Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, tiếp khách trong nước và đi công tác tại nước ngoài

Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 307/2013/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC TẠI NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 thàng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số: 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 961/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài; Báo cáo thẩm tra số: 13/BC- BPC, ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua quy định về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài như nội dung Tờ trình số: 961/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Riêng tại Mục II, phần 2: Đối với khách của các tỉnh Bắc Lào, mục h: Chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm sửa lại là

+ Trưởng Đoàn: Mức tối đa không quá 300.000đ

+ Các thành viên khác: Mức tối đa không quá 250.000đ

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua và thay thế Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 và Nghị quyết số: 119/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 187/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2010
Ngày hiệu lực 19/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 187/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 16/07/2010
Ngày hiệu lực 19/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên