Nghị quyết 42/NQ-HĐND8

Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 về tạm dừng thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ- HĐND8 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND8

Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐND8 NGÀY 21/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2013/NQ-HĐND8 NGÀY 31/7/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 tháng 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường k tháng 9 năm 2015;

Sau khi xem xét T trình số 3996/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biu và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh
ủy, Đoàn Đại biu Quc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh:
- Đại bi
u Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND t
nh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã
, thành phố;
- Trung tâm Công báo t
nh, Website Bình Dương;
- Lưu: CV, VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu42/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýPhạm Văn Cành
       Ngày ban hành11/12/2015
       Ngày hiệu lực10/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ 16/NQ-HĐND8 tạm dừng thực hiện 03/2013/NQ- HĐND8 Bình Dương

          • 11/12/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/12/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực