Quyết định 39/QĐ-UBND

Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2013 (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

141/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lân nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

21/12/2013

2

Nghị quyết

187/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 307/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

22/7/2013

3

Nghị quyết

194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về điều chỉnh chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lân nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

21/12/2013

4

Nghị quyết

297/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012

Thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 325/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014.

21/12/2013

5

Nghị quyết

299/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 323/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014

21/12/2013

6

Nghị quyết

305/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 323/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014.

21/12/2013

7

Quyết định

896/QĐ-UBND ngày 8/7/2003

Về việc tổ chức đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ quá thấp.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND 11/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy chế đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

21/6/2013

8

Quyết định

45/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy chế ban đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

23/8/2013

9

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006

Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 08 năm 2004 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy chế ban đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

23/8/2013

10

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

08/8/2013

11

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu tài sản tính lệ phí trước bạ.

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

05/8/2013

12

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

Ban hành bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013.

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện ban hành bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

9/01/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2007

Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh.

Các quy định tại điểm 12 khoản I Mục A Danh mục.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

01/7/2013

2

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL và mẫu văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên.

Các quy định về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

11/7/2013

3

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Khoản 1 Điều 2

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành quy định cụ thể hóa và một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

10/9/2013

4

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các nội dung về mức trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật, người tâm thần.

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

14/5/2013

5

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 8 và thay thế Điều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 về việc ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy Điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định cụ thể hóa và một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

10/9/2013

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/2014
Ngày hiệu lực 21/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ Điện Biên


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 21/01/2014
Ngày hiệu lực 21/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ Điện Biên

  • 21/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực