Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND, 108/2014/NQ-HĐND và 152/2015/NQ-HĐND quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013, NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 152/2015/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI MÔ TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ NHẤT

(Từ ngày 28 đến ngày 30/6/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2706/TTr-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013; Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013, Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc Hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND Và UBND tỉnh (đăng Công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Tài chính, GTVT;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýDương Văn Trang
       Ngày ban hành30/06/2016
       Ngày hiệu lực30/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai

           • 30/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực