Nghị quyết 16/NQ-HĐND8

Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 năm 2015 về tạm dừng thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND8 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND8

Bình Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2013/NQ-HĐND8 NGÀY 31/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2311/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ:
Giao thông - Vận tải, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýPhạm Văn Cành
       Ngày ban hành21/07/2015
       Ngày hiệu lực17/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương