Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND phí lệ phí Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị bãi bỏ và ban hành mới lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Đối tượng thu lệ phí:

a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Mức thu lệ phí

a) Đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 150.000 đồng/lần cấp.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 300.000 đồng/lần cấp.

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 30.000 đồng/lần chứng nhận hoặc thay đổi.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng/bản.

b) Đối với việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/lần cung cấp.

3. Phân bổ, sử dụng nguồn thu lệ phí:

Số thu lệ phí để lại đơn vị được giao nhiệm vụ thu 25% để chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí theo chế độ tài chính hiện hành; 75% còn lại nộp ngân sách nhà nước (đơn vị thu lệ phí thuộc cấp tỉnh thì nộp ngân sách tỉnh, đơn vị thu lệ phí thuộc cấp huyện thì nộp vào ngân sách huyện theo phân cấp ngân sách hiện hành).

Điều 2. Bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với các lĩnh vực quy định tại Khoản 8, Mục II, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực13/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành11/07/2014
       Ngày hiệu lực13/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin Kon Tum