Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND về tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định tại Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND và 108/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2016 bãi bỏ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND 108/2014/NQ-HĐND Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2015/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5150/TTr-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị địa biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định tại Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- LĐ các Ban của HĐND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu152/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu152/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýDương Văn Trang
       Ngày ban hành11/12/2015
       Ngày hiệu lực21/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai