Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thuê cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

NGHI QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH NỘI TRÚ DÂN NUÔI; CẤP DƯỠNG, GIÁO VIÊN QUẢN LÝ CÁC LỚP NỘI TRÚ DÂN NUÔI; GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ngân sách năm 2002 và các văn bn hưng dn thi hành Lut Ngân sách nhà c;

Căn c Lut Giáo dc năm 2005;

Căn c Nghđnh s75/2006/NĐ - CP ngày 02/8/2006 ca Chính phủ quy đnh chi tiết và ng dn thi hành một số điu của Lut Giáo dc;

Căn c Quyết đnh số 82/2006/QĐ - TTg ngày 14/4/2006 của Th tưng Chính phv vic điu chnh mc học bng đối vi học sinh, sinh viên ngưi dân tộc thiu số học ti các Trưng ph thông dân tc nội trú và Trưng dự bị đại hc;

Căn cQuyết đnh số 164/2006/QĐ - TTg ngày 11/7/2006 ca Thủ tưng Chính phủ phê duyt danh sách xã đặc bit khó khăn, xã biên gii, an toàn khu vào din đầu tư Chương trình phát trin kinh tế - hi các đặc bit khó khăn vùng đng bào dân tc và miền i giai đon 2006 - 2010;

Căn c Quyết đnh số 301/2006/QĐ - UBDT ngày 27/11/2006 và Quyết đnh số 05/2007/QĐ-- UBDT ngày 06/9/2007 ca y ban Dân tộc công nhn 3 khu vc vùng đng bào dân tc thiu số và min i theo trình đ phát trin;

Sau khi xem xét T trình s81/TTr - UBND ngày 26 tháng 9 năm 2007 ca y ban nhân dân tỉnh Lào Cai v vic ban hành quy đnh chế đđối vi học sinh nội trú dân nuôi, giáo viên qun lý các lp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lp trên đa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thm tra số 39/BC - VHXH ngày 17/10/2007 của Ban Văn hoá - hội ND tỉnh và ý kiến của đại biu ND tỉnh dự k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Phê chun chế đđối vi học sinh nội trú dân nuôi; cp dưng, giáo viên qun lý các lp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tưng áp dụng:

1.1. Hc sinh tiu hc, trung học cơ sở có h khu thuộc các xã, các thôn bn ng đc bit khó khăn và các khu vc II.

1.2. Học sinh ngưi dân tộc thiu số học trung học ph thông ở nội trú ti trưng Ph thông dân tộc nội trú huyn theo ch tiêu giao hàng năm ca y ban nhân dân tỉnh.

1.3. Giáo viên trc tiếp qun lý học sinh nội trú dân nuôi.

1.4. Giáo viên mầm non dân lp ngoài biên chế thuộc các khu vc II, các thôn bn vùng 3 thuộc các khu vc II và các khu vc III.

1.5. Cp dưng các lp học sinh dân tộc thiu số học trung hc phổ thông ở nội trú ti trưng Ph thông dân tc nội trú huyn.

Các đối tưng đang ng chế đ theo Quyết đnh 112/2007/QĐ - TTg ngày 20/7/2007 ca Th tưng Chính ph v chính sách h trợ các dịch v, ci thin và nâng cao đi sống nhân dân, trợ giúp pháp lý đ nâng cao nhn thc pháp lut thuộc Cơng trình 135 giai đon II thì không ng chế đ theo Ngh quyết này.

2. Mc h tr:

2.1. Học sinh ngưi dân tộc thiu số học trung học ph thông ở nội trú ti trưng Ph thông dân tộc nội trú huyn theo chỉ tiêu giao hàng năm ca y ban nhân dân tỉnh đưc hỗ trợ học bổng hàng tháng bng 50% mc học bng của học sinh dân tộc nội trú theo quy đnh hin hành (nh 9 tháng/năm hc);

2.2. Học sinh có h khu thuc các xã, các thôn bn ng đặc bit khó khăn và các khu vc II, phi nội trú ti trưng đưc h trợ 20.000 đ/1 hc sinh/1 tháng thc hc;

2.3. Cp dưng cho các lp hc sinh dân tộc thiu số hc trung hc ph thông ở nội trú ti trưng Ph thông dân tc nội trú huyn đưc h trợ tin công bng 450.000 đ/1 ngưi/1 tháng nh mc 1 cp dưng/1 lp);

2.4. Giáo viên trc tiếp qun lý hc sinh nội trú dân nuôi đưc h trợ 90.000 đ/1 ngưi/1 tháng;

Trưng có từ 10 đến dưi 30 học sinh nội trú đưc bố trí 01 giáo viên qun lý; Trưng có từ 30 học sinh nội trú tr lên thì c tăng thêm 25 học sinh đưc bố trí thêm 01 giáo viên (tối đa không quá 05 giáo viên qun lý/trưng);

2.5. Hỗ trợ giáo viên mầm non dân lp ngoài biên chế:

2.5.1. Giáo viên các khu vc II đưc h trợ 300.000 đ/1 ngưi/ tháng (nh 10 tháng/1 năm hc);

2.5.2. Giáo viên các thôn bn vùng 3 thuc các khu vc II và các khu vc III đưc h trợ 450.000 đ/1 ngưi/1 tháng (nh 10 tháng/1 năm hc).

3. Ngun kinh phí và thi đim thực hin

Kinh phí thc hin các chế đ trên đưc bố trí t kinh phí sự nghip giáo dc hàng năm.

3.1. Kinh phí chi h trợ cho học sinh các lp nội trú dân nuôi đưc sử dụng t D án củng c và phát huy kết quả ph cp giáo dc tiu học và x mù chữ, thc hin ph cp trung học cơ sở thuc cơng trình mc tiêu Quốc gia v giáo dc;

3.2. Kinh phí h trợ học bng, cp dưng cho hc sinh ngưi dân tộc thiu số học trung học ph thông ở nội trú ti trưng Ph thông dân tc ni trú huyn; trợ cp giáo viên qun lý các lp có học sinh nội trú dân nuôi; trợ cp giáo viên mm non dân lp đưc bố trí từ dự toán chi tng xuyên ca sự nghip giáo dục.

3.3. Thi đim thc hin: Các chế đ trên đưc thc hin từ 01/9/2007.

Điu 2. Hi đng nhân dân tnh giao:

- y ban nhân dân tnh chu trách nhim trin khai thc hin Ngh quyết;

- Tng trc HĐND, các Ban HĐND và các đại biu HĐND chịu trách nhim giám sát vic thực hin Ngh quyết.

Nghị quyết đưc Hội đng  nhân  dân tỉnh Khoá XIII - Khọp th10 thông qua ngày 19/10/2007./.

 

 

CH TCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chế độ học sinh nội trú giáo viên mầm non dân lập Lào Cai