

V

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe:

 

 

1

Triển khai công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh, thiếu niên và nhi đồng, ưu tiên tập trung vào các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn về dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng của TN.

Sở Y tế

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

2

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh thiếu niên; định kỳ tổ chức Đại hội thể thao dân tộc thiểu số, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa cơ sở giúp cho thanh niên phát triển toàn diện, lành mạnh.

Sở VHTTDL

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

VI

Phát hiện trọng dụng tài năng; Tiếp cận thông tin

 

 

1

Tham mưu ban hành chính sách về thu hút hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai; chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

2

Chương trình phối hợp thực hiện công tác truyền thông gắn với hoạt động của Đoàn thanh niên, gương TN điển hình trong lao động, học tập, bảo vệ tổ quốc…..

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Đài PTTH, Báo Lào Cai, Sở TT&TT

3

Triển khai Chương trình ứng dụng CNTT trong thanh thiếu niên cơ sở, xây dựng chuyên mục Trang thanh niên Lào Cai (giai đoạn 2014 -2020).

Sở TT&TT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

4

Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UBU hàng năm; tăng thời lượng tin bài trên các tạp chí của tỉnh, internet, cổng thông tin điện tử của tỉnh...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở TT&TT

5

Hàng năm tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên; tổ chức tham vấn thanh niên về các chính sách liên quan thanh, thiếu nhi

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Sở Nội vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2014
Ngày hiệu lực14/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành04/06/2014
       Ngày hiệu lực14/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phối hợp Ủy ban nhân dân Đoàn Thanh niên Lào Cai