Nghị quyết 147/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 14 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Do không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết; Đồng thời, đăng Công báo tỉnh, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đưa vào danh mục để công bố theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tồ quốc tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU&HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

Tái chính

 

 

1

Nghị quyết

Số 41/2006/NQ-HĐND ngày 07/12/2006

 

Phê chuẩn về định mức phân bổ ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010.

Nội dung của Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ dự toán chi, dùng để phân bổ kinh phí ngân sách cho từng cấp ngân sách trong tổng số ngân sách tỉnh có được. Văn bản này được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2010. Đến nay đã hết giai đoạn thực hiện.

Ngày 10/12/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND để phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2011 – 2015.

Như vậy, hiện nay định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương được thực hiện theo Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND Các quy định của Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND không còn phù hợp.

Nhưng vì Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND không quy định thời điểm hết hiệu lực và cũng không bị bãi bỏ hoặc thay thế bởi văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Để chấm dứt hiệu lực của văn bản, Hội đồng nhân dân tỉnh cần phải ban hành nghị quyết (văn bản hành chính) để bãi bỏ Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND.

2

Nghị quyết

Số 92/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Nghị quyết Bổ sung Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 “phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Nội dung của Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND quy định về lệ phí trước bạ và mức thu đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả tài xế).

Hiện nay, việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thực hiện theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 21/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ[1].

Tài nguyên và Môi trường

3

Nghị quyết

Số 63/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Nghị quyết về việc ban hành bảng giá đất năm 2008

Theo điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 188/2004/NĐ-CP Hội đồng nhân dân tỉnh không được phân cấp ban hành giá đất mà chỉ thực hiện việc cho ý kiến trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định giá các loại đất.

Giá đất hàng năm luôn được thay đổi theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các quy định về giá đất tại Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND không còn phù hợp.

Hiện nay, các quy định về giá đất được áp dụng theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất.

Nội vụ

4

Nghị quyết

Số 78/2008/NQ. HĐND ngày 17/07/2008

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Hiện nay, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được áp dụng theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 (về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long), tại mục 4 Phụ lục số 2 (quy định mức chi đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh).

 

Y tế

5

Nghị quyết

Số 29/2002/NQ.HĐND K6 ngày 18/01/2002

Phê duyệt chiến lược dân số năm 2001-2010 tỉnh Vĩnh Long.

Vì một số văn bản là căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết đã hết hiệu lực; giai đoạn thực hiện chiến lược dân số được nêu trong Nghị quyết 29/2002/NQ.HĐND đã kết thúc.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 (Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020)

Vì vậy cần bãi bỏ văn bản này.

6

Nghị quyết

Số 39/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010.

Hiện nay giai đoạn thực hiện Đề án Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010 đã kết thúc.

Ngày 10/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030[2].

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược trong phạm vi tỉnh[3].

7

Nghị quyết

Số 96/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND khoá 6, ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh khoá VI về phê duyệt chiến lược dân số năm 2001 – 2010 tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND khoá 6, ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh và lý do đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND giống lý do đề nghị bãi bõ Nghị quyết số 29/2002/NQ.HĐND đã nêu ở phần trên.

Kế hoạch và Đầu tư

8

Nghị quyết

Số 57/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010.

Căn cứ ban hành văn bản là Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 đã bị thay thế bởi Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Đồng thời, ngày 10/12/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 134/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 nhưng tại phần hiệu lực của Nghị quyết này không quy định bãi bỏ hay thay thế Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND

9

Nghị quyết

Số 88/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.

Hàng năm Hội đồng nhân dân tỉnh đều ban hành văn bản QPPL quy định Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thực hiện trong năm nhưng tại phần hiệu lực thi hành của văn bản ban hành sau không quy định việc bãi bỏ hay thay thế văn bản được ban hành của năm trước.

10

Nghị quyết

Số 102/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009.

11

Nghị quyết

Số 107/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2010.

12

Nghị quyết

Số 33/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.

Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Nghị quyết

Số 17/2001/NQ- HĐND K6 ngày 28/6/2001

Về phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long, gia đoạn 2001 - 2010.

Theo Điều 1 Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐND “Phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2010”, các mục tiêu được thực hiện đến năm 2010.

Hiện tại, căn cứ Khoản 4 Điều 8 của Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2020.

14

Nghị quyết

Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011

Phê duyệt mức đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.

Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đã hết hiệu lực (bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng).

Đồng thời, thẩm quyền ban hành văn bản đã thay đổi (Điều 5 của Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định “….Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức đóng góp …...”). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Đối tượng là người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; Mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 [1] Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 thống nhất thu lệ phí trước bạ lần đầu theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 34/2013/TT-BTC.

[2] Nội dung của Đề án Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010 không còn phù hợp với Quyết định số 122/QĐ-TTg.

[3] Nhưng hiện nay Sở  Y tế chưa tìm thấy Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 147/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 147/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long

  • 07/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực